Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 138

Zabbuli Ya Dawudi.

1Nnaakutenderezanga Ayi Mukama, n’omutima gwange gwonna;
    ne mu maaso ga bakatonda abalala nnaayimbanga okukutendereza.
Nvuunama nga njolekedde Yeekaalu yo Entukuvu,
    ne ntendereza erinnya lyo
    olw’okwagala kwo n’olw’obwesigwa bwo;
kubanga wagulumiza ekigambo kyo
    n’erinnya lyo okusinga ebintu byonna.
Olunaku lwe nakukoowoolerako wannyanukula;
    n’onnyongeramu amaanyi mu mwoyo gwange.

Bakabaka bonna ab’omu nsi banaakutenderezanga, Ayi Mukama,
    nga bawulidde ebigambo ebiva mu kamwa ko.
Banaatenderezanga ebikolwa byo Ayi Mukama;
    kubanga ekitiibwa kya Mukama kinene.

Newaakubadde nga Mukama asukkulumye,
    naye afaayo eri abo abeetoowaza; naye abeegulumiza ababeera wala.
Newaakubadde nga neetooloddwa ebizibu,
    naye ggwe okuuma obulamu bwange;
ogolola omukono gwo eri abalabe bange abakambwe,
    era omukono gwo ogwa ddyo ne gumponya.
Mukama alituukiriza ebyo by’anteekeddeteekedde;
    kubanga okwagala kwo, Ayi Mukama, kubeerera emirembe gyonna.
    Tolekulira ebyo bye watonda.

New Serbian Translation

Псалми 138

Давидов.

1Хвалићу те од свег срца,
    пред боговима певаћу ти славопоје!
Клањаћу се у Дому светости твоје;
    хвалићу име твоје за милост твоју и истину твоју;
за обећање твоје, за реч твоју
    што је изнад свег имена свога диже.
На дан када сам вапио, ти си ме услишио;
    смелост си ми дао, душу ојачао.

Нек те хвале, о, Господе, сви цареви земље,
    када чују речи твојих уста!
Опеваће путеве Господње,
    јер је слава Господња велика.

Узвишен је Господ али гледа пониженог,
    а бахатог надалеко препознаје.
Макар се и нашао усред невоље,
    живот ћеш ми сачувати;
на бес мога противника испружићеш руку своју,
    спашће мене десна рука твоја!
Господ ће ме осветити!
    О, Господе, милост твоја је довека;
    дела својих руку не напуштај!