Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 10

1Lwaki otwekwese, Ayi Mukama?
    Lwaki otwekwese mu biseera eby’emitawaana?

Omubi, mu malala ge, ayigganya abanafu;
    muleke agwe mu nkwe ezo z’asaze.
Kubanga omubi yeewaana ng’anyumya ku bibi ebiri mu mutima gwe,
    agabula aboomululu n’avuma Mukama.
Omubi mu malala ge
    tanoonya Katonda.
Buli ky’akola kimugendera bulungi.
    Amateeka go tagafaako,
    era n’abalabe be abanyooma.
Ayogera mu mutima gwe nti, “Sikangibwa,
    nzija kusanyuka emirembe gyonna.”

Mu kamwa ke mujjudde okukolima n’obulimba awamu n’okutiisatiisa;
    ebigambo bye bya mutawaana era bibi.
Yeekukuma mu byalo
    okutemula abantu abataliiko musango.
    Yeekweka ng’aliimisa b’anatta.
Asooba mu kyama ng’empologoma,
    ng’alindirira okuzinduukiriza abateesobola.
    Abakwasa n’abatwalira mu kitimba kye.
10 B’abonyaabonya bagwa wansi
    ne babetentebwa ng’amaanyi g’omubi gabasukkiridde.
11 Ayogera mu mutima gwe nti, “Katonda yeerabidde, amaaso ge agakwese,
    era takyaddayo kubiraba.”

12 Golokoka, Ayi Mukama, ozikirize omubi, Ayi Katonda;
    abanaku tobeerabiranga.
13 Omuntu omubi ayinza atya okukunyooma, Ayi Katonda,
    n’agamba mu mutima gwe nti
    “Sigenda kwennyonnyolako?”
14 Naye ggwe, Ayi Katonda, ennaku zaabwe n’okubonaabona kwabwe obiraba
    era ojja kubikolako.
Ateesobola yeewaayo mu mikono gyo,
    kubanga gwe mubeezi w’abatalina bakitaabwe.
15 Malawo amaanyi g’omwonoonyi,
    muyite abyogere ebyo
    ebibadde bitajja kuzuulwa.

16 Mukama ye Kabaka emirembe n’emirembe.
    Amawanga galizikirizibwa mu nsi ye.
17 Mukama awulira okwetaaga kw’ababonyaabonyezebwa, ogumye emitima gyabwe;
    otege okutu kwo obaanukule.
18 Olwanirira abataliiko bakitaabwe n’abajoogebwa;
    omuntu obuntu ow’oku nsi n’ataddayo kubatiisa.

Korean Living Bible

시편 10

악인들을 심판해 달라는 기도

1여호와여,
어째서 그처럼 멀리 계시며
어째서 내가 어려울 때
숨으십니까?
악한 자들이 교만하여
가난한 자들을 학대하고 있습니다. 여호와여,
그들이 자기 꾀에 빠지게 하소서.
악인들은 자기들의
악한 욕망을 자랑하고
탐하는 자들은
여호와를 저주하고 거절합니다.
악인들은 아주 교만하고 거만하여
여호와를 찾지도 않으며
하나님이 없다고 생각합니다.
그런데도 그들은
하는 일마다 성공합니다.
그들은 하나님의 심판이
기다리고 있음을 깨닫지 못하면서
그 대적들을 비웃고 있습니다.
악인들은 말합니다.
“나는 절대로 흔들리지 않을 것이며 어떤 경우에도
어려움을 당하지 않을 것이다.”
그들의 입에는
저주와 거짓과 협박이 가득하여
그 혀로 남을 해치고 범죄합니다.

그들은 마을 으슥한 곳에
숨어 있다가
죄 없는 행인들을 죽이며
몰래 해칠 자를 찾고 있습니다.
그들은 사자처럼 가만히 엎드려서
무력한 자를 잡으려고 기다리다가
그를 그물로 덮쳐 끌고 갑니다.
10 그 가련한 자는 폭력에 못 이겨
쓰러지고 넘어집니다.
11 그들은 하나님이
자기들을 잊어버리고
그 얼굴을 가려 보지 않는다고
생각합니다.
12 여호와여, 일어나소서.
하나님이시여,
[a]저 악한 자들을 벌하시고
고통당하는 자들을 기억하소서.
13 어떻게 악인들이
하나님을 멸시하며
“그는 나를 벌하지 않을 것이다”
하고 말할 수 있습니까?
14 여호와여,
주께서는 그들이 행하는
악한 일을 보셨습니다.
그들이 주는 고통과 슬픔을
주께서는 아십니다.
이제 그들을 벌하소서.
힘없는 자가 주를 의지합니다.
주께서는 언제나 [b]힘없는 자를
도와주셨습니다.
15 악한 자들의 [c]세력을 꺾으소서.
더 이상 찾을 악이 없을 때까지
그들을 불러 따지소서.

16 여호와는 영원한 왕이시므로
다른 신을 좇는 자들은
주의 땅에서 망할 것입니다.
17 여호와여, 주는 겸손한 자들의
소원을 들으시고
그들을 격려하시며
그들이 부르짖는 소리에
귀를 기울이셨습니다.
18 주께서 고아들과
압박당하는 자들을 위해
심판하시니
세상 사람들이 더 이상
그들을 두렵게 하지 못할 것입니다.

Notas al pie

  1. 10:12 또는 ‘손을 드옵소서’
  2. 10:14 또는 ‘고아를’
  3. 10:15 또는 ‘팔을’