Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Yoweeri 1

1Buno bwe bubaka bwa Mukama obwajjira Yoweeri mutabani wa Pesweri.

Muwulirize mmwe abakadde ba Isirayiri,
    buli ali mu nsi naye awulirize.
Kino kyali kibaddewo mu biseera byammwe,
    oba mu biseera bya bakitammwe?
Mukibuulire abaana bammwe,
    nabo balikibuulira abaana baabwe,
    nabo balikibuulira ab’emirembe egiriddawo.
Ebibinja by’enzige ebisooka bye zitalidde,
    enzige eziddirira zibirumbye,
ate ezo bye zireseewo,
    enzige ento bye ziridde,
ate zino bye zireseewo,
    enzige endala ne zibizikiririza ddala byonna!

Muzuukuke, mmwe abatamiivu, mwekaabire amaziga;
    mukube ebiwoobe mmwe mwenna abanywi b’omwenge,
mukube ebiwoobe kubanga akamwa kammwe
    katuuse okwerabira omwenge omusu.
Eggwanga lirumbye ensi yange,
    ery’amaanyi ennyo era ery’abantu abatabalika.
Amannyo gaalyo gali ng’ag’empologoma,
    n’amasongezo gaalyo ng’ag’empologoma enkazi.
Eggwanga eryo lizikirizza emizabbibu gyange,
    ne limalawo emitiini gyange.
Lisusumbudde ebikuta byagyo,
    byonna biri ku ttaka,
    amatabi gaagyo gasigadde gatukuuliridde.

Mukungubage nga nnamwandu omuto afiiriddwa bba,
    ng’ayambadde ebibukutu olw’ennaku.
Ebiweebwayo eby’emmere ey’empeke n’ebiweebwayo eby’okunywa
    tewakyali kirabikako mu nnyumba ya Mukama.
Bakabona abaweerereza mu maaso ga Katonda
    bakungubaga.
10 Ennimiro ziweddemu ebirime;
    ettaka likaze,
Emmere ey’empeke eweddewo,
    omwenge omusu n’amafuta g’emizeeyituuni ne bibulira ddala.

11 Mmwe abalimi mukwatibwe entiisa,
    mmwe abalima emizabbibu mukaabe.
Mukaabire eŋŋaano ne sayiri,
    kubanga ebyandikunguddwa byonna biweddewo.
12 Omuzabbibu gukaze
    n’omutiini guyongobedde.
Omukomamawanga, n’olukindu ne apo
    n’emiti gyonna egy’omu nnimiro giwotose.
Abantu tebakyalina ssanyu.

Abantu bayitibwa Okwenenya

13 Mmwe bakabona, mwesibe mwambale ebibukutu mukungubage.
    Mmwe abaweereza ba Katonda wange ab’oku kyoto,
mweyale wansi awali ekyoto,
    musule awo ekiro kyonna nga mukuba ebiwoobe,
kubanga mu nnyumba ya Katonda wammwe temukyali kiweebwayo kyonna,
    eky’emmere ey’empeke oba eky’envinnyo.
14 Mulangirire okusiiba okutukuvu
    n’okukuŋŋaana mu maaso ga Katonda.
Muyite abakulu abakulembeze
    n’abantu bonna ababeera mu nsi,
bajje mu nnyumba ya Mukama Katonda waabwe
    bamukaabirire.

15 Zitusanze olw’olunaku luli!
    Kubanga olunaku lwa Mukama olw’entiisa lusembedde.
Lulijja, ng’okuzikiriza
    okuva eri Ayinzabyonna.

16 Emmere tetuweddeeko
    nga tulaba?
Essanyu n’okujaguza
    mu nnyumba ya Katonda waffe tebikomye?
17 Ensigo ziwotokedde
    mu ttaka,
amawanika makalu
    n’ebyagi by’emmere bikaze,
    kubanga emmere ey’empeke eweddewo.
18 Ensolo nga zisinda!
    Amagana gabuliddwa amagezi;
kubanga tewali muddo,
    n’endiga nazo zidooba.

19 Ayi Mukama, Ggwe gwe nkaabirira,
    kubanga omuddo gwonna gumaliddwawo empiira,
n’emiti gyonna egy’omu nnimiro
    nagyo giyidde.
20 Ensolo ez’omu nsiko nazo zikukaabira okuziyamba,
    emigga gikalidde,
    ne gye ziriira, omuddo gwonna guyidde.

Korean Living Bible

요엘 1

메뚜기 재앙

1이것은 여호와께서 브두엘의 아들 요엘에게 주신 말씀이다.

늙은 사람들아, 들어라. 이 땅에 사는 모든 사람들아, 귀를 기울여라. 너희 때와 너희 조상의 때에 이런 일이 있었느냐?

너희는 이 일을 너희 자녀들에게 말하고 너희 자녀들은 또 그들의 자녀들에게, 그들의 자녀들은 그 다음 세대에 말하게 하라.

[a]팥중이가 남긴 것을 메뚜기떼가 먹고 메뚜기떼가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었다.

술에 취한 자들아, 너희는 깨어서 울어라. 포도주를 마시는 자들아, 너희는 통곡하라. 포도주를 만들 포도가 다 못 쓰게 되었다.

[b]큰 메뚜기떼가 우리 땅을 습격하였으니 그것들은 강하고 무수히 많으며 그 이는 사자의 이 같고 그 어금니는 암사자의 어금니와 같다.

그것들이 우리 포도나무를 죽이고 우리 무화과나무를 씹어 껍질을 벗겨 버렸으므로 그 가지가 하얗게 되고 말았다.

너희는 처녀가 삼베 옷을 입고 약혼자의 죽음을 슬퍼하듯이 통곡하여라.

곡식으로 드리는 소제와 술로 드리는 전제가 성전에서 끊어졌으므로 여호와 앞에서 섬기는 제사장이 슬퍼하고 있다.

10 밭이 못 쓰게 되고 땅이 메말라서 곡식이 다 죽고 포도주와 기름이 떨어졌다.

11 농부들아, 슬퍼하여라. 포도를 재배하는 자들아, 통곡하여라. 밀과 보리와 밭의 농작물이 다 없어지고 말았다.

12 포도나무와 무화과나무가 말랐고 석류나무와 종려나무와 사과나무와 밭의 모든 나무들이 다 시들어 버렸으므로 사람들의 즐거움이 사라지고 말았다.

회개에 대한 촉구

13 제사장들아, 너희는 굵은 삼베 옷을 입고 슬피 울어라. 제단 앞에서 섬기는 자들아, 너희는 통곡하여라. 내 하나님을 섬기는 자들아, 너희는 와서 굵은 삼베 옷을 입고 밤을 새워라. 너희 하나님께 소제를 드릴 곡식과 전제를 드릴 포도주가 없어졌다.

14 너희는 특별히 금식일을 정하고 거룩한 모임을 선포하여 장로들과 이 땅 모든 백성을 너희 하나님 여호와의 성전으로 모으고 여호와께 부르짖어라.

15 아, 무서운 날이여! 여호와의 날이 가까웠으니 전능자가 보내실 파멸의 날이다.

16 우리 눈 앞에서 양식이 없어지고 우리 하나님의 성전에서 기쁨과 즐거움이 사라지지 않았느냐?

17 씨가 땅 속에서 썩었고 창고가 텅텅 비었으며 곳간이 무너졌으니 이것은 곡식이 시들어 버렸기 때문이다.

18 꼴이 없으므로 짐승이 탄식하고 소떼가 이리저리 방황하며 양떼도 고통스러워하는구나.

19 여호와여, 불이 목초지의 풀을 삼키고 불꽃이 들의 모든 나무를 태워 버렸습니다. 그래서 내가 주께 부르짖습니다.

20 시냇물이 다 마르고 불이 들의 풀을 삼켜 버렸으므로 들짐승까지 주께 부르짖고 있습니다.

Notas al pie

  1. 1:4 여기에기록된네곤충은그뜻이분명치않다.
  2. 1:6 또는 ‘한이족이’