Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Olubereberye 9

Endagaano ya Katonda ne Nuuwa

1Awo Katonda n’awa Nuuwa ne batabani be omukisa n’agamba nti, “Muzaale mwale mweyongerenga nnyo mujjuze ensi. Ensolo zonna ez’omu nsiko, n’ebinyonyi eby’omu bbanga, na buli ekitambula ku nsi, buli ekiri mu nnyanja, byonna binaakutyanga, mbikuwadde mu mikono gyo. Buli kintu ekiramu, ekitambula onookiryanga. Nga bwe nakuwa ebimera, kaakano nkuwa buli kintu.

“Naye toolyenga nnyama ng’ekyalimu omusaayi gwayo. Era ndivunaana ayiwa omusaayi gwammwe ne nvunaana n’omuntu olw’omusaayi gw’ensolo ne muvunaana n’olw’omusaayi gwa muntu munne.

“Buli anaayiwanga omusaayi gw’omuntu,
    n’ogugwe gunaayiibwanga,
kubanga mu kifaananyi kya Katonda,
    Katonda mwe yakolera omuntu.

Naye ggwe onoozaalanga ne weeyongera obungi. Oneeyongeranga ku nsi.”

Endagaano ne Nuuwa

Awo Katonda n’agamba Nuuwa ne batabani bwe baali nti, “Laba nkola endagaano yange nammwe ne bonna abaliva mu mmwe oluvannyuma lwammwe, 10 era na buli kitonde ekiramu ekiri naawe: ebinyonyi, n’ensolo ez’awaka n’ez’omu nsiko zonna, ne byonna bye muvudde nabyo mu lyato, ne buli kitonde kyonna ku nsi. 11 Nkola endagaano yange eno nammwe: tewaabengawo mataba gazikiriza bulamu bwonna, tewakyaddayo kubaawo mataba gasaanyaawo nsi.”

12 Katonda n’agamba nti, “Kano ke kabonero ke nteeka wakati wange nammwe, na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe, era n’ab’emirembe egiriddawo. 13 Nteeka musoke wange mu kire, nga ke kabonero ak’endagaano wakati wange n’ensi.

14 “Kale olunaatuukanga, bwe nnaaleetaanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku bire, 15 ne nzijukira endagaano yange nammwe na buli kiramu; era amazzi tegakyaddayo kuzikiriza biramu. 16 Musoke bw’anaabanga ku bire, nnaamutunuuliranga ne nzijukira endagaano eteriggwaawo eriwo wakati wa Katonda na buli kitonde ekiramu ekiri ku nsi.”

17 Katonda n’agamba Nuuwa nti, “Kano ke kabonero ak’endagaano gye ntaddewo wakati wange ne buli kiramu ekiri ku nsi.”

Batabani ba Nuuwa

18 Batabani ba Nuuwa abaava mu lyato ye Seemu, ne Kaamu ne Yafeesi. Kaamu ye yali kitaawe wa Kanani. 19 Bonna abasatu be baali batabani ba Nuuwa; era okuva mu bano ensi yonna yajjula abantu.

Kanani Akolimirwa, Seemu ye Aweebwa Omukisa

20 Nuuwa n’atandika okulima n’asimba emizabbibu; 21 n’anywa omwenge n’atamiira, ne yeebaka mu weema ng’ali bwereere. 22 Kaamu kitaawe wa Kanani n’alaba obwereere bwa kitaawe, n’abuulirako baganda be ababiri abaali ebweru. 23 Awo ne bateeka olugoye ku bibegabega byabwe ne batambula ekyennyumannyuma, ne babikka ku bwereere bwa kitaabwe.

24 Omwenge bwe gwamwamukako, Nuuwa n’azuukuka n’ategeera mutabani we omuto ky’amukoze. 25 N’akolimira ezzadde lya Kaamu n’agamba nti,

“Kanani akolimirwe,
    abeere muddu wa baddu eri baganda be.”

26 Era n’agamba nti,

Mukama Katonda wange, awe Seemu omukisa,
    Kanani abeere muddu we.”
27 Katonda yaza Yafeesi,
    abeere mu weema za Seemu,
    Kanani abeere muddu we.

28 Oluvannyuma lw’amataba Nuuwa yawangaala emyaka emirala ebikumi bisatu mu ataano. 29 Emyaka gyonna Nuuwa, gye yamala ku nsi ne giba lwenda mu amakumi ataano, n’afa.

New International Version - UK

Genesis 9

God’s covenant with Noah

1Then God blessed Noah and his sons, saying to them, ‘Be fruitful and increase in number and fill the earth. The fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth, and on all the birds in the sky, on every creature that moves along the ground, and on all the fish in the sea; they are given into your hands. Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything.

‘But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal. And from each human being, too, I will demand an accounting for the life of another human being.

‘Whoever sheds human blood,
    by humans shall their blood be shed;
for in the image of God
    has God made mankind.

As for you, be fruitful and increase in number; multiply on the earth and increase upon it.’

Then God said to Noah and to his sons with him: ‘I now establish my covenant with you and with your descendants after you 10 and with every living creature that was with you – the birds, the livestock and all the wild animals, all those that came out of the ark with you – every living creature on earth. 11 I establish my covenant with you: never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.’

12 And God said, ‘This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come: 13 I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. 14 Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, 15 I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. 16 Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth.’

17 So God said to Noah, ‘This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth.’

The sons of Noah

18 The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham and Japheth. (Ham was the father of Canaan.) 19 These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth.

20 Noah, a man of the soil, proceeded[a] to plant a vineyard. 21 When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. 22 Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told his two brothers outside. 23 But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders; then they walked in backwards and covered their father’s naked body. Their faces were turned the other way so that they would not see their father naked.

24 When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, 25 he said,

‘Cursed be Canaan!
    The lowest of slaves
    will he be to his brothers.’

26 He also said,

‘Praise be to the Lord, the God of Shem!
    May Canaan be the slave of Shem.
27 May God extend Japheth’s[b] territory;
    may Japheth live in the tents of Shem,
    and may Canaan be the slave of Japheth.’

28 After the flood Noah lived 350 years. 29 Noah lived a total of 950 years, and then he died.

Notas al pie

  1. Genesis 9:20 Or soil, was the first
  2. Genesis 9:27 Japheth sounds like the Hebrew for extend.