Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Olubereberye 35

Katonda Azza Obuggya Endagaano ne Yakobo

1Katonda n’agamba Yakobo nti, “Golokoka oyambuke e Beseri, obeere eyo, ozimbire Katonda ekyoto, eyakulabikira bwe wadduka muganda wo Esawu.”

Awo Yakobo n’agamba ab’omu nnyumba ye ne bonna abaali naye nti, “Muggyeewo bakatonda abalala abali nammwe, mwetukuze mukyuse ebyambalo byammwe, tulyoke twambuke tugende e Beseri ndyoke nzimbire Katonda ekyoto, Katonda eyanziramu mu nnaku ez’okunakuwala kwange, era abadde nange buli gye ŋŋenze. Awo ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna be baalina, n’empeta ezaali ku matu gaabwe;[a] Yakobo n’abiziika wansi w’omuvule ogwali okumpi ne Sekemu.” Bwe baali batambula, entiisa ya Katonda n’egwa ku bibuga ebyali bibeetoolodde, ne batagoberera baana ba Yakobo.

Yakobo n’ajja e Luzi, ye Beseri, ekiri mu nsi ya Kanani, ye n’abantu bonna abaali naye. N’azimba eyo ekyoto, n’akituuma Erubeeseeri. Kubanga eyo Katonda gye yamweragira bwe yadduka muganda we.

Debola omujjanjabi wa Lebbeeka n’afa n’aziikibwa wansi w’omuvule, wansi wa Beseri kyekyava kiyitibwa Alooninakusi. Yakobo bwe yava mu Padanalaamu Katonda n’amulabikira, n’amuwa omukisa. 10 Katonda n’amugamba nti, “Erinnya lyo ggwe Yakobo; tokyaddayo kuyitibwa Yakobo, erinnya lyo linaabanga Isirayiri.” Bwe kityo erinnya lye ne liba Isirayiri. 11 Katonda n’amugamba nti, “Ndi Katonda Ayinzabyonna: zaala oyale, eggwanga n’enkuyanja y’amawanga biriva mu ggwe, ne bakabaka balisibuka mu ggwe. 12 Ensi gye nawa Ibulayimu ne Isaaka, ndigikuwa ggwe, era ndigiwa n’ezzadde lyo eririddawo.” 13 Awo Katonda n’alinnya okuva waali mu kifo we yayogerera naye.

14 Yakobo n’asimba empagi mu kifo Katonda mwe yayogerera naye, empagi ey’ejjinja; n’agiyiwako ekiweebwayo ekyokunywa, n’ayiwako n’amafuta. 15 Yakobo ekifo Katonda we yayogerera naye n’akiyita Beseri.

16 Bwe baava e Beseri, era nga bakyali walako okuva Efulasi, Laakeeri n’alumwa, n’alumwa ddala nnyo. 17 Bwe yali ng’alumwa bw’atyo omuzaalisa n’amugamba nti, “Totya kubanga kaakano onoofuna omwana omulala owoobulenzi.” 18 Omwoyo bwe gwali gumuggwaamu ng’afa, n’amutuuma Benoni, naye kitaawe n’amuyita Benyamini.

19 Awo Laakeeri n’afa n’aziikibwa ku kkubo erigenda Efulasi (ye Besirekemu). 20 Yakobo n’asimba empagi ku malaalo ge, y’empagi y’amalaalo ga Laakeeri, ekyaliwo n’okutuusa kaakano.

21 Isirayiri ne yeeyongera okutambula, n’akuba eweema ye, emabega w’omunaala gwa Ederi. 22 Isirayiri bwe yali ng’ali mu nsi omwo Lewubeeni n’agenda ne yeebaka ne Biira omuweereza wa kitaawe, Isirayiri n’akiwulira.

Batabani ba Yakobo baali kkumi n’ababiri.

23 Batabani ba Leeya baali:

Lewubeeni mutabani wa Yakobo omubereberye,

ne Simyoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali ne Zebbulooni.

24 Batabani ba Laakeeri ye:

Yusufu ne Benyamini.

25 Batabani ba Biira, omuweereza wa Laakeeri be ba:

Ddaani ne Nafutaali.

26 Batabani ba Zirupa omuweereza wa Leeya be ba:

Gaadi ne Aseri.

Bano be batabani ba Yakobo abaamuzaalirwa mu Padanalaamu.

Okufa kwa Isaaka

27 Awo Yakobo n’ajja eri kitaawe Isaaka e Mamule, oba Kiriyasaluba, ye Kebbulooni, Ibulayimu ne Isaaka mwe baatuulanga. 28 Isaaka yawangaala emyaka kikumi mu kinaana. 29 Isaaka n’afa ng’akaddiye nnyo n’agenda abantu be gye bagenda, ng’amaze ennaku nnyingi, batabani be Esawu ne Yakobo ne bamuziika.

Notas al pie

  1. 35:4 Empeta ez’oku matu zaakozesebwanga ng’ensiriba.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 35

雅各遷往伯特利

1上帝對雅各說:「你到伯特利去住,你要在那裡為上帝築一座壇,祂在你逃避你哥哥以掃時曾向你顯現。」 於是,雅各吩咐家人和所有的隨從:「你們要除掉你們當中的外族神像,沐浴更衣,潔淨自己。 我們要上伯特利去,在那裡為上帝築一座壇,祂在我遭遇患難時聽了我的禱告,一路都與我同在。」 他們把所有外族的神像和自己的耳環都交給雅各,雅各把這些東西埋在示劍的橡樹下。

他們就出發了,上帝使恐懼籠罩周圍的城邑,沒有人敢追趕他們。 雅各和所有的隨從來到迦南的路斯,也就是伯特利。 他在那裡建造了一座壇,稱那地方為伊勒·伯特利[a],因為在他逃避哥哥的時候,上帝曾在那裡向他顯現。 後來利百加的奶媽底波拉死了,葬在伯特利山谷下面的橡樹下,那棵樹叫亞倫·巴古[b]

雅各從巴旦·亞蘭回來後,上帝又向他顯現,賜福給他。 10 上帝對他說:「你叫雅各,但從今以後不要再叫雅各了,你要改名叫以色列。」這樣雅各改名為以色列。 11 上帝又說:「我是全能的上帝,你要生養眾多,一國,甚至多國必從你而出,許多君王必出自你的子孫。 12 我要把賜給亞伯拉罕和以撒的土地賜給你和你的後代。」 13 上帝說完就離開雅各升上天去。 14 雅各在上帝跟他說話的地方立了一根石柱,又在柱子上奠酒、澆油, 15 稱那地方為伯特利。

拉結和以撒去世

16 他們從伯特利繼續前行,離以法他還有一段路時,拉結難產。 17 在難產的痛苦中,接生婆對她說:「不要害怕,你又添了一個兒子!」 18 拉結臨死前給兒子取名叫便·俄尼[c],雅各卻叫他便雅憫[d] 19 拉結死後就葬在通往以法他的路旁,以法他即伯利恆。 20 雅各在她的墳上立了石碑,至今還在。 21 以色列繼續前行,在以得塔附近搭起了帳篷。 22 以色列在那裡居住時,呂便和父親的妾辟拉通姦,以色列也知道這件事。

雅各有十二個兒子。 23 利亞生了雅各的長子呂便、西緬、利未、猶大、以薩迦和西布倫。 24 拉結生了約瑟和便雅憫。 25 拉結的婢女辟拉生了但和拿弗他利。 26 利亞的婢女悉帕生了迦得和亞設。他們都是雅各的兒子,是在巴旦·亞蘭出生的。

27 雅各來到他父親以撒住的幔利,即基列·亞巴,也就是亞伯拉罕和以撒寄居的地方。基列·亞巴就是希伯崙。 28 以撒共活了一百八十歲, 29 年紀老邁,壽終正寢。他的兒子以掃和雅各把他安葬了。

Notas al pie

  1. 35·7 伊勒·伯特利」意思是「伯特利的上帝」。
  2. 35·8 亞倫·巴古」意思是「哭泣的橡樹」。
  3. 35·18 便·俄尼」意思是「我在苦難中生的兒子」。
  4. 35·18 便雅憫」意思是「右手之子」,「右手」希伯來文有幸運或力量的意思。