En Levende Bok

Matteus 28:1-20

Jesus står opp fra de døde

1Tidlig på søndagsmorgenen, dagen etter hviledagen, gikk Maria Magdalena og den andre Maria ut i morgendemringen for å passe på graven.

2Da ble det plutselig et voldsom jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen og rullet bort steinen og satte seg på den. 3Ansiktet hans lyste som lynet, og klærne hans var hvite som snø. 4Da vaktene fikk se ham, ble de så vettskremte at de falt til jorden og lå som døde.

5Men engelen snakket til kvinnene og sa: ”Vær ikke redde! Jeg vet at dere leter etter Jesus, han som ble henrettet på et kors. 6Men han er ikke her. Han har blitt levende igjen, akkurat som han sa. Kom og se der kroppen hans lå. 7Skynd dere å fortelle til disiplene at han har stått opp fra de døde, og at han går i forveien for dem til Galilea for å treffe dem der. Dette er budskapet mitt.”

Jesus viser seg for noen kvinner

8Kvinnene dro straks fra graven. De var forskremte, men samtidig glade og sprang for å fortelle disiplene det engelen hadde sagt. 9Da kom plutselig Jesus mot dem og hilste på dem. De gikk fram til ham og grep om føttene hans og tilba ham.

10Jesus sa til dem: ”Vær ikke redde! Gå og si til brødrene mine at de skal gi seg på vei til Galilea. Der skal de få se meg.”

Vaktene ved graven blir bestukket

11Mens kvinnene var på vei fra graven, sprang noen av de vaktene som hadde stått der, til øversteprestene og fortalte det som hadde skjedd. 12Øversteprestene diskuterte da saken med folkets ledere og ga vaktene en stor sum penger 13og sa: ”Si at disiplene til Jesus kom midt på natten og stjal kroppen mens dere sov. 14Dersom landshøvdingen får høre om det, skal vi ordne opp med ham. Dere trenger ikke å bekymre dere.”

15Soldatene tok derfor pengene og gjorde som det ble sagt til dem. Snart spredde dette ryktet seg blant jødene, som tror på det den dag i dag.

Jesus befaler disiplene å spre budskapet til hele verden

16De elleve disiplene gikk nå til det fjellet i Galilea der Jesus hadde sagt at de skulle treffe ham igjen. 17Da de fikk øye på ham, tilba de ham, men noen tvilte fortsatt.

18Da gikk Jesus bort til dem og sa: ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19Gå derfor ut til alle folk og gjør dem til mine disipler. Døp dem til fellesskap med Far i himmelen, Sønnen og Guds Hellige Ånd. 20Lær dem å leve på den måten jeg har underviste dere om. Og husk på at jeg alltid er med dere, helt til tidenes slutt.”

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 28:1-20

Jesusca domingo tutamantatami causarishca

(Mar 16:1-8; Luc 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Sábado punllapaj cayandij, semana callari domingo tutamanta manaraj alli pacarijpimi, Magdalamanta Mariapish, caishuj Mariapish Jesusta pambashca jutcuta ricugrircacuna. 2Paicuna chaiman chayajpica, ñapish allpaca achcata chujchurcallami. Mandaj Dios jahua pachamanta cachashca ángel shamushpami, chai jutcuta huichcashca rumita anchuchishpa, chai rumi jahuapi tiyarirca. 3Chai angelca, relampa shina achij nicujmi carca, paipaj churanapish rasu shina yurajllami carca. 4Chai jutcuta cuidacuj soldadocuna, chai angelta ricushpaca, tullu ñutcu mancharishpami, chujchushpa, huañushca shina saquirircacuna. 5Chai huarmicuna chayamujpica, angelca cashnami nirca:

—Ama manchaichijchu. Cancunaca, chacatashca cashca Jesusta ricunaman shamushcataca yachanimi. 6Paica mana caipichu. Pai nishca shinallataj ña causarircami. Apunchij Jesusta churashca jutcuta ricuj shamuichij. 7Paica, huañushcacunapaj chaupimanta causarircami. Ñami cancunata ñaupashpa Galileaman rin, chaipi ricugrichij. Ñami yachanguichij. Caitaca cunantaj utca, paipaj yachacujcunaman huillagrichij— nircami.

8Chashna nijpica chai huarmicunaca, callpashpami chai jutcumantaca rircacuna. Achca manchaihuan cashpapish, cushicushpami, yachacujcunaman huillagrircacuna. 9Yachacujcunaman huillagricujpimi, ñapish Jesusca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa ricurirca. Jesús ricurijpica chai huarmicunaca, paipajman cʼuchuyashpa, chaquita ugllarishpami, adorarcacuna. 10Chashna rurajpimi, Jesusca cashna nirca:

—Ama mancharichijchu. Ñuca huauquicuna Galileaman rishpa ñucahuan tupachun, paicunaman huillagrichij— nircami.

Jesús causarishcataca soldadocunami huillashca

11Chai huarmicuna huillanaman ringacamaca, Jesusta pambashca jutcuta cuidaj soldadocunamanta maijancuna Jerusalenman rishpaca, ñami curacunata mandajcunamanca tucui imalla tucushcata huillarcacuna. 12Chaita huillajpimi, chai curacunaca, cunaj yuyajcunahuan tandanacushpa parlanacurcacuna. Chaimantaca chai soldadocunamanca, achca cullquitami curcacuna. 13Chaita cushpaca, cashnami yachachircacuna: «“Tuta ñucanchij dormicujpimari, chai Runapaj yachacujcuna shamushpa, paitaca shuhuashca” ninguichij. 14Mandaj Pilato chaita yachashpa, cancunata ama imata rurachunca, ñucanchij paihuan rimashunllami» nircacunami.

15Chashna nijpi soldadocuna cullquita japishpaca, paicuna yachachishca shinallatajmi nircacuna. Judiocunaca cunan punllacamami, ‘Jesustaca shuhuashcami’ nishpa parlanacuncuna.

‘Huillagringuichij’ nishpami Jesusca mandashca

(Mar 16:14-18; Luc 24:36-49; Juan 20:19-23)

16Jesuspaj chunga shuj yachacujcunaca, Pai richun nishca shinallatajmi, Galileapi tiyaj urcuman rircacuna. 17Chai urcupi Jesusta ricushpaca, adorarcacunami. Maijancunallami, ‘¿Paitajchu imashi?’ yuyarcacuna. 18Chashna yuyacujpi Jesusca, paicunapajman cʼuchuyashpami, cashna nirca:

—Taita Diosca, jahua pachapipish, cai pachapipish tucuita mandachunca, ñucamanmi curca. 19Chaimanta tucui llajtacunata rishpa, gentecunataca ñuca yachacujcuna tucuchun yachachigrichij. Paicunataca Yayapaj, Churipaj, Diospaj jucha illaj Espiritupaj shutipi bautiźaichij. 20Cancunata ñuca tucui imalla mandashcata paicunapish rurachun yachachinguichij. Riquichij, ñucaca cai pacha tucuringacamami punllanta cancunahuan casha. Chashna cachun— nircami.