En Levende Bok

Kolossenserne 3

Råd i forhold til det nye livet

1Dere fikk altså liv da dere begynte å tro på Kristus og ble reist opp sammen med ham. Søk da det som Gud har forberedt til dere i himmelen, der Kristus sitter på Guds høyre side[a] og regjerer. La tankene være opptatt med det som finnes hos Gud, og ikke det som finnes her på jorden. Dere har vært død med Kristus og lever nå i fellesskap med Gud. Deres virkelige liv vil ikke bli avdekket før Kristus blir synlig igjen. Når Kristus kommer igjen og blir synlig for alle, han som er vårt[b] virkelige liv, da skal også dere være sammen med ham. Dere skal ta del i hans herlighet.

Drep derfor det syndige begjæret som forsøker å kontrollere deres jordiske kropper. Hold dere borte fra seksuell løssluppenhet, umoral, onde lyster og skittent begjær. Vær heller ikke gjerrige, for det er å tilbe en avgud. Gud kommer til å straffe alle som driver med disse tingene. Også dere henga dere til slikt mens dere hørte denne verden til. Nå må dere dessuten legge av sinne, dårlig humør, ondskap, uvaner med å forulempe andre og rått snakk.

Lyv ikke for hverandre! Dere har jo kvittet dere med det gamle ego og de dårlige vanene som om det var skitne klær. 10 I stedet har dere tatt på dere nytt rent tøy, en ny natur, som jevnt og trutt blir fornyet mens dere lærer Gud bedre å kjenne og blir enda mer lik Skaperen. 11 Når dere nå har fått en ny natur, spiller det ikke lenger noen rolle om dere er jøder eller folk som ikke er jøder[c], om de praktiserer omskjærelse av gutter eller ikke, om de tilhører den ene eller den andre kulturen[d] eller om dere er slaver eller frie. Nei, Jesus Kristus er det eneste som betyr noe. Han lever i oss alle.

12 Dere har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. Dere er hans, og han elsker dere. Derfor må dere ta på dere en ny fysisk natur: Vis medfølelse og vær vennlige mot hverandre, dere skal erkjenne behovene for hverandre, og møt hverandre med mildhet og tålmodighet. 13 Bær over med manglene hos hverandre. Tilgi den som har gjort dere noe ondt. Herren Jesus har jo tilgitt dere. Da må også dere tilgi hverandre. 14 Det viktigste av alt er at dere elsker hverandre, for kjærligheten er det bånd som binder sammen Kristi kropp som er menigheten. Da kan dere leve med hverandre i fullkommen enhet. 15 La tankene deres bli styrt av den freden som Kristus gir. Gud har innbudt dere til å leve i fred med de andre lemmene i kroppen, det vil si menigheten. Vær alltid takknemlige!

16 La alt det fantastiske som Kristus underviste om, stadig få påvirke dere. Veiled hverandre på en klok måte. Oppmuntre hverandre ved å synge lovsanger til Gud av et helt hjerte. Ja, syng både nye og gamle sanger for å vise deres takknemlighet.[e] 17 Hva dere enn sier eller gjør, så skal dere hele tiden tenke på at dere tilhører Herren Jesus. Takk alltid Gud, vår Far, for det som Herren Jesus har gjort for oss.

Råd i forhold til familie og slaver

18 Dere gifte kvinner skal sette deres menn foran dere selv. Slik skal det være blant dem som tilhører Herren Jesus. 19 Dere gifte menn skal vise deres koner kjærlighet og omsorg. Ingen får lov til å være streng og uvennlig mot sin kone.

20 Dere som er barn skal alltid være lydige mot foreldrene. Da gleder Herren seg. 21 Dere foreldre skal ikke støtt og stadig kritisere barna deres. Da blir de bare sinte og lei seg og gir opp alt.

22 Dere som er slaver skal alltid være lydige mot deres jordiske herrer. Pass på at dere gjør det dere skal, også når de ikke ser dere. Vær ærlige og lydige ut fra den dype respekten dere har for Herren Jesus. 23 Arbeid hardt og med godt humør samme hva dere enn holder på med. Gjør alt som om dere gjorde det for Herren og ikke for mennesker. 24 Husk på at det er Herren selv som en dag skal lønne dere og la dere få arve alt det gode som finnes hos Gud. Det er Kristus som er deres virkelige Herre og som dere arbeider for. 25 Den som gjør det som er ondt, vil bli straffet for sine handlinger på dommens dag. Gud gjør ingen forskjell på folk.

Notas al pie

  1. 3:1 Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham. Se Salmenes bok 110:1.
  2. 3:4 Eller: deres.
  3. 3:11 På gresk: greker.
  4. 3:11 På gresk: er barbar eller skyt. Disse folkeslag tilhørte ikke den gresk-romerske kulturen, og skyterna ble ansett for å være de mest siviliserte av alle.
  5. 3:16 I de første menighetene sang de både salmer fra Salmenes bok og andre nyere komponerte sanger. Lovsangen til Jesus i 1:15-20 er sannsynligvis en slik ny sang.

Ang Pulong Sa Dios

Colosas 3

1Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. Kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, ug ang inyong bag-o nga kinabuhi ginatago na diha sa Dios uban ni Cristo. Si Cristo mao ang inyong kinabuhi; ug sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom ug dungog.

Ang Bag-o ug ang Daan nga Kinabuhi

Busa isalikway na ninyo ang inyong lawasnong mga tinguha. Ayaw kamo pagpakighilawas gawas sa kaminyoon ni magbuhat sa bisan unsa nga malaw-ay. Ayaw kamo pagsunod sa daotang mga tinguha sa inyong lawas ni maghunahuna mahitungod niini. Ayaw usab kamo paghinakog, kay ang pagkahakog sama usab sa pagsimba sa mga dios-dios. Tungod niining mga binuhatan sa mga tawo silotan sila sa Dios, [kay wala sila nagatuman kaniya.] Ang tinuod mao usab kini ang inyong gibuhat kaniadto sa dihang nagkinabuhi pa kamo sumala sa inyong lawasnon nga mga tinguha. Apan karon kinahanglan isalikway na ninyo kining tanan: ang kapungot, ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbutang-butang, ug ang pagsulti sa mga malaw-ay nga mga pulong. Ayaw kamo pagbakak sa usag usa, tungod kay gihukas na nato ang atong daan ug daotan nga kinaiya. 10 Ug karon nagsul-ob na kita sa bag-o nga kinaiya. Ug kini padayon nga ginabag-o kanunay sa Dios nga magbubuhat niini, aron mahisama kita kaniya, ug aron mailhan gayod nato siya. 11 Sa ingon niini walay kalainan, Judio man o dili Judio, tinuli man o dili tinuli, mga luog[a] o bisan pa ang labing ubos kanila, mga ulipon o dili ulipon, kay si Cristo mao ang tanan ug anaa siya kanatong tanan.

12 Kamo mga pinili sa Dios. Gihigugma niya kamo ug gilain alang sa iyang kaugalingon. Busa kinahanglan nga magmaluloy-on kamo, magmatinabangon, magmapainubsanon, magmalulot, ug magmapailubon. 13 Magpasensyahanay kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kon kamo may pagdumot sa usag usa, kay kamo gipasaylo na man sa Dios. 14 Ug labaw sa tanan maghinigugmaay kamo, kay ang gugma mao ang mobugkos niining tanan, aron mahimong matahom ug hingpit ang inyong kinabuhi. 15 Paharia sa inyong kasingkasing ang kalinaw nga gihatag ni Cristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios isip mga miyembro sa usa lang ka lawas. Ug magmapasalamaton usab kamo kanunay kaniya.

16 Hinaut nga isilsil gayod ninyo sa inyong alimpatakan ang mga pulong ni Cristo. Magtinambagay kamo ug magpahinumdomay sa usag usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Pag-awit kamo sa mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Dios sa kinasingkasing nga pagpasalamat kaniya. 17 Ug bisan unsa ang inyong himuon o isulti, himoa sa pamaagi nga maangayan ni Ginoong Jesus, ug magpasalamat kamo sa Dios nga amahan pinaagi kaniya.

Ang Inyong Relasyon sa Inyong mga Kauban

18 Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton isip mga Kristohanon.

19 Kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong asawa ug ayaw ninyo sila pasakiti.

20 Ug kamong mga kabataan, tumana ninyo kanunay ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang kabubut-on sa Ginoo.

21 Mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan, kay basin unyag mawala ang ilang tinguha nga mobuhat ug maayo.

22 Kamong mga ulipon, tumana ninyo kanunay ang inyong mga agalon dinhi sa kalibotan, dili lang kon nagtan-aw sila kaninyo aron dayegon nila kamo, kondili sa kinasingkasing tumanon ninyo sila tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. 23 Bisan unsay inyong himuon, himoa ninyo sa kinasingkasing, ingon nga kamo nagaalagad sa Ginoo ug dili sa tawo. 24 Nasayran usab ninyo nga may panulondon nga ihatag ang Ginoo kaninyo isip inyong ganti. Kay si Cristo nga atong Ginoo mao ang inyong gi-alagaran. 25 Ang nagabuhat ug daotan silotan sumala sa iyang nahimong kasaypanan, bisan kinsa pa siya, tungod kay walay pinalabi ang Dios.

Notas al pie

  1. 3:11 luog: Ang buot ipasabot, walay kinaadman, o ignorante.