En Levende Bok

Galaterne 3:1-29

Skyldfri gjennom troen

1Hvor dumme går det an å bli, dere galatere! Hvem er det som har forhekset dere på denne måten? Jeg har nøye undervist dere om hvorfor Jesus Kristus måtte dø på korset. 2La meg stille et enkelt spørsmål til dere: Var det fordi dere hadde lykkes med å holde hele Moseloven3:2 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok. at dere fikk ta imot Guds Ånd, eller var det fordi dere trodde på budskapet dere hørte? 3Har dere helt mistet forstanden? Guds Ånd ga dere det nye livet som en gave, hvorfor vil dere da forsøke å vinne det gjennom menneskelige anstrengelser? 4Dere som har måtte lide så mye for troen. Det har vel ikke vært til ingen nytte? Vil dere virkelig kaste vrak på alt sammen? 5Jeg spør igjen: Når Gud gir dere sin Ånd og utfører mirakler hos dere, er det på grunn av at dere har lykkes med å holde hele Moseloven eller er det fordi dere tror budskapet dere har fått høre?

6Tenk på hvordan det var med Abraham: ”Han trodde på Gud, og derfor ble han regnet som skyldfri innfor ham.”3:6 Se Første Mosebok 15:6. 7Dere må forstå, at det er de som tror som er ekte barn av Abraham. 8Gud har hele tiden forutsagt i Skriften3:8 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. at han en dag ville gjøre alle folk skyldfri innfor ham gjennom troen. Han lot Abraham få innsikt i disse glade nyhetene allerede i forveien. Han sa: ”Gjennom deg skal alle verdens folk få del i mine goder.”3:8 Se Første Mosebok 12:3. 9Derfor får alle som tror på Kristus, del i Guds godhet, akkurat som Abraham fikk del i hans godhet da han trodde.

10De som stoler på at de blir skyldfri innfor Gud gjennom å forsøke å holde hele Moseloven, de vil bli rammet av Guds dom. Det står i Skriften: ”Den som ikke holder alle budene som er skrevet i Guds lov, vil bli rammet av Guds dom.”3:10 Se Femte Mosebok 27:26. 11At ingen mennesker kan bli skyldfri innfor Gud gjennom å holde loven er helt innlysende etter som det står i Skriften: ”Den som tror, han blir skyldfri for Gud og får leve.”3:11 Se Habakkuk 2:4. 12Loven bygger ikke på tro, men på at alle budene blir holdt. Det står i Skriften: ”Hver den som holder alle budene, skal få liv gjennom loven.”3:12 Se Tredje Mosebok 18:5. 13Kristus har kjøpt oss fri fra den dommen som rammer alle som ikke holder hele loven. Det gjorde han ved selv å ta straffen vår på seg. Da han døde på korset, ble han rammet av Guds dom. Det står i Skriften: ”Den som er hengt opp på et kors, er rammet av Guds dom.”3:13 Se Femte Mosebok 21:23 14Gjennom det som Jesus Kristus gjorde for oss, vil alle folk få del i det gode som Gud har lovet Abraham. Når vi derfor tror på Kristus, får vi del i Guds Ånd, akkurat som Gud lovet for lenge siden.

Guds løfte er viktigere enn Moseloven

15Kjære søsken, la meg forsøke å forklare med et bilde fra dagliglivet: Dersom et menneske skriver sitt testamente, da kan ingen etterpå endre det eller legge noe til etter at testamentet er gyldig.

16På samme måten er det med det løfte Gud ga Abraham og hans avkom.3:16 Se Første Mosebok 12:7. Legg merke til at det ikke står flertall, ”hans etterkommere”, som det ville ha gjort dersom det gjaldt mange. Nei, det står entall, ”hans avkom”, som siktet til en enkelt3:16 På hebraisk dere ordet ”avkom” singularis, akkurat som på norsk. Paulus utnyttet ordets grammatiske form for å bevise at Guds løfte gjaldt Kristus. person, og det var Kristus. 17Det jeg vil si, er dette: Guds testamente, det løfte han ga Abraham, kan ikke bli endret eller erklært ugyldig av Moseloven3:17 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok. som han ga til Israels folk 430 år seinere. 18Dersom de kunne få del i den arven Gud lovet Abraham gjennom å være lydig mot hele Moseloven, da ville det jo ikke lenger være på grunn av det løftet de fikk i arven. Men nå har Gud bestemt at arven fra Abraham skulle være en fri gave, som de får på grunn av Guds løfte.

19-20Hvilken nytte har vi av Moseloven? Jo, den var et tillegg som skulle vise menneskene at de ikke følger Guds vilje. Loven skulle gjelde til Kristus kom, han som var ”avkom” og hadde fått Guds løfte. Det var også en annen forskjell mellom loven og løftet. Moseloven var en pakt som ble inngått mellom Gud og hele Israels folk. Derfor trengtes det en mellommann. Moses fikk ta imot loven fra engler og ga den videre til folket. Da Gud ga løftet sitt til Abraham, gjorde han det direkte.

21-22Finnes det da en konflikt mellom Guds lov og Guds løfter? Nei, naturligvis ikke! Dersom vi kunne ha fått evig liv gjennom det å følge Moseloven, da hadde den virkelig vært veien til å bli skyldfri innfor Gud. Men Gud har erklært i Skriften at vi mennesker er fanger under synden. Derfor finnes det bare en måte å få del i den arven som Gud har lovet oss, og det er ved å tro på Jesus Kristus.

23Inntil vi fikk muligheten til å tro, disiplinerte Moseloven oss og holdt oss i et autoritært grep. Ja, den styrte oss helt til den dagen vi begynte å tro på Kristus. 24Eller for å si det på en annen måte: Moseloven tok hånd om oss og veiledet oss inntil Kristus kom, og vi da kunne bli skyldfri innfor Gud ved troen på ham. 25Da vi nå har fått muligheten til å tro på Kristus, behøver vi ikke lenger loven som holder sitt grep om oss.

26Alle dere som tror på Jesus Kristus og lever i fellesskap med ham, er Guds barn. 27Dersom dere er døpt til fellesskap med Kristus, har dere blitt lik Kristus. 28Derfor spiller det ikke lenger noen rolle om dere er jøder eller ikke er jøder, om dere er slaver eller frie, om dere er menn eller kvinner. Alle som lever i fellesskap med Jesus Kristus, er likeverdige for ham. 29Dersom dere tilhører Kristus, er dere også etterkommere av Abraham og får arve alt det gode som Gud lovet ham.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Галатам 3:1-29

Соблюдение Закона или вера

1Глупые галаты! Вас словно кто-то сглазил3:1 Сглазил – Павлус указывает галатам, что их понимание истины исказилось под влиянием зла. Говоря же о понятии «дурной глаз», мы должны понимать, что только во Всевышнем, живом и всемогущем Боге, наша защита (см. Нач. 15:1; Заб. 17:3; 90:1-16; 120:1-8), и только Исо – наша ограда (см. 2 Фес. 3:2-3). И поэтому мы не должны бояться и не должны искать убежища у талисманов и амулетов (см. Нач. 35:2-4 со сноской)., вас, которым ясно было представлено значение жертвенной смерти на кресте Исо Масеха. 2Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в Радостную Весть, которую вы услышали? 3Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? 4Неужели всё, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы всё это было напрасным! 5Разве Всевышний даёт вам Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же потому, что вы поверили Его Вести, которую вы услышали?

6Вспомните пророка Иброхима, он «поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность»3:6 Нач. 15:6.. 7Так поймите же, что те, кто верит, – сыны Иброхима!

8В Писании было предсказано, что Всевышний будет оправдывать людей из всех народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано Иброхиму: «Через тебя получат благословение все народы»3:8 Нач. 12:3; см. также 18:18; 22:18.. 9Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с Иброхимом, который поверил Всевышнему.

10Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет постоянно всего, что записано в книге Закона»3:10 Втор. 27:26. Перечень проклятий, которые могут постигнуть того, кто не исполняет повелений Всевышнего, находится во Втор. 28:15-68.. 11Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Всевышним исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет»3:11 Авв. 2:4.. 12Оправдание через исполнение Закона не основано на вере, потому что написано: «Тот, кто исполняет все эти повеления, будет жив благодаря им»3:12 Лев. 18:5.. 13Так вот, Масех искупил нас от проклятия Закона. Он сам понёс проклятие вместо нас (как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве»)3:13 Втор. 21:23. Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Всевышним. Исо, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания., 14чтобы все народы могли получить через Исо Масеха благословение, данное Иброхиму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.

Превосходство обещания над Законом

15Братья, возьмём пример из повседневной жизни, ведь даже завещание3:15 На языке оригинала это слово также означает: «соглашение». человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. 16Точно так же и с обещанием, данным Иброхиму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его потомкам», а «его потомку»3:16 Букв.: «семени». См. Нач. 12:7; 13:15; 17:7; 21:12; 22:18; 24:7 и сноски на эти стихи., то есть имеется в виду один его потомок – Масех. 17Я хочу сказать, что Закон, данный четыреста тридцать лет спустя, не мог отменить священное соглашение с Иброхимом, установленное Всевышним прежде, и, тем самым, сделать недействительным данное Иброхиму обещание. 18Если бы наследство зависело от соблюдения Закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Всевышний, в Своей благодати, дал его Иброхиму по обещанию!

19В чём же тогда назначение Закона? Закон был дан позже из-за людских грехов и действовал до тех пор, пока не пришёл Потомок, к Которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. 20Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Всевышний действовал один, когда дал обещание3:20 Букв.: «Но посредник не для одного, а Всевышний – один»..

21Так что же, Закон противоречит обещаниям Всевышнего? Ни в коем случае! Если бы Всевышний дал нам Закон, который был бы в силах давать истинную жизнь, то оправдание действительно зависело бы от соблюдения Закона. 22Но Писание говорит, что весь мир всё ещё находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Исо Масеха и лишь тем, кто верит. 23Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми Законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. 24Итак, Закон воспитывал нас до прихода Масеха3:24 Или: «Закон был нашим воспитателем, ведущим к Масеху»., чтобы, когда Он придёт, получить оправдание по вере. 25Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание Закона.

Не рабы, а сыновья

26Благодаря вере в Исо Масеха все вы стали сынами Всевышнего. 27Ведь все, кто, поверив в Масеха, прошёл обряд погружения в воду3:27 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха., «облеклись» в характер Масеха3:27 Букв.: «Все, кто погрузились в Масеха, те облеклись в Масеха».. 28Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно в единении с Исо Масехом! 29А если вы принадлежите Масеху, то тогда вы и являетесь потомством Иброхима и наследниками обещания Всевышнего.