En Levende Bok

Efeserne 5:1-33

Ett liv i kjærlighet

1Altså skal dere handle på samme måten som Gud og tilgi hverandre, etter som dere er hans elskede barn. 2Elsk hverandre og la Kristus være ideal for dere. Han elsket oss så høyt at han ga sitt eget liv for å sette oss fri fra synden. Denne gaven var et offer som gledet Gud.

3Blant dere må det aldri forekomme seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet. Tenk på at dere tilhører Gud! 4Pornografiske historier, dumt prat og ondskapsfull spøk passer ikke blant dere. Takk i stedet Gud når dere er sammen. 5En ting må dere ha klart for dere: Ingen som lar seg bruke til seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet, får del i Kristus og plass blant Guds eget folk. Den slags er å tilbe avguder. 6La dere ikke bli lurt av de som sier at disse handlingene ikke er synd, for Gud kommer til å dømme alle som ikke lyder ham. 7Delta aldri i det som disse personene hengir seg til.

8Før levde dere i åndelig mørke, men nå lever dere i lyset, i fellesskap med Herren Jesus. La derfor livet deres vise at dere tilhører lyset. 9Dersom lyset får forvandle dere, da kommer dere til å gjøre det som er godt. Dere vil holde dere til sannheten i tråd med Guds vilje. 10Spør alltid om hva Gud vil at dere skal gjøre. 11De som lever i åndelig mørke, gjør det som er ondt. Ha derfor ikke noe med deres onde og meningsløse gjerninger å gjøre, men avslør heller ondskapen. 12Det som disse personene har for seg i det skjulte, er så skammelig at vi ikke en gang vil snakke høyt om det. 13Når lyset faller på synden, vil den bli avslørt. 14Lyset avdekker alt. Derfor bruker vi å appellere, og si:

”Våkn opp du som sover,

stå opp fra de døde,

så skal Kristus inspirere deg til å leve i lyset.”5:14 Sitatet er sannsynligvis tatt fra en sang.

15Vær nøye med hvordan dere lever. Lev ikke som dumme fjols, men som kloke og ansvarlige. 16Ta være på mulighetene dere får til å gjøre godt. Tiden vi lever i er ond. 17Gjør ikke noe tankeløst, men forsøk å forstå hva Herren Jesus vil. 18Drikk dere ikke fulle på alkohol, for det leder til et vilt og umoralsk liv. La dere i stedet bli fylt av Guds Ånd. 19Oppmuntre hverandre gjennom å synge lovsanger til Herren Jesus. Ja, syng både nye og gamle sanger til hans ære.5:19 I de første menighetene sang de både salmer av Salmenes bok og andre nyere komponerte sanger. Sitatet i v.14 er sannsynligvis fra en slik ny sang. Syng og spill av hele hjertet! 20Takk alltid Gud, vår Far, for alt som Herren Jesus Kristus har gjort for oss.

Råd til ektefolk

21Begge parter i et ekteskap må sette den andre over seg selv. På denne måten ærer dere Jesus Kristus. 22Dere kvinner som er gift, må sette mannen deres over dere selv på samme måten som dere setter Herren Jesus først i livet. 23Mannen skal være en leder for sin kone, på samme måten som Kristus er leder og hode for kroppen sin, som er menigheten. Husk på at Kristus ble leder gjennom det å frelse alle som tilhører hans kropp. 24På samme måten som menigheten setter Kristus først, må en gift kvinne sette mannen sin over seg selv.

25Dere menn som er gift, må på den andre siden vise kona like mye kjærlighet og omsorg som Kristus viste menigheten. Kristus ga til og med sitt liv for menigheten. 26Det gjorde han for at den ved budskapet om ham kunne bli vasket ren og tilhøre Gud. 27Han ville la menigheten stå fram for Gud full av herlighet, og uten den minste flekk eller rynke, helt uten synd og feil. 28På samme måten må en mann elske sin kone som om hun skulle være hans egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker med andre ord seg selv. 29-30Ingen hater sin egen kropp, men tar hånd om den og gir den det den trenger. På samme måten tar Kristus hånd om kroppen sin, som er menigheten. På den kroppen er vi alle forskjellige lemmer.

31Det står i Skriften5:31 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Derfor skal en mann forlate foreldrene sine og holde seg til kona si, slik at de to blir ett.5:31 Se Første Mosebok 2:24. 32Det ligger en stor hemmelighet i dette sitatet fra Skriften. Helt i tråd med min mening er dette et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. 33Men det handler også om dere som er gift. Derfor skal mannen elske sin kone som seg selv, og kona skal vise respekt for mannen sin.

Ang Pulong Sa Dios

Efeso 5:1-33

Magkinabuhi Isip Anaa sa Kahayag

1Tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios, sundoga ninyo siya. 2Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugma ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Cristo kanato. Kay gihatag pa gani niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios.

3Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminawon nga hisgotan kamo nga nagbuhat sa mga malaw-ay sama sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon o pagkahakog. 4Ug dili na maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos, o magsulti sa walay pulos nga mga estorya ug malaw-ay nga komedya. Hinuon, magsulti kita ug mga pagpasalamat sa Dios. 5Timan-i gayod ninyo nga dili makasulod sa gingharian ni Cristo ug sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga tawo nga mahugaw ug binuhatan, ug ang mga hakog. (Kay ang kahakog usa man ka pamaagi sa pagsimba sa mga dios-dios.)5:5 Tungod kay kon hakog ang tawo palabihon niya ang mga butang dinhi sa kalibotan kaysa Dios. 6Tungod niini nga mga binuhatan sa mga tawo, silotan sila sa Dios kay wala sila nagatuman kaniya. Busa ayaw kamo patunto sa uban nga nagaingon nga kanang mga butanga dili daotan. 7Ayaw usab kamo pakig-uban niining mga tawhana. 8Kaniadto ang inyong hunahuna anaa pa sa kangitngit, apan karon tungod kay anaa na kamo sa Ginoo, anaa na kamo sa kahayag. Busa ipakita ninyo sa inyong pagkinabuhi nga kamo anaa na sa kahayag. 9(Kay kon ang tawo anaa na sa kahayag, masayran mo tungod kay ang iyang binuhatan maayo, matarong, ug gisunod niya ang kamatuoran.) 10Tinguhaa nga masayran ninyo kon unsa ang makapalipay sa Ginoo. 11Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos nga gibuhat niadtong anaa sa kangitngit. Hinuon, ipakita ninyo kanila nga daotan ang ilang gibuhat. 12(Makauulaw bisan gani ang paghisgot sa ilang mga gibuhat sa tago.) 13Kon pasabton ninyo sila sa ilang mga gibuhat, masayran nila nga sayop sila. 14Kay mahayagan ang tanan kon madan-agan na sa kamatuoran. Busa may gi-ingon:

“Pagmata, ikaw nga natulog,

bangon gikan sa mga patay,

ug hayagan ka ni Cristo.”

15Busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot, kondili pagkinabuhi kamo isip mga tawo nga nakasabot sa kabubut-on sa Dios. 16Ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, kondili gamita ninyo kini sa pagbuhat ug maayo, tungod kay daotan kining mga adlawa. 17Ayaw kamo pagpakabuang, kondili sabta ninyo kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo alang kaninyo.

18Ayaw kamo paghubog-hubog, kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Hinuon, pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. 19Sa inyong panagtigom, gamita ninyo ang mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Ginoo. Ug pag-awit kamo nga kinasingkasing gayod. 20Pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo alang sa tanang mga butang.

Ang Bana ug ang Asawa

21Pagpasakop kamo sa usag usa agig pagtahod kang Cristo.

22Kamo nga mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana, sama sa inyong pagpasakop sa Ginoo. 23Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa sama usab nga si Cristo mao ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas, ug siya usab ang Manluluwas. 24Busa, ingon nga ang mga tumutuo nagapasakop kang Cristo, ang mga asawa kinahanglan usab nga magpasakop sa ilang mga bana.

25Kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyong asawa sama usab sa paghigugma ni Cristo sa mga tumutuo. Tungod sa iyang paghigugma kanato gihalad niya ang iyang kinabuhi 26aron dawaton kita sa Dios, human kita mahinloi pinaagi sa pagbautismo nga inubanan sa pulong. 27Gibuhat niya kini aron kita nga mga tumutuo madawat niya isip iyang pangasaw-onon nga matahom kaayo, balaan, ug walay ikasaway; sama sa pangasaw-onon nga walay depekto o kunot o unsa pa nga mga apan. 28Busa ang mga bana kinahanglan gayod maghigugma sa ilang asawa sama sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon nga lawas, tungod kay ang magtiayon usa ra. Ang nagahigugma sa iyang asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon. 29Walay tawo nga wala mahigugma sa iyang kaugalingon nga lawas, hinuon pakan-on ug atimanon gayod niya kini. Mao usab kini ang gibuhat ni Cristo kanato nga nagatuo kaniya, 30tungod kay kita mga bahin sa iyang lawas. 31Nagaingon ang Kasulatan nga ang magtiayon usa ra. “Ang lalaki mobulag sa iyang amahan ug inahan, ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimong usa.”5:31 Tan-awa usab ang Gen. 2:24. 32Kahibulongan kining kamatuoran nga gipadayag, ug makaingon ako nga mao kini ang panig-ingnan sa relasyon ni Cristo sa tanan nga nagatuo kaniya. 33Busa kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong asawa sama sa inyong kaugalingon. Ug kamong mga asawa, tahora ninyo ang inyong bana.