En Levende Bok

Efeserne 3:1-21

Gud gjør kjent sin hemmelige plan

1Derfor ber jeg stadig for dere, jeg, Paulus, som tjener Kristus og sitter i fengsel på grunn av oppdraget mitt for dere som ikke er jøder. 2Dere har sikkert allerede hørt hvordan Gud ga meg dette oppdraget med å fortelle om kjærligheten han vil vise alle folk. 3Gud avslørte denne hemmeligheten3:3 Området der Efesos lå, var kjent for sin dyrkelse av engler, og Paulus ville derfor vise at englene står under Jesus i status. for meg gjennom det å vise planen som jeg nevnte før.3:3 Paulus viser til sannsynligvis på 1:9-10, der han beskriver hvordan Kristus i følge med Guds plan nå er høvding over hele universet. 4Dersom dere leser det jeg har skrevet, kommer dere til å forstå at jeg kjenner til Guds hemmelige plan, den som Kristus nå har gjennomført. 5Gud avslørte ikke planen sin for tidligere generasjoner, men nå har han ved sin Ånd vist den for sine hellige utsendinger og profeter, disse som forkynner budskapet hans.

6Dette er hemmeligheten: De folkeslagene som ikke er jøder, har den samme rett som jødene til en dag å arve alt det gode som finnes hos Gud. Alle som tror på det glade budskapet om Jesus og lever i fellesskap med ham, tilhører den samme kroppen, det vil si menigheten. De har del i løftene som Gud ga til jødene. 7Det var dette glade budskapet Gud i sin godhet ga meg i oppdrag å spre i verden da han på en drastisk måte forandret livet mitt.

8Ja, tenk at Gud ville bruke meg, jeg som var den største synderen av alle dem som nå tilhører Gud.3:8 Paulus hadde før sin omvendelse forfulgt og latt drepe de som trodde på Jesus. Se Apostlenes gjerninger, historien om de første troende 7–9. Han ga meg forretten å oppsøke folk som ikke er jøder og spre det glade budskapet om den ufattelige rikdommen som finnes hos Kristus. 9Jeg skulle avsløre Guds hemmelige plan for alle folk, den planen som har vært skjult hos Gud helt siden han skapte verden. 10Hensikten med dette var at maktene og myndighetene3:10 Området der Efesos lå, var kjent for sin dyrkelse av engler, og Paulus ville derfor vise at englene står under Jesus i status. i universet, når de nå ser menigheten, skulle forstå Guds visdom uttrykt på ulike måter. 11Ja, dette har vært Guds plan helt fra tidenes begynnelse, og den blir til virkelighet gjennom det som Jesus Kristus, vår Herre, gjorde for oss.

12Den som tror på Kristus og lever i fellesskap med ham kan uten frykt komme til Gud og være sikker på å bli tatt imot. 13Vær ikke lei dere for det jeg må gå i gjennom for deres skyld, for mine lidelser fører til at dere en dag får del i Guds herlighet.

Paulus ber for menigheten

14Når jeg tenker på denne fantastiske planen, faller jeg på kne og tilber Gud, vår Far. 15Gud som er Far og Skaper til alt i himmelen og på jorden. 16Jeg ber at Gud, han som er så rik på herlighet, skal la sin Ånd gi dere kraft og indre styrke. 17Ja, jeg ber at dere skal tro på Kristus av hele hjertet. Hold fast ved den kjærligheten han har vist dere, og hent kraft fra den. 18Da skal dere sammen med alle som tilhører Gud, forstå den uendelige kjærligheten som finnes hos Kristus: Hvor lang og bred, høy og dyp denne kjærligheten er. 19Ja, dere skal lære å kjenne kjærligheten hans, som er større enn vi noen gang kan fatte. Gjennom dette skal dere bli mer og mer lik Gud.3:19 På gresk: bli fylt opp av Guds fylde. Paulus bruker ordet ”fylde” for å gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den guddommelige fylden” styrer menneskene sine skjebner. I følge gnostisismen var ”fylden” summen av mange mindre åndsmakter.

20La oss derfor ære Gud, som virker i oss med sin kraft og kan gjøre langt mer enn vi noen gang kan be om eller forestille oss. 21Ja, han skal bli æret av menigheten, i alle generasjoner og i all evighet, på grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 3:1-21

Diosmi Pablotaca mana israelcunaman huillagrichun mingashca

1Ñucaca Cristo Jesusmanta, can mana israelcunaman huillangaraicumi preźu tiyacuni. Chai preźu tiyacuj Pablomi caitaca nini: 2Taita Diosca mana cʼuyaipajta cʼuyaj cashpa, cancunaman cai alli huillaita huillachun ñucaman mingashcataca, ñami yachashcanguichij. 3Pacalla charicushcata Dios ñucaman ricuchishcataca, ñami ashitata quillcashpa huillarcani. 4Chai quillcashcata ricushpami, pacalla charicushca Cristomanta ñuca yachashcata entendinguichij. 5Cai huillanataca, ñaupaca piman manaraj yachaj chayachishcachu. Chaitamari Diosca, huillagrichun mingashca Paipajlla huillajcunamanpish, Pai Dios ima nishcata huillajcunamanpish, Paipaj Espirituhuan huillachishpa, cunan ricuchishca: 6Diosca, mana israelcunatamari israelcunahuan chasquichun, Cristopaj cuerpopi shujllata rurana tucushca. Pai Dios cusha nishcata Cristo Jesusmanta paicunapish japijcuna cachunmari, alli huillaita cushca.

7Ñucataca, Tucuita Rurai Tucuj Diosmi, mana cʼuyaipajta cʼuyashpalla, chai huillaita huillagrichun mingarca. 8Ñucaca, Diospajlla cajcunamantaca, tucuicunapaj qʼuipallami cani. Shina cajpipish Diosca, mana cʼuyaipajta cʼuyashpallami, Cristo tucuita yalli charij cashca alli huillaita huillagrichun mingahuarca. Chaitami, mana israelcunamanca huillacuni. 9Tucuita ruraj Diosca, chashna rurana tucushpa, ñaupamanta pacalla charicushcatami, tucuicunaman alli entendichishpa huillachun mandarca. 10Taita Diosca, Pai tucuita yachaj cashcataca, jahua huairapi mandajcunamanpish, mandai tucunata charijcunamanpish, tandanacushca crijcunapimari ricuchina tucushca. 11Apunchij Cristo Jesus-huan chashna ruranataca, Taita Diosca huiñaita Paipaj yuyaipi charicushca shinatajmi rurashca. 12Ñucanchijca, Paita crishcamantami, Paillamanta Diospajmanca mana manchashpa chayagrina ñahuita charinchij. 13Chaimantami, ñucaca cancunamanta cashna llaquita apacuni. Shina cajpica, cai llaquicunata ñuca apacushcamanta llaquirinapaj randica, cushicunami canguichij.

Crijcuna Jesucristota alli rijsichunmi Diosta mañashca

14Chaimantami ñucaca, Apunchij Jesucristopaj Yayapaj ñaupajpi cungurini. 15Paimari, jahua pachapi cajcunamanpish, cai pachapi cajcunamanpish, tucuicunaman quiquin shutita curca. 16Paitami caita mañacuni: Tucuita yalli sumaj achij nicuj canata charij Taita Dios, Paipaj Espirituhuan cancunapaj shunguta sinchiyachichunmi mañani. 17Cancuna crishcamanta Cristoca, cancunapaj shungupi causachun. Cʼuyanapica, ucujta allashpa huasichi callarishca shinapish, alli sapiyashca shinapish sinchicuna cachunmi mañacuni. 18Shinallataj Diospajlla tucui cajcunallahuantaj Cristopaj cʼuyaica jahuata, ucuta, chainijta, tucui maicamapish pillushpa charicushcata entendichunmi mañacuni. 19Cristopaj cʼuyaica, tucui ima yachanatapish yalli jatunmi. Chaita rijsishpami, Taita Dios tucui ima laya cashcataca, cancunallapitaj chasquishpa jundaringuichij. Tucui chaitami, cancunapaj mañacuni.

20Diosca, ñucanchij mañashcatapish, ñucanchij yuyashcatapish yallitami rurai tucun. Pai tucuita rurai tucuj cashpami, ñucanchijpica, tucuita ruracun. 21¡Cristo Jesuspaj tandanacushca crijcunaca, huatan huatanta, huiñai huiñaita Pai Diosllata ‘Sumajmari cangui’ nichun! Chashna cachun.