En Levende Bok

Efeserne 2:1-22

Nytt liv i fellesskapet med Kristus

1Det var en tid da dere var åndelig døde2:1 Åndelig død er å være skilt fra Gud. på grunn av deres ulydighet og synder. 2Dere levde på samme vis som alle andre her i verden. Dere syndet og fulgte Satan, høvdingen over de onde åndene.2:2 På gresk: herskeren over luftens rike. Han er den åndemakt som nå hersker i dem som nekter å være lydige mot Gud. 3På den måten levde vi alle tidligere. Vi fulgte våre menneskelige impulser og lot begjæret i kroppen og våre egne tanker styre oss. Ja, på grunn av vår menneskelige natur var vi på vei til å bli rammet av Guds dom akkurat som alle andre.

4-5Men vår kjærlige Gud viste sin store medfølelse med oss. Til tross for at vi var åndelig døde på grunn av vår ulydighet, elsket han oss så høyt, at han gjorde oss levende med Kristus. Ja, det er bare på grunn av at Gud viste oss nåde at vi er frelst. 6Han har vakt oss opp fra de døde sammen med Kristus og har gitt oss plass i himmelen, etter som vi lever i fellesskap med Jesus Kristus. 7På grunn av dette fellesskapet vil Gud i all evighet vise oss sin uendelig store kjærlighet og godhet.

8Dere er altså frelst fordi Gud i sin godhet tilga dere på grunn av troen på Kristus. Frelsen er en gave fra Gud og har ikke noe å gjøre med dere selv. 9Den er ikke en belønning for gode gjerninger, og derfor kan heller ingen skryte over sin frelse. 10Det er Gud selv som har gjort oss til det vi er. Gjennom vårt fellesskap med Jesus Kristus har han forandret oss til nye personer, som er beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud fra begynnelsen planla at vi som tilhører ham skulle være opptatt av.

Alle er ett i Kristus

11-12Husk derfor på hvilken håpløs situasjon dere befant dere i, før dere lærte Kristus å kjenne. Etter som dere tilhører folkeslag som ikke regnes som jøder, kalte jødene dere for ”dem som ikke er omskåret”. Jødene var stolte over sin seremoni med å omskjære alle gutter, selv om denne seremonien aldri kunne forvandle hjertene på noen. På den tiden tilhørte dere ikke Guds eget folk. Den pakten Gud hadde inngått med Israels folk, gjaldt ikke dere, og dere hadde ingen del i de løftene han hadde gitt. Nei, dere hadde ikke noe håp om frelse, og dere levde uten Gud her i verden. 13Men nå får dere, som en gang var langt borte fra Gud, tilhøre hans eget folk takket være fellesskapet med Jesus Kristus, han som ofret sitt blod for dere.

14Kristus har nemlig stiftet fred mellom jødene, og dere som ikke er jøder, ved å gjøre oss til ett folk. Gjennom det å dø for oss, rev han ned den muren av fiendskap som reiste seg mellom oss. 15-16Ja, han døde på korset for oss og tok straffen vår på seg. Ved dette ble Moseloven2:15-16 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok. med alle sine bud og forskrifter ikke lenger veien til frelse. Hans mål var å stifte fred mellom jøder, og de som ikke er jøder, gjennom det å forene dem med seg selv og skape et nytt menneske, en ny kropp, som er menigheten. Når vi nå er lemmer på den samme kroppen, har fiendskapet mellom oss forsvunnet, etter som vi alle er forsonet med Gud og er vennene hans. 17Kristus kom med det glade budskapet om fred for dere som var langt borte fra Gud, og fred for oss som er jøder og kjente Gud. 18Nå kan vi alle, både jøder og de som ikke er jøder, komme fram for Gud, vår Far, ved hjelp av en og samme Ånd, på grunn av det som Kristus har gjort for oss.

19Altså er dere ikke lenger gjester og fremmede. Nei, dere får være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud. Dere er medlemmer i Guds store familie.

20Sammen er vi, billedlig talt, et hus som er bygget på ett og samme fundament. Denne grunnvollen er undervisningen som Jesu2:20 Kalles også apostler. utsendinger har formidlet, og budskapet som profetene2:20 Dette viser sannsynligvis til de profeter som virket i menighetene. Se 3:5. De budskap som gamle tiders profeter bar fram finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. bar fram fra Gud. Huset blir holdt oppe2:20 På gresk: som har Jesus Kristus til hjørnestein. av Jesus Kristus selv. 21Det er Kristus som sammenføyer hele huset, slik at det reiser seg som et hellig tempel for Herren Gud. Mursteinene er alle vi som lever i fellesskap med Herren. 22Ja, gjennom det som Jesus gjorde, kan også dere bli en del av denne bygningen der Guds Ånd bor.

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 2:1-22

Patay Kamo Sang Una, Pero Buhi na Karon

1Patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala. 2Ginsunod ninyo ang malaot nga pagginawi sang mga tawo sang kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas nga amo ang hari sang mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. 3Sang una, pareho man kita sa ila; nagkabuhi kita suno gid lang sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ang handom sang aton hunahuna kag sang aton lawas amo lang ang aton ginsunod. Kag sa sadto nga kahimtangan naton, kaupod man kuntani kita sa ila tanan nga dapat silutan.

4Pero maluluy-on gid ang Dios, kag dako ang iya paghigugma sa aton. 5Bisan patay kita sa iya panulok tungod sang aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Cristo. (Gani paagi lang sa bugay sang Dios naluwas kita.) 6Kag tungod sang aton paghiusa kay Cristo Jesus ginbanhaw niya kita upod kay Cristo agod maghari kita upod sa iya sa langitnon nga ginharian. 7Ginhimo niya ini agod mapakita niya sa tanan, sa palaabuton nga mga inadlaw, ang iya indi matupungan nga bugay kag kaayo sa aton nga iya ginhatag paagi kay Cristo Jesus. 8-9Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesu-Cristo. Ini regalo sang Dios kag wala nabasi sa inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sing may makapabugal. 10Ginhimo kita sang Dios; kag sa aton paghiusa kay Cristo Jesus ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi, agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat, nga iya na nga daan gin-aman nga aton pagahimuon.

Nag-isa ang mga Judio kag mga Indi Judio tungod kay Cristo

11Dumduma ninyo ang inyo kahimtangan sang una. Natawo kamo nga indi mga Judio; kag ginasiling sang mga Judio nga wala kamo sang relasyon sa Dios tungod nga indi kamo pareho sa ila nga tinuli. (Pero ato nga pagtuli sa lawas lang.) 12Dumduma man ninyo nga sadto anay wala pa kamo makakilala kay Cristo. Wala kamo masakop sa nasyon sang Israel, kag wala kamo masakop sa mga kasugtanan sang Dios para sa iya mga katawhan nga ginbasi sa iya mga promisa. Nagkabuhi kamo sa sini nga kalibutan nga wala sing paglaom kag wala sing Dios. 13Pero subong, tungod nga kamo ara na kay Cristo Jesus, kamo nga sadto anay malayo sa Dios, malapit na subong paagi sa dugo ni Cristo. 14Kag paagi sa iya kamatayon, gin-guba niya ang pader nga nagapaseparar kag nagapaaway sa mga Judio kag sa mga indi Judio. Gani siya amo ang nag-isa sa aton. Gin-isa niya ang mga Judio kag mga indi Judio. 15Ang pader nga iya gin-guba amo ang Kasuguan sang mga Judio nga nagalakip sang mga sugo kag mga pagsulundan. Ginhimo niya ini agod maisa niya sa iya ang mga Judio kag mga indi Judio, kag agod mag-untat ang ila pag-ilinaway. 16Gani karon, bilang isa na ka lawas ang mga Judio kag mga indi Judio paagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, gindula na niya ang aton pagdinumtanay kag ginpabalik na niya kita sa Dios. 17Nag-abot diri si Cristo kag ginwali niya ang Maayong Balita nga naghatag kalinong sa inyo nga mga indi Judio nga sang una malayo sa Dios, kag sa amon man nga mga Judio nga malapit sa Dios. 18Paagi kay Cristo, kita tanan nga mga Judio kag mga indi Judio sarang na nga makapalapit sa Amay paagi sa isa ka Espiritu Santo.

19Gani karon, kamo nga mga indi Judio, indi na kamo taga-iban nga lugar ukon mga estranghero, kundi mga kasimanwa na sang mga katawhan sang Dios kag mga miyembro sang pamilya sang Dios. 20Kita nga mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindog. Ang iya pundasyon nga bato amo si Cristo kag ang iya mga haligi amo ang mga apostoles kag mga propeta. 21Paagi kay Cristo ang tanan nga parte sang balay nagaalangot agod mangin balaan nga templo para sa Ginoo. 22Kag tungod nga kamo ara kay Cristo, kamo nalakip man sa sining ginahimo nga balay nga ginaestaran sang Dios paagi sa iya Espiritu.