En Levende Bok

2. Korinter 10:1-18

Paulus forsvarer oppdraget som utsending

1Noen av dere beskylder meg for å opptre som en feiging når jeg er hos dere. Modig er jeg bare når jeg er langt unna. Jeg har nå i brevet appellert til dere med den samme mildhet og godhet som vi finner hos Kristus. 2Nå håpet jeg virkelig at jeg skulle slippe å bruke mitt mot og min autoritet når jeg kommer til dere. Det er jeg nemlig beredt til å gjøre dersom jeg må gå imot dem som påstår at jeg blir drevet av egoistiske motiv. 3Visst nok lever jeg her i verden, men jeg kjemper ikke med jordiske metoder. 4Nei, de våpen jeg bruker i min åndelige kamp, er Guds mektige kraft. De som kan bryte ned alle sterke festningsverk som vi i tankene våre bygger opp. 5Jeg bryter ned alle stolte argumenter, alt som går imot det vi vet om Gud. Hver tanke tar jeg til fange og tvinger den til å være lydig mot Kristus. 6Jeg er beredt til å straffe alle dem som fortsatt nekter å være lydige mot Kristus, etter at resten av dere har begynt å være lydig mot ham.

7Problemet med dere er at dere vurderte menneskene på en overfladisk måte. Dere må forstå at jeg og mine medarbeidere tilhører Jesus Kristus like mye som disse som så stolt sier: ”Vi tilhører Kristus”.10:7 Paulus siktet sannsynligvis til den gruppen i menigheten som blir nevnt i Første brev til Korinterne 1:10-12, og til de personene som spredde falsk undervisning. 8Ja, som utsending for Herren Jesus kunne jeg skryte enda mer med den autoritet jeg har fått av ham, en autoritet som er til for å styrke troen deres, ikke for å straffe dere. Jeg ville likevel ikke bli anklaget for noen overdrivelse. 9Jeg vil ikke at det skal virke som om det bare er i brevs form jeg kan opptre med myndighet. 10Noen hos dere sier: ”Brevene hans er fulle av autoritet og kraft, men når han dukker opp i egen person, er han feig, svak og ikke mye å høre på.” 11De som snakker på denne måten, må skjønne at jeg er innstilt på å handle ut fra autoriteten jeg har når jeg er fjernt unna. Den samme autoritet som jeg bruker i brevene mine.

12Jeg kan ikke tenke meg å sammenligne eller likestille meg med de personene som bare framhever seg selv hos dere. De mangler nødvendig selvkritikk og lar ikke andre vurdere det de har utrettet. Så dumt! 13Nei, jeg vil bare rose og ære meg over å ha utført oppdraget som Gud har gitt meg. Han har gjort meg til sin utsending. I det oppdraget inngikk kallet til å nå fram helt til dere. 14Dersom jeg bruker autoriteten min til å advare dere, går jeg likevel ikke ut over oppdraget jeg har fått. Jeg og mine medarbeidere var de første som kom til Korint med det glade budskapet om Kristus. 15For det arbeidet vil jeg ikke innkassere æren som andre troende har utrettet blant dere. Men etter som troen vokser seg sterkere hos dere, håper jeg å kunne arbeide enda mer blant dere. 16Etterpå kan jeg gå videre og spre budskapet om Kristus til nye steder som ligger enda lengre borte en Korint. Da trenger jeg ikke å skryte over det andre har utført som oppdrag fra Gud. 17Det står i Skriften10:17 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Den som vil skryte, han skal skryte over det som Herren har gjort.”10:17 Se Jeremia 9:24. 18Det hjelper ikke å fremheve seg selv. Alle må få sin anerkjennelse av Herren.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 10:1-18

Pabloca paita juchachijcunatami rimashca

1Pablomi cancunataca, llaquij alli shungu Cristopaj shutipi uyahuaichij nini. Ñucataca, ñahui ñahui cashpaca chujchucuj, carupi cashpalla cʼari tucuj nicujpipish, ñucallatajmi rimagrini. 2Ñucanchijtaca, ‘Runapaj yuyaillamantami imatapish rurashpa purin’ nicujtami uyani. Chashna nicujcunataca, ñuca shamushpaca, pʼiñarishpataj sinchi sinchita rimana yuyaimi cani. Ama chashna rurachun nishpaca, cancunapurallataj ricupaichijlla. 3Aichapi causacushpapish, aichahuan macanacuj soldadocuna shinaca mana canchijchu. 4Ñucanchij charishca macanacunaca, mana pi aichayuj cushcachu. Ashtahuanpish ima jatun pircacuna shinatapish urmachichun, Taita Dios cushca sinchi macanacunacunami. 5Chaicunahuanmi Taita Diosmanta ama yachachun nishpa, cʼariyashpa jarcaj yuyaicunataca, jahualla urmachinchij. Chaita rurai tucungapajca, ñucanchij tucui yuyaicunatami Cristota caźuchun, Paiman minganchij. 6Cancuna tucuipi Paita shunguhuantaj alli caźujpica, maijan mana caźujcunataca, llaquichishuntaj nicunchijmi.

7Cancunaca, imatapish ñahui ricushcallatami ricunguichij. Maijanpish ‘Cristopajmi cani’ nirishpaca, Pai Cristopaj caj shinallataj, ñucanchijtapish Cristopaj cashcata pai quiquinllataj yuyarichun. 8‘Apunchij Jesús cushca mandanata charinimi’ nishpa, ashata cʼari tucushpa rimacushpapish, mana pingarinichu. Ñucanchijmanca mana cancunata chingachi tucunata curcachu. Ashtahuanpish cancunata alli pushachunmi mingarca. 9Mana cancunata manchachingaraicu, quillcacunata cachacunichu. Ama chaitaca yuyaichijchu. 10Chashna yuyajcunami: «Quillcacunapica, yallitaj sinchita rimashpami quillcan. Ashtahuanpish pai quiquintaj caipi cashpaca, huajchullamari purin, ima uyananquillatapish mana rimarcachu» nincuna. 11Chashna nicujcunaca, caita yachachun: Ñucachijca carumanta quillcata cachashpa rimashca shinallatajmi, cancunahuan cashpapish rurashun.

12‘Ñucanchijmi alli canchij’ nijcunapurapica, mana chagrurishun ninchijchu. Paicuna shinapish mana cashun ninchijchu. Paicuna quiquinllataj ‘Allimi canchij’ nirishpa, caishuj chaishuj chʼimbapurarijcunaca, imata ruracushcata mana yachanchu. 13Ashtahuanpish ñucanchijca, ‘Allimi canchij’ nirishpa, mana yallitaj jatun tucushunchu. Ñucanchijman imalla ruranata Taita Dios cushcallatami rurashun ninchij. Paillatajmi cancunapajcamapish cacharca. 14Manapish ñucanchijraj cancunapajman chayashca cashpaca, mana rimana ñahuita charinchijmanchu carca. Ashtahuanpish ñucanchijmari, Cristomanta alli huillaita huillangapajca, cancunapajman punta chayarcanchij. 15Shujtajcunalla rurashcapi yaicurishpa, ‘Ñucanchijmi rurarcanchij’ nishpa, mana yallitaj jatun tucunchijchu. Ashtahuanpish cancuna ashtahuan sinchi crij tucujpimi, cancunapurapica Dios munashca shinalla, ashtahuan cʼari cʼarita purishun. 16Chashnallataj cancunapaj llajtamanta ashtahuan caru llajtacunapipish, alli huillaitaca huillashpa catishunmi. Maipi cashpapish shujtajcuna ñaupaman callarishcallapi yaicurishpa, ‘Ñucanchijmi chaitaca rurarcanchij’ nishpa mana jatun tucushun ninchijchu.

17«Pipish cʼari tucusha nishpaca, Mandaj Diosmanta cʼari tucuchun.» 18Maijanpish quiquinllataj ‘Allimi cani’ nirijtaca, Diosca ‘Mana alli’ ninchu, ashtahuanpish maijanta Taita Dios alli nijpica, paimi allitajca.