En Levende Bok

2 Timoteus 4

1Innfor Gud og Jesus Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde og komme igjen for å regjere på jorden, pålegger jeg deg: Spre budskapet om Jesus. Vær beredt til å uttale deg når som helst, både når det passer mennesker og når det ikke passer. Undervis alle med stor tålmodighet, overbevis, advar og oppmuntre dem som hører deg.

Det kommer en tid folk ikke lenger vil akseptere den sunne læren. I stedet vil de samle tilhengere rundt seg som bare underviser i det de vil høre. De vil nekte å høre på det sanne budskapet om Jesus og vende seg til myter uten historisk bakgrunn.

Vær rolig og nøktern i alle situasjoner, var beredt til å lide og spre det glade budskapet om Jesus. Gjør alt det du har fått i oppdrag å gjøre!

Selv kommer jeg nok ikke til å være så lenge til her på jorden. Livet mitt blir allerede ofret for Gud. Jeg har kjempet godt, jeg har løpt til veis ende, og jeg har bevart troen på Jesus. Nå venter prisutdelingen. Herren Jesus, den rettferdige dommeren, skal på dommens dag gi meg seierskransen som et bevis på at jeg har fulgt hans vilje. Den samme seierskransen venter alle som lengter etter at Jesus skal komme igjen.

Personlig råd

Førsøk å komme hit så fort du kan. 10 Demas har begynt å elske denne verden og har forlatt meg og reist til Tessaloniki. Kreskens har reist til Galatia og Titus til Dalmatia. 11 Det er bare Lukas som alene er hos meg. Ta med deg Markus, for han er til stor hjelp i arbeidet mitt. 12 Tykikus har jeg sendt til Efesos. 13 Pass på at du tar med deg kappen som jeg dro fra hos Karpus i Troas. Ta også med deg bøkene, først og fremst skriftrullene av pergament.

14 Smeden Aleksander har vært årsak til mye ondt, men Herren Jesus vil straffe ham for det han har gjort. 15 Pass deg for ham, for han har gått til hardt angrep mot budskapet. 16 Da jeg sto for domstolen første gangen, var det ingen som våget å vitne til min fordel, men alle forlot meg. Jeg håper at de ikke vil bli straffet for det. 17 Men Herren Jesus var med meg og ga meg kraft, for at det glade budskapet gjennom meg skulle nå ut til alle folk. Og han reddet meg fra en sikker død.[a] 18 Ja, Herren skal redde meg fra alt ondt og føre meg inn i himmelen, der han regjerer. Hans er æren i all evighet. Ja, det er sant![b]

Hilsen til slutt

19 Hils Priska og Akvilas og alle som tilhører Onesiforos sitt hjem. 20 Erastus stanset i Korint, og Trofimus reiste jeg fra i Milet, etter som han var syk.

21 Forsøk å komme hit før vinteren. Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia og alle de troende hilser til deg.

22 Jeg ber at Herren Jesus vil beskytte deg.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet må være med dere alle.

Notas al pie

  1. 4:17 På gresk: Og jeg ble reddet av løvens gap.
  2. 4:18 I grunnteksten: Amen!

New International Version - UK

2 Timothy 4

1In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage – with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather round them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.

For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day – and not only to me, but also to all who have longed for his appearing.

Personal remarks

Do your best to come to me quickly, 10 for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. 11 Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. 12 I sent Tychicus to Ephesus. 13 When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchments.

14 Alexander the metalworker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. 15 You too should be on your guard against him, because he strongly opposed our message.

16 At my first defence, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. 17 But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion’s mouth. 18 The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.

Final greetings

19 Greet Priscilla[a] and Aquila and the household of Onesiphorus. 20 Erastus stayed in Corinth, and I left Trophimus ill in Miletus. 21 Do your best to get here before winter. Eubulus greets you, and so do Pudens, Linus, Claudia and all the brothers and sisters.[b]

22 The Lord be with your spirit. Grace be with you all.

Notas al pie

  1. 2 Timothy 4:19 Greek Prisca, a variant of Priscilla
  2. 2 Timothy 4:21 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family.