En Levende Bok

1. Timoteus 6:1-21

Råd om slaver

1Troende slaver skal vise sine eiere sine ekte respekt. Da får ingen grunn til å håne Gud og læren om Jesus. 2Dersom slaveeieren også er en troende, skal ikke slaven vise mindre respekt på grunn av at de to er brødre og har samme status for Gud. Tvert imot bør slaven arbeide enda hardere, etter som han på den måten hjelper en troende bror som han elsker.

Falsk undervisning og sann rikdom

Undervis om disse levereglene, Timoteus! Gi råd til alle om å leve etter det vi sier. 3Levereglene stemmer med det sunne budskapet vi har fått fra vår Herre Jesus Kristus og den lære som leder oss til å følge Gud. De som underviser på en annen måte og ikke holder seg til den sunne læren, 4er forblindet og uten innsikt. De har et sykelig behov for å diskutere og krangle om ulike sider ved læren, noe som leder til misunnelse, trette, beskyldninger, ondskapsfulle mistanker 5og stadig bråk mellom mennesker. Deres sinn er totalt i mørke og de har forlatt det sanne budskapet om Jesus. For dem er religion bare en måte å bli rik på.

6Sann rikdom er å tro på Gud og samtidig være fornøyd med det vi har. 7Vi hadde ikke noe med oss da vi ble født, og vi kan ikke ta noe med oss når vi dør. 8Om vi derfor har det aller mest nødvendige som mat og klær, skal vi være fornøyd. 9De som vil bli rike, kommer ut for mange fristelser og faller som offer for tåpelige og skadelige begjær som leder menneskene mot den visse og evige undergang. 10Kjærlighet til penger er roten til alt ondt. På grunn av at de er pengekjære har mange forlatt troen på Jesus og voldt seg selv mange lidelser.

Avsluttende råd

11Men du Timoteus, som tilhører Gud, du skal holde deg borte fra falsk undervisning og trangen etter å bli rik. Pass på at du følger Guds vilje og lever fullt og helt for ham. Tro på Jesus av hele ditt hjerte, elsk dine medmennesker og vis tålmodighet og mildhet. 12Fortsett med å forsvare og spre troen. Hold fast ved det evige livet, som Gud innbød deg til da du uten frykt bekjente troen på han offentlig for mange mennesker.

13Jeg oppfordrer deg overfor Gud, han som gir liv til alt, og overfor Jesus Kristus, han som bekjente hvem han var for den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus: 14Følg disse rådene, slik at ingen har noe å anklage deg for, og lev fullt og helt for Gud til den dagen vår Herre Jesus Kristus kommer igjen. 15Når den tiden kommer som Gud har bestemt, skal Gud, han som er verd å bli hyllet, vår eneste hersker, alle kongers konge og alle herrers Herre, vise oss Jesus. 16Gud er den eneste som aldri kan dø, og han bor i et lys som er så sterkt at ikke noe menneske kan nærme seg. Ingen har noen gang sett ham eller kan se ham. Han skal ha æren og makten i all evighet. Ja, det er sant!6:16 I grunnteksten: Amen!

17Advar dem som er rike i denne verden, slik at de ikke skryter og ikke setter sitt håp til noe så usikkert som rikdom. Oppfordre i stedet alle til å stole på Gud, han som gir oss alt vi trenger for å kunne nyte godt av livet. 18Be alle å gjøre godt mot andre mennesker, slik at de i stedet blir rike på gode gjerninger. Oppfordre alle til å være sjenerøse og dele av det de har med andre. 19Da samler de seg en skatt hos Gud, et godt grunnlag for framtiden, og de vinner det evige livet.

20Kjære Timoteus, bevar kunnskapen som Gud har gitt deg, og spre den til andre. Hold deg borte fra all gudløs lære og spekulative ideer som visse folk kaller kunnskap, men som slett ikke er det. 21Noen har begynt å tro på denne type kunnskap og har derfor forlatt troen på Jesus.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet skal være med dere alle.

Hausa Contemporary Bible

1 Timoti 6:1-21

1Duk waɗanda suke ƙarƙashin bauta, ya kamata su ɗauki iyayengijinsu a kan sun cancanci girmamawa matuƙa, don kada a ɓata sunan Allah da kuma koyarwarmu. 2Waɗanda suke da iyayengiji masu bi, to, kada su yi musu reni domin su ’yan’uwa ne. A maimako, sai ma su fi bauta musu, saboda waɗanda suke cin moriyar hidimarsu masu bi ne, ƙaunatattu ne kuma a gare su.

Ƙaunar kuɗi

Waɗannan su ne abubuwan da za ka koya musu ka kuma gargaɗe su. 3In wani yana koyarwar ƙarya bai kuma yarda da sahihiyar koyarwar Ubangijinmu Yesu Kiristi da kuma koyarwa ta tsoron Allah ba, 4yana cike da girman kai bai kuma san kome ba. Yana da mugun halin son gardama da muhawwara game da kalmomin da suke kawo kishi, rikici, maganar ƙeta, da mugayen zace-zace 5da yawan tankiya tsakanin mutane masu mugun hali, waɗanda aka raba su da gaskiya, suke kuma tsammani cewa bin Allah wata hanya ce ta samun kuɗi.

6Amma bin Allah da gamsuwa riba ce mai yawa. 7Gama ba mu zo duniya da kome ba, ba kuwa za mu fita daga cikinta da kome ba. 8In dai muna da abinci da sutura, ai, sai mu gamsu da su. 9Mutanen da suke son yin arziki sukan fāɗi cikin jarraba, su fāɗa a tarko, suna mugayen sha’awace-sha’awace iri-iri na wauta da cutarwa, irin waɗanda suke dulmuyar da mutane, su kai ga lalacewa da hallaka. 10Gama son kuɗi shi ne tushen kowane irin mugun abu. Waɗansu mutane, don tsananin son kuɗi, sun bauɗe daga bangaskiya suka kuma jawo wa kansu da baƙin ciki iri-iri.

Umarnin Bulus ga Timoti

11Amma kai, mutumin Allah, ka guji duk wannan, ka kuma nemi adalci, tsoron Allah, bangaskiya, ƙauna, jimrewa da kuma hankali. 12Ka yi fama, kyakkyawar fama ta bangaskiya. Ka riƙi rai madawwamin nan, wanda aka kira saboda shi, sa’ad da ka yi kyakkyawar shaida a gaban shaidu masu yawa. 13Na umarce ka, a gaban Allah mai ba da rai ga kome, da kuma Kiristi Yesu wanda yayinda yake ba da shaida a gaban Buntus Bilatus ya yi kyakkyawar shaida, 14ka kiyaye wannan umarni ba tare da wani aibi ko abin zargi ba har yă bayyanuwar Ubangijinmu Yesu Kiristi, 15wanda Allah zai kawo a daidai lokaci, Allah, mai albarka wanda yake kaɗai Mai Mulki, Sarkin sarakuna da Ubangijin iyayengiji, 16wanda shi kaɗai ne marar mutuwa wanda kuma yake zaune cikin hasken da ba ya kusatuwa, wanda babu wanda ya taɓa gani ko zai iya gani. A gare shi girma da iko su tabbata har abada. Amin.

17Ka umarci waɗanda suke da arziki a wannan duniya kada su ɗaga kai ko su sa begensu a kan dukiyar da ba ta da tabbaci, sai dai su sa begensu ga Allah, wanda yake ba mu kome a yalwace don jin daɗinmu. 18Ka umarce su su yi nagarta, su wadatu cikin ayyuka nagari, su kuma zama masu bayarwa hannu sake da kuma masu niyyar yin taimako. 19Ta haka za su ajiye wa kansu dukiya a matsayin tushen mai ƙarfi don tsara mai zuwa, don su riƙi rai wanda yake na tabbatacce.

20Timoti, ka lura da abin da aka danƙa maka amana. Ka yi nesa da masu maganganun rashin tsoron Allah da kuma yawan mūsu da ake ƙarya, ake ce da shi ilimi, 21wanda waɗansu suka furta kuma ta yin haka suka bauɗe daga bangaskiya.

Alheri yă kasance tare da ku.