En Levende Bok

1. Johannes 3:1-24

Vi er Guds barn

1Tenk så stor kjærlighet Far i himmelen har vist oss når vi får kalle oss hans barn. Tenk at vi virkelig er det! De som tilhører denne onde verden, kjenner ikke Gud. Derfor kan de ikke forstå at vi er hans barn. 2Kjære venner, nå er vi allerede Guds barn, og hva vi skal bli i framtiden, har vi ennå ikke klart å forestille oss. Ett er likevel sikkert, og det er at når Jesus kommer igjen skal vi bli like han. Da får vi se ham akkurat som han er. 3Den som tror at Jesus skal vende tilbake til jorden holder seg ren fra synden på samme måten som Jesus er fullstendig ren.

4Hver og en som synder bryter Guds lov. Synd er å gå imot Guds vilje. 5Dere vet at Jesus kom for å ta bort syndene våre, og at det ikke finnes noen synd i ham. 6Dersom vi lever i fellesskap med ham fortsetter vi ikke å synde. Den som fortsetter å synde har aldri forstått hvem Jesus er, og kjenner ham ikke.

7Mine barn, la ingen bedra dere når det gjelder dette: Den som følger Guds vilje og handler rett er et godt menneske, akkurat som Jesus er god. 8Den derimot som fortsetter å synde, tilhører djevelen. Djevelen har syndet helt fra tidenes begynnelse. Guds sønn kom for å gjøre slutt på det onde som djevelen har stelt i stand. 9Den som har blitt Guds barn fortsetter ikke å synde, for Guds livskraft virker i ham. Han kan ikke fortsette å synde etter som han er Guds barn.

10Av dette kan vi altså vite hvem som er Guds barn, og hvem som tilhører djevelen. Den som handler galt og går imot Guds vilje, er ikke Guds barn. Den som ikke elsker sine troende søsken er heller ikke Guds barn.

Elsk hverandre

11Det budskapet som vi har hørt fra begynnelsen, er at vi skal elske hverandre. 12Vi skal ikke være som Kain, som tilhørte den onde og drepte sin bror.3:12 Se Første Mosebok 4:3-8. Hvorfor drepte Kain ham? Jo, fordi han handlet galt, mens broren fulgte Guds vilje og handlet rett. 13Vær derfor ikke forskrekket, mine søsken, om menneskene hater dere.

14Dersom vi elsker våre troende søsken er det et bevis på at vi har gått over fra døden til livet. Den som ikke elsker sine søsken, er fortsatt åndelig død3:14 Åndelig død er å være skilt fra Gud.. 15Den som hater en annen troende, kan bli sammenlignet med en morder. Dere vet at ingen mordere har evig liv i seg. 16Jesus ofret livet sitt for oss, og ved det kjenner vi til hva virkelig kjærlighet er. Derfor er også vi skyldige til å gi vårt liv for våre troende søsken.

17Dersom noen, som har alt det han trenger og ser en annen troende som lever i fattigdom, likevel ikke kjenner medfølelse med sin troende bror eller søster, hvordan kan da Guds kjærlighet være i ham?

18Mine barn, dere kan ikke elske bare med vakre ord. Sann kjærlighet viser vi gjennom praktisk handling. 19Det er gjennom våre handlinger vi kan vite om vi lever i tråd med Guds vilje, han som er sannheten. Gjør vi det, kan vi kjenne oss trygge for ham, 20selv om vår samvittighet anklager oss. For Gud er større enn vår egen samvittighet, og vet alt om oss.

21Kjære venner, dersom vi har ren samvittighet, kan vi uten frykt vende oss til Gud. 22Uansett hva vi ber om, skal vi få, etter som vi er lydige mot det han har gitt oss befaling om, og gjør det som gleder ham. 23Det han gir oss befaling om, er at vi skal tro på hans Sønn, Jesus Kristus, og elske hverandre som han vil. 24Den som er lydig mot Guds befalinger fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og Gud med han. Vi vet at Gud bor i oss, etter som han har gitt oss sin Ånd.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 3:1-24

1¡Yaya Diosca ñucanchijtaca jatuntamari cʼuyashca. Chashna cʼuyashpa, Paipaj huahuacunata rurashcata yuyarichigari! ¡Chaimantami cai pachapaj cajcunaca, Paita mana rijsishcamanta, ñucanchijtapish mana rijsincuna! 2Ñuca cʼuyashcacuna, ñucanchijca ña Diospaj huahuacuna cashpapish, shamuj punllapi ñucanchij ima shina cana cashcataca manaraj ricushcanchijchu. Shina cajpipish Jesucristo ricurijpica, Pai shina cana cashcataca yachanchijmi. Pai ima shina cajta ricushcamanta, Pai shinami cashun. 3Maijanpish chai yuyailla shuyacujca, Jesucristo ima jucha illaj caj shinallataj cangapajmi, pai quiquinllataj millaimanta chuyayacun.

4Maijanpish millaita rurajca, Dios Mandashcatami pʼaquin. Dios Mandashcata pʼaquinami jucha. 5Jesucristo cai pachaman shamushpaca, ñucanchij juchacunata anchuchingapaj shamushcatapish, Paipica ima jucha mana tiyashcatapish yachanguichijmi. 6Maijanpish Paihuan cashpaca, ña mana juchata rurashpa causanchu. Maijanpish millaita rurashpa causajca, Paitaca mana ricushcachu, mana rijsishcapishchu.

7Cʼuyashca huahuacuna, ñataj cancunata pi crichinman. Maijanpish Dios munashcata rurajca, cashcata ruraj Cristo shinallataj cashcata rurajmi. 8Maijanpish millaita rurashpa causajca, diablopajmi. Diabloca callarimantapachami juchata rurarca. Diospaj Churi Jesucristoca, diablo imalla rurashcata chingachingapajmi shamurca. 9Maijanpish Diospaj huahuataj tucushca cashpaca, Taita Dios cushca mushuj causaita charishcamanta, ña mana millaita rurashpa causai tucunchu. Diospaj huahuataj cashcamantami, ña mana juchata rurashpa causai tucun. 10Maijanlla Diospaj huahuacuna cashcatapish, diablopaj huahuacuna cashcatapish, cashnapi ricunallamari: Maijanpish Dios munashcata mana ruraj, quiquin huauquitapish mana cʼuyajca, mana Diospaj huahuatajchu.

Caishuj chaishuj cʼuyanacushunchij

11Cancunaca callarimantami: “Caishuj chaishujhuan cʼuyanacuichij” nishpa huillashcataca uyarcanguichij. 12Ñucanchijca, Caín shinaca mana canachu canchij. Paica diablopaj cashpami, paipaj quiquin huauquita huañuchirca. ¿Imamanta paipaj huauquita huañuchishcata yachanguichijchu? Pai rurashcacunaca millai cajpi, huauquipaj rurashcacunaca alli cajllapimi huañuchishca.

13Ñuca huauquicuna, cai pachapaj cajcuna cancunata pʼiñajpica, ama mancharichijchu. 14Ñucanchij huauquicunata cʼuyaj cashpallami, huañushca cashcamanta, huiñai causaiman chʼimbashcata yachanchij. Pipish paipaj huauquita mana cʼuyajca, huañushcallatajmi catin. 15Maijanpish paipaj huauquita pʼiñajca, huañuchij runallatajmi. Maijanpish huañuchijca, huiñai causaita mana charishcataca yachanguichijmi.

16Jesucristoca, ñucanchijpaj randimi huañurca. Chaimantami cʼuyana ima shina cashcataca yachanchij. Ñucanchijpish ñucanchij huauquicunata cʼuyashpaca, paicunamanta huañuna cajpipish, huañunallami canchij. 17Ashtahuanpish paipaj huauqui ima illaj cashcata ricushpapish, cai pachapi charishca jahua, mana imallatapish cujca, ¿ima shinataj Diospaj cʼuyaitaca paipaj shungupi charingari? 18Ñuca cʼuyashca huahuacuna, ama shimillahuan, cʼallullahuan ‘Cʼuyanimi’ nishunchijchu; ashtahuanpish imatapish rurashpataj, cʼuyashcataca ricuchishunchij.

19Chashna cʼuyaj cashpami, cashcata yachachijpaj cashcata yachanchij. Shinallataj ñucanchij shungullapitajmi, Diospaj ñaupajpi alli cashcamanta mana manchashun. 20Ñucanchij shungullataj juchachijpica, Taita Dioscarin ñucanchij shungutapish yalli yachaj cashcamanta, tucuitamari yachan. 21Ñuca cʼuyashcacuna, ñucanchij shungupish imata mana juchachijpica, Diospaj ñaupajpipish mana manchashunchu. 22Pai mandashcata caźushpa, Pai munashcata rurashpa causacushpami, Diosta ñucanchij imata mañashpapish paimanta chasquinchij. 23Diosca caitami mandashca: Paipaj Churi Jesucristota crichun. Shinallataj Pai mandashca shinataj, caishuj chaishujhuan cʼuyanacuchun nishcami. 24Taita Dios mandashcacunata caźujca, Dios-huanmi causan, Diospish paihuanmi causan. Dios Paipaj Espirituta ñucanchijman cushcamantami, Pai ñucanchijpi causacushcataca yachanchij.