En Levende Bok

1. Johannes 3:1-24

Vi er Guds barn

1Tenk så stor kjærlighet Far i himmelen har vist oss når vi får kalle oss hans barn. Tenk at vi virkelig er det! De som tilhører denne onde verden, kjenner ikke Gud. Derfor kan de ikke forstå at vi er hans barn. 2Kjære venner, nå er vi allerede Guds barn, og hva vi skal bli i framtiden, har vi ennå ikke klart å forestille oss. Ett er likevel sikkert, og det er at når Jesus kommer igjen skal vi bli like han. Da får vi se ham akkurat som han er. 3Den som tror at Jesus skal vende tilbake til jorden holder seg ren fra synden på samme måten som Jesus er fullstendig ren.

4Hver og en som synder bryter Guds lov. Synd er å gå imot Guds vilje. 5Dere vet at Jesus kom for å ta bort syndene våre, og at det ikke finnes noen synd i ham. 6Dersom vi lever i fellesskap med ham fortsetter vi ikke å synde. Den som fortsetter å synde har aldri forstått hvem Jesus er, og kjenner ham ikke.

7Mine barn, la ingen bedra dere når det gjelder dette: Den som følger Guds vilje og handler rett er et godt menneske, akkurat som Jesus er god. 8Den derimot som fortsetter å synde, tilhører djevelen. Djevelen har syndet helt fra tidenes begynnelse. Guds sønn kom for å gjøre slutt på det onde som djevelen har stelt i stand. 9Den som har blitt Guds barn fortsetter ikke å synde, for Guds livskraft virker i ham. Han kan ikke fortsette å synde etter som han er Guds barn.

10Av dette kan vi altså vite hvem som er Guds barn, og hvem som tilhører djevelen. Den som handler galt og går imot Guds vilje, er ikke Guds barn. Den som ikke elsker sine troende søsken er heller ikke Guds barn.

Elsk hverandre

11Det budskapet som vi har hørt fra begynnelsen, er at vi skal elske hverandre. 12Vi skal ikke være som Kain, som tilhørte den onde og drepte sin bror.3:12 Se Første Mosebok 4:3-8. Hvorfor drepte Kain ham? Jo, fordi han handlet galt, mens broren fulgte Guds vilje og handlet rett. 13Vær derfor ikke forskrekket, mine søsken, om menneskene hater dere.

14Dersom vi elsker våre troende søsken er det et bevis på at vi har gått over fra døden til livet. Den som ikke elsker sine søsken, er fortsatt åndelig død3:14 Åndelig død er å være skilt fra Gud.. 15Den som hater en annen troende, kan bli sammenlignet med en morder. Dere vet at ingen mordere har evig liv i seg. 16Jesus ofret livet sitt for oss, og ved det kjenner vi til hva virkelig kjærlighet er. Derfor er også vi skyldige til å gi vårt liv for våre troende søsken.

17Dersom noen, som har alt det han trenger og ser en annen troende som lever i fattigdom, likevel ikke kjenner medfølelse med sin troende bror eller søster, hvordan kan da Guds kjærlighet være i ham?

18Mine barn, dere kan ikke elske bare med vakre ord. Sann kjærlighet viser vi gjennom praktisk handling. 19Det er gjennom våre handlinger vi kan vite om vi lever i tråd med Guds vilje, han som er sannheten. Gjør vi det, kan vi kjenne oss trygge for ham, 20selv om vår samvittighet anklager oss. For Gud er større enn vår egen samvittighet, og vet alt om oss.

21Kjære venner, dersom vi har ren samvittighet, kan vi uten frykt vende oss til Gud. 22Uansett hva vi ber om, skal vi få, etter som vi er lydige mot det han har gitt oss befaling om, og gjør det som gleder ham. 23Det han gir oss befaling om, er at vi skal tro på hans Sønn, Jesus Kristus, og elske hverandre som han vil. 24Den som er lydig mot Guds befalinger fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og Gud med han. Vi vet at Gud bor i oss, etter som han har gitt oss sin Ånd.

Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 3:1-24

Mga Anak sang Dios

1Hunahunaa ninyo kon daw ano ka dako ang paghigugma sang Amay sa aton! Ginatawag niya kita nga iya mga anak. Matuod gid nga kita iya mga anak. Gani wala nakakilala sa aton ang mga tawo diri sa kalibutan tungod kay wala man sila nakakilala sa Dios. 2Mga hinigugma, karon mga anak na kita sang Dios. Pero wala pa mapahayag kon mangin ano gid kita sa ulihi. Nahibaluan ta nga kon mag-abot na si Cristo mangin kaangay kita sa iya, kay makita gid naton kon sin-o gid siya. 3Gani ang tagsa-tagsa nga may ara sini nga paglaom kay Cristo dapat magkabuhi sing matinlo subong nga ang kabuhi ni Cristo matinlo.

4Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. 5Nahibaluan ninyo nga si Cristo nga wala gid sing sala nagkadto diri sa kalibutan sa pagkuha sang aton mga sala. 6Gani ang mga tawo nga nagakabuhi kay Cristo wala nagapadayon sa pagpakasala. Pero ang bisan sin-o nga nagapadayon sa pagpakasala wala gid makakita ukon makakilala sa iya.

7Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sin-o! Ang tawo nga nagahimo sing matarong nagapakilala nga siya matarong, subong nga si Cristo matarong. 8Pero ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran. Tungod sina, ang Anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. 9Ang tawo nga nangin anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios ara na sa iya. Kag tungod nga ang Dios amo ang iya Amay, indi na siya makapadayon sa pagpakasala. 10Sa sini makilala kon sin-o gid ang mga anak sang Dios kag kon sin-o ang mga anak ni Satanas: Ang tawo nga wala nagahimo sang matarong ukon wala nagahigugma sa iya utod indi anak sang Dios.

Maghigugmaanay Kita

11Amo ini ang pagpanudlo nga inyo nabatian sugod sang nagtuo kamo: dapat gid kita maghigugmaanay. 12Indi kita dapat magsunod kay Cain. Sakop siya ni Satanas, gani ginpatay niya ang iya utod. Pero ngaa ginpatay gid niya ang iya utod? Kay ang mga binuhatan sang iya utod matarong kag ang iya malaot. 13Gani mga utod ko kay Cristo, indi kamo magkatingala kon ginadumtan kamo sang mga tawo diri sa kalibutan. 14Nahibaluan ta nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi tungod nga ginahigugma ta ang aton mga utod. Ang wala nagahigugma ara pa sa kamatayon. 15Ang tawo nga wala nagahigugma sa iya utod manugpatay. Kag nahibaluan ninyo nga wala sing manugpatay nga may kabuhi nga wala sing katapusan. 16Sa sini nahibaluan ta ang matuod nga paghigugma: ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton. Gani kita dapat man maghatag sang aton kabuhi para sa aton mga utod. 17Kon maayo ang aton pangabuhi pero wala kita nagabulig bisan nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton? 18Mga anak, indi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod nga nagahigugma kita. 19Sa sini nga paagi, nahibaluan naton nga ara kita sa kamatuoran, kag sarang na kita makaatubang sa Dios nga wala sing kahadlok 20bisan kon ginasuknaan3:20 ginasuknaan: sa iban nga Bisaya, ginasukmaan. kita sang aton konsensya. Kay nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sang sa aton konsensya, kag nahibaluan niya ang tanan. 21Mga hinigugma, kon wala na kita ginasuknaan sang aton konsensya, mas may kaisog kita sa pagpalapit sa Dios. 22Kag bisan ano ang aton pangayuon sa iya mabaton ta, kay ginatuman ta ang iya mga sugo kag ginahimo ang iya luyag. 23Amo ini ang iya sugo: magtuo kita sa iya Anak3:23 sa iya Anak: sa literal, sa ngalan sang iya Anak. nga si Jesu-Cristo, kag maghigugmaanay kita suno sa iya sugo sa aton. 24Ang tawo nga nagatuman sang mga sugo sang Dios nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Nahibaluan ta nga ang Dios nagakabuhi sa aton paagi sa iya Espiritu nga iya ginhatag sa aton.