En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Ang Pulong Sa Dios

1 Juan 2:1-29

1Gisulatan ko kamo nga akong mga anak, aron dili kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may magpakilooy sa Amahan alang kanato, ug siya mao si Jesu-Cristo nga mao ang matarong. 2Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita, ug dili lang alang kanato kondili alang usab sa mga sala sa mga tawo sa tibuok kalibotan. 3Masiguro gayod nato nga nakaila kita sa Dios kon tumanon nato ang iyang mga sugo. 4Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. 5Apan ang tawo nga nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Ug sa ingon niini masiguro nato nga kita anaa gayod sa Dios: 6ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Jesu-Cristo.

7Mga hinigugma, dili bag-o nga sugo kining gisulat ko kaninyo nga maghigugmaay kamo. Daan na kini nga sugo nga nadungog ninyo ug nahibaloan sukad nga kamo mituo. 8Apan makaingon usab kita nga kini nga sugo bag-o, kay ang kangitngit nagakahanaw na ug ang tinuod nga kahayag nagasidlak na, ug ang kamatuoran mahitungod niini makita na diha sa kinabuhi ni Cristo ug diha usab kaninyo. 9Ang nagaingon nga siya anaa sa kahayag, apan wala nagahigugma sa iyang igsoon, kana nga tawo anaa pa sa kangitngit. 10Ang tawo nga nagahigugma sa iyang igsoon nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa kahayag, ug walay bisan unsa diha sa iyang kinabuhi nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban.

11Apan ang tawo nga wala nagahigugma sa iyang igsoon anaa sa kangitngit. Nagalakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kon asa siya padulong, kay gibutaan siya sa kangitngit. 12Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Cristo. 13Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaa nang daan sukad pa sa sinugdanan.

Nagasulat usab ako kaninyo, mga batan-on nga lalaki, kay napildi na ninyo si Satanas.

Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay nailhan na ninyo ang Dios nga Amahan.

14Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaa nang daan sukad pa sa sinugdanan.

Nagasulat usab ako kaninyo, mga batan-on nga lalaki, kay lig-on kamo sa inyong pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sa Dios ug napildi na ninyo si Satanas.

15Ayaw ninyo higugmaa ang kalibotan o ang kalibotanon nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibotan, wala kamo nagahigugma sa Amahan. 16Kay ang tanan nga kalibotanon, nga ginapangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaibgan sa mga mata, ug ginapasigarbo sa mga tawo, dili gikan sa Amahan kondili iya sa kalibotan. 17Ang kalibotan ug ang tanang mga butang niini nga ginatinguha sa mga tawo mahanaw, apan ang nagatuman sa kabubut-on sa Dios nagakinabuhi sa walay kataposan.

Ang Anti-Cristo

18Mga anak, nakadungog na kamo nga moabot ang anti-Cristo. Ug kon moabot na siya, haduol na kita sa kataposan nga mga adlaw. Bisan gani karon daghan na ang mga anti-Cristo, busa nahibaloan nato nga haduol na kita sa kataposan nga mga adlaw. 19Bisan uban sila kanato kaniadto, dili nato sila tinuod nga mga kauban. Kay kon tinuod pa nato silang kauban, wala unta sila mobiya kanato. Apan mibiya sila, ug kini nagapaila nga dili nato sila tinuod nga mga kauban.

20Apan kamo gihatagan ni Cristo sa Espiritu Santo.2:20 kamo gihatagan ni Cristo sa Espiritu Santo: sa literal, gidihog kamo sa Balaan. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. 21Nagasulat ako kaninyo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kondili tungod kay kamo nahibalo na, ug nahibaloan usab ninyo nga walay bakak nga naggikan sa kamatuoran. 22Kinsa ang bakakon? Siya nga nagaingon nga si Jesus dili mao ang Cristo. Mao kini ang anti-Cristo, ang naglimod sa Amahan ug sa Anak. 23Ang naglimod sa Anak wala diha kaniya ang Amahan, apan ang nagaila sa Anak anaa diha kaniya ang Amahan. 24Busa ayaw gayod ninyo kalimti ang mga gitudlo kaninyo sukad nga kamo mituo. Kon ginatuman ninyo kini, magapabilin kamo sa panaghiusa diha sa Anak ug sa Amahan. 25Ug ang gisaad ni Cristo kanato mao ang kinabuhi nga walay kataposan. 26Nagasulat ako kaninyo bahin niini tungod sa mga tawo nga gustong magpahisalaag kaninyo. 27Apan kamo, ang Espiritu nga nadawat ninyo gikan kang Cristo nagapabilin kaninyo, busa dili na kinahanglan nga tudloan pa kamo sa uban nga mga tawo. Kay ang iyang Espiritu mao ang nagatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug ang iyang gitudlo tinuod ug dili bakak. Busa, sama sa iyang giingon kaninyo, pabilin kamo kang Cristo.

28Mga anak, pabilin kamo kaniya, aron dili kita mahadlok o magtago tungod sa kaulaw kon moabot na siya. 29Nahibaloan ninyo nga si Cristo matarong, busa makasiguro gayod kamo nga ang tanang mga tawo nga nagabuhat ug matarong mga anak sa Dios.