Kurdi Sorani Standard

یەکەم پوختەی مێژوو 1

ڕەچەڵەکی ئادەم هەتا ئیبراهیم

هەتا کوڕەکانی نوح

1ئادەم، شیت، ئەنۆش، قێنان، مەهلەلئێل، یارەد، حەنۆخ، مەتوشالح، لامەخ و نوح.

کوڕەکانی نوح:

سام، حام و یافەت.

یافەتییەکان

کوڕەکانی یافەت:

گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، یاڤان، توبال، مەشەک و تیراس.

کوڕەکانی گۆمەر:

ئەشکەنەز، ڕیفەت و تۆگەرما.

کوڕەکانی یاڤان:

ئەلیشا، تەرشیش، کیتیم و ڕۆدانیم.

حامییەکان

کوڕەکانی حام:

کوش، میسر، پووت و کەنعان.

کوڕەکانی کوش:

سەبا، حەڤیلا، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

کوڕەکانی ڕەعما:

شەبا و دیدان.

10 نەمرود لە نەوەی کوش لەدایکبوو،

کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی.

11 لوودی، عەنامی، لەهابی و نەفتوحییەکان

لە نەوەی میسر بوون، 12 هەروەها پاتروسی و کەفتۆری و کەسلوحییەکانیش، لە کەسلوحییەکانیش فەلەستی کەوتنەوە.

13 کەنعان

باوکی سەیدا بوو، کە نۆبەرەکەی بوو، لەگەڵ حیتییەکان، 14 هەروەها یەبوسی، ئەموری، گرگاشی، 15 حیڤی، عەرقی، سینی[a]، 16 ئەرڤادی، چیماری و حەماتییەکانیشی بوو.

سامییەکان

17 کوڕەکانی سام:

ئیلام، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

کوڕەکانی ئارام:

عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

18 ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،

شالەحیش باوکی عێبەر بوو،

19 عێبەریش دوو کوڕی بوو،

یەکێکیان ناوی پەلەگ[b] بوو، چونکە لە سەردەمی ئەودا زەوی دابەش کرا. براکەشی ناوی یۆقتان بوو.

20 یۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

ئەلمۆداد، شەلەف، حەچەرماڤەت، یارەح، 21 هەدۆرام، ئوزال، دیقلە، 22 عۆبال، ئەبیمائێل، شەبا، 23 ئۆفیر، حەڤیلا و یۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی یۆقتان بوون.

24 سام، ئەرپەکشاد، شالەح،

25 عێبەر، پەلەگ، ڕەعو،

26 سەروگ، ناحۆر، تارەح و

27 ئەبرام، کە ئیبراهیمە.

نەوەی ئیبراهیم

28 کوڕەکانی ئیبراهیم:

ئیسحاق و ئیسماعیل.

نەوەی هاجەر

29 ئەمانەش نەوەکانیانن:

نەبایۆت کە نۆبەرەی ئیسماعیل بوو، هەروەها قێدار، ئەدبەئێل، میبسام، 30 میشماع، دوما، مەسسا، حەدەد، تێما، 31 یەتور، نافیش و قێدما، ئەمانە کوڕەکانی ئیسماعیل بوون.

نەوەی قەتورە

32 قەتورە کە کەنیزەی ئیبراهیم بوو ئەم کوڕانەی هەبوو:

زیمران، یۆقشان، مەدان، میدیان، یەشباق و شوەح.

کوڕەکانی یۆقشانیش:

شەبا و دیدان.

33 کوڕەکانی میدیان:

عێفا، عێفەر، حەنۆک، ئەبیداع و ئەلداعە.

هەموو ئەمانە نەوەی قەتورە بوون.

نەوەی سارا

34 ئیبراهیم ئیسحاقی بوو.

کوڕەکانی ئیسحاق:

عیسۆ و ئیسرائیل.

کوڕەکانی عیسۆ

35 کوڕەکانی عیسۆ:

ئەلیفاز، ڕەعوئێل، یەعوش، یەعلام و قۆرەح.

36 کوڕەکانی ئەلیفاز:

تێمان، ئۆمار، چەفۆ، گەعتام و قەنەز؛

هەروەها لە ئەلیفاز تیمنەع عەمالێقی[c] بوو.

37 کوڕەکانی ڕەعوئێل:

نەحەت، زەرەح، شەمما و میزا.

خەڵکی سێعیر لە ئەدۆم

38 کوڕەکانی سێعیر:

ڵوتان، شۆڤاڵ، چیبعۆن، عەنا، دیشۆن، ئێچەر و دیشان.

39 کوڕەکانی ڵوتان: حۆری و هۆمام.

تیمنەعیش خوشکی ڵوتان بوو.

40 کوڕەکانی شۆڤاڵ:

عەلڤان، مانەحەت، عێبال، شەفۆ و ئۆنام.

کوڕەکانی چیبعۆن:

ئەییا و عەنا.

41 کوڕەکەی عەنا:

دیشۆن.

کوڕەکانی دیشۆن:

حەمدان، ئەشبان، یەتران و کران.

42 کوڕەکانی ئێچەر:

بلهان، زەعەڤان و عەقان.

کوڕەکانی دیشان:

عوچ و ئەران.

فەرمانڕەوایانی ئەدۆم

43 ئەمانەش ئەو پاشایانەن کە لە خاکی ئەدۆم پاشایەتییان دەکرد پێش ئەوەی هیچ پاشایەکی ئیسرائیلی پاشایەتی بکات:

بەلەعی کوڕی بەعۆر، ناوی شارەکەشی دینهابە بوو.

44 کە بەلەع مرد، یۆڤاڤی کوڕی زەرەحی خەڵکی بۆزرا وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

45 کە یۆڤاڤ مرد، حوشامی خەڵکی خاکی تێمانییەکان وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

46 کە حوشام مرد، هەدەدی کوڕی بەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە، لە وڵاتی مۆئاب شکستی بە میدیان هێنا. ناوی شارەکەشی عەڤیت بوو.

47 کە هەدەد مرد، سەمڵەی خەڵکی مەسرێقە وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

48 کە سەمڵە مرد، شائوولی خەڵکی ڕەحۆبۆت، ئەو شارەی لە کەناری ڕووبار[d] بوو، وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

49 کە شائوول مرد، بەعل‌حانانی کوڕی عەکبۆر وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

50 کە بەعل‌حانان مرد، هەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە. ناوی شارەکەشی پاعوو بوو، ژنەکەشی ناوی میهێتەبێل بوو، کچی مەترێدی کچی مێزاهاب بوو. 51 ئینجا هەدەدیش مرد.

میرەکانی ئەدۆم ئەمانە بوون:

تیمنەع، عەلڤا، یەتێت، 52 ئۆهۆلیبامە، ئێلە، پینۆن، 53 قەنەز، تێمان، میبسار، 54 مەگدئێل و عیرام. ئەمانە میرەکانی ئەدۆم بوون.

Notas al pie

  1. 1‏:15 سینییەکان: لەوانەیە خەڵکی شارێک لە نزیکی شاری عەرقە لە لوبنان بووبێت. بڕوانە پەیدابوون 10‏:17‏‏.‏
  2. 1‏:19 پەلەگ واتە دابەشکردن.‏
  3. 1‏:36 تیمنەعی دایکی عەمالێق کەنیزەی ئەلیفاز بوو، بڕوانە پەیدابوون 36‏:12‏‏.‏
  4. 1‏:48 لەسەر ڕووبارە: دەشێت ڕووباری فورات بێت.‏

O Livro

1 Crônicas 1

De Adão a Abraão

(Gn 5.1-32; 10.2-29; 11.10-26; 25.1-4, 12-16; 36.10-14, 20-28)

1Estas são as mais antigas gerações da humanidade:

Adão, Sete, Enos,

Quenã, Malaliel, Jarede,

Enoque, Metusalém, Lameque,

Noé, Sem, Cam e Jafete.

Os filhos de Jafete foram:

Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.

Os filhos de Gomer:

Asquenaz, Rifat e Togarma.

Os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Dodanim.

Os filhos de Cam foram:

Cuche, Mizraim, Pute e Canaã.

Os filhos de Cuche:

Seba, Havila, Sabta, Rama e Sabteca.

Os filhos de Ramá:

Sabá e Dedã.

10 Um dos descendentes de Cuche foi Nimrode que se tornou um dos homens mais poderosos da Terra.

11 As famílias que descenderam de Mizraim foram os ludeus, anameus, leabeus, naftueus, 12 patruseus e caslueus, de onde descenderam os filisteus e os caftoreus.

13 Entre os descendentes de Canaã contam-se Sídon, o seu filho primogénito, e Hete. 14 Canaã foi também o antepassado dos jebuseus, amorreus, girgaseus, 15 heveus, arqueus, sineus, 16 arvadeus, zemareus e hamateus.

17 Os filhos de Sem foram:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Aram, Uz, Hul, Geter, Meseque.

18 Arfaxade gerou Sala e este gerou Eber.

19 Eber teve dois filhos:

Pelegue, porque foi durante a sua vida que os povos de todo o mundo começaram a separar-se e a dispersar-se, e Joctã.

20 Os filhos de Joctã foram Almodade, Selefe, Hazarmavet, Jera, 21 Hadorão, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Sabá, 23 Ofir, Havila e Jobabe.

24 Um dos filhos de Sem foi Arfaxade, cujos descendentes foram: Sala,

25 Eber, Pelegue, Reu,

26 Serugue, Naor, Tera,

27 Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão.

28 Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael.

29 Ismael teve os seguintes filhos:

Nabaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, 30 Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis e Quedmá.

32 Abraão teve da sua concubina Quetura:

Zimrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e Suá.

Os filhos de Jocsã foram:

Sabá e Dedã.

33 Os filhos de Midiã:

Efá, Efer, Enoque, Abida e Eldá.

Estes foram os seus descendentes por parte de Quetura.

34 Isaque, o filho de Abraão, teve dois filhos:

Esaú e Israel.

35 Os filhos de Esaú foram:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam e Coré.

36 Os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Quenaz e Amaleque, cuja mãe era Timna.

37 Os filhos de Reuel:

Naate, Zera, Samá e Mizá.

38 Seir teve também outros filhos:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disom, Eser e Disã.

39 Teve igualmente uma filha chamada Timna. Os filhos de Lotã foram

Hori e Homã.

40 Os filhos de Sobal:

Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Zibeão teve os seguintes filhos:

Aia e Aná.

41 Aná teve um filho:

Disom.

Os filhos de Disom:

Hamran, Esbã, Itrã e Querã.

42 Os filhos de Eser:

Bilã, Zaavã e Jaacã.

Os filhos de Disã:

Uz e Aram.

Os reis de Edom

(Gn 36.31-43)

43 A seguir, dá-se uma lista dos reis de Edom que reinaram antes dos reis de Israel dominarem a terra: Bela, filho de Beor, que viveu na cidade de Dinabá.

44 Quando Bela morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, originário de Bozra.

45 Quando Jobabe faleceu, tornou-se rei Husão, da terra dos temanitas.

46 Depois de Husão, tomou o trono Hadade, o filho de Bedade, o qual destruiu os exércitos dos midianitas nos campos de Moabe. O nome da sua cidade era Avite.

47 Após Hadade, tomou o seu lugar Samela de Masreca.

48 Quando Samela morreu, subiu ao trono Saul, da cidade de Reobote, junto ao rio Eufrates.

49 Saul morreu e substituiu-o no trono Baal-Hanã, filho de Acbor.

50 Após o falecimento de Baal-Hanã, começou a reinar Hadade, que tinha o seu trono na cidade de Paú, e era casado com Metabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51 Falecido Hadade, os reis de Edom foram os seguintes:

clã de Timna, clã de Alva, clã de Jetete, 52 clã de Aolibama, clã de Elá, clã de Pinom, 53 clã de Quenaz, clã de Temã, clã de Mibzar, 54 clã de Magdiel e clã de Irã.