زەبوورەکان 123 KSS - Salmos 123 NVI-PT

Kurdi Sorani Standard

زەبوورەکان 123

گۆرانی گەشتیاران.

1چاوم بۆ تۆ هەڵبڕی،
    تۆ ئەی دانیشتوو لە ئاسمان.
بێگومان وەک چۆن خزمەتکار چاوی لە دەستی گەورەکەیەتی،
    وەک چۆن کەنیزە چاوی لە دەستی خاتوونەکەیەتی،
ئاواش ئێمە چاومان لە دەستی یەزدانی پەروەردگارمانە،
    بۆ ئەوەی لەگەڵمان میهرەبان بێت.

لەگەڵمان میهرەبان بە، ئەی یەزدان، لەگەڵمان میهرەبان بە!
    چونکە لە ڕادەبەدەر لە سووکایەتی تێربووین.
گیانمان زۆر تێر بووە،
    لە گاڵتەی بێ خەمەکان،
    لە سووکایەتی لووتبەرزەکان.

Nova Versão Internacional

Salmos 123

Salmo 123

Cântico de Peregrinação.

A ti levanto os meus olhos,
a ti, que ocupas o teu trono nos céus.
Assim como os olhos dos servos
    estão atentos à mão de seu senhor,
e como os olhos das servas
    estão atentos à mão de sua senhora,
também os nossos olhos
    estão atentos ao Senhor,
    ao nosso Deus,
esperando que ele tenha misericórdia de nós.

Misericórdia, Senhor!
Tem misericórdia de nós!
Já estamos cansados de tanto desprezo.
Estamos cansados de tanta zombaria
    dos orgulhosos
e do desprezo dos arrogantes.