Korean Living Bible

창세기 10:1-32

노아의 후손들

1노아의 아들인 셈과 함과 야벳의 자손들은 이렇다: 이들은 홍수 후에 여 러 아들을 낳았는데

2야벳의 아들은 고멜, 마곡, 마대, 야완, 두발, 메섹, 디라스,

3고멜의 아들은 아스그나스, 리밧, 도갈마,

4야완의 아들은 엘리사, 다시스, 깃딤, 도다님이었다.

5이들 야벳의 자손들은 종족과 언어와 나라별로 섬과 해안 지역에 흩어져 살았으며 이들이 바로 해양 민족의 조상들이 되었다.

6함의 아들은 구스, 미스라임, 붓, 가나안이며

7구스의 아들은 스바, 하윌라, 삽다, 라아마, 삽드가이고 라아마의 아들은 스바와 드단이었다.

8구스는 또 니므롯이라는 아들을 낳았는데 그는 세상에서 최초의 10:8 또는 ‘영걸’정복자였다.

9그는 10:9 또는 ‘여호와 앞에서’여호와를 무시하는 힘 센 사냥꾼이었으므로 “니므롯처럼 여호와를 무시하는 힘 센 사냥꾼” 이라는 유행어까지 생기게 되었다.

10처음에 그의 나라는 10:10 또는 ‘바빌로니아의 바빌론’시날 땅의 바벨, 에렉, 악갓, 갈레에서 시작되었다.

11거기서 그는 앗시리아로 가서 니느웨, 르호봇 – 일, 갈라,

12그리고 니느웨와 갈라 사이의 큰 성 레센을 건설하였다.

13미스라임은 루딤, 아나밈, 르하빔, 납두힘,

14바드루심, 가슬루힘, 갑도림을 낳았으며 블레셋 사람들은 가슬루힘의 후손들이었다.

15가나안은 장남 시돈과 헷을 낳았으며

16그는 또 여부스족, 아모리족, 기르가스족,

17히위족, 알가족, 신족,

18아르왓족, 스말족, 하맛족의 조상이 되었다. 그 후 가나안 자손들은 여러 부족으로 흩어져 살았는데

19그들의 경계선은 시돈에서부터 그랄을 지나 가사까지, 그리고 소돔, 고모라, 아드마, 스보임을 지나 라사까지였다.

20이들 함의 후손들은 종족과 언어와 지방과 나라별로 흩어져 살았다.

21야벳의 형이었던 셈은 10:21 히 ‘에벨’히브리 사람의 조상이 되었다.

22그의 아들은 엘람, 앗수르, 아르박삿, 룻, 아람이었으며

23아람의 아들은 우스, 훌, 게델, 10:23 히 ‘마스’메섹이었고

24아르박삿은 셀라를 낳았으며 셀라는 에벨을 낳았고

25에벨은 두 아들을 낳아 그 중 하나의 이름을 10:25 ‘나눔’ 이라는뜻.벨렉이라 하였다. 이것은 그 당시에 세상 사람들이 나누어졌기 때문이었다. 그리고 벨렉의 동생은 욕단이었다.

26욕단은 알모닷, 셀렙, 하살마, 예라,

27하도람, 우살, 디글라,

2810:28 대상1:22에는 ‘에발’오발, 아비마엘, 스바,

29오빌, 하윌라, 요밥을 낳았다.

30이들이 사는 땅은 메사에서부터 동쪽 산간 지역 스발까지였다.

31이들 셈의 후손들은 종족과 언어와 지방과 나라별로 흩어져 살았다.

32이상의 모든 사람들은 다 노아의 후손들이며 이들은 홍수 후에 여러 나라와 민족으로 나누어졌다.

Tagalog Contemporary Bible

Genesis 10:1-32

Ang mga Lahi ng mga Anak ni Noe

(1 Cro. 1:5-23)

1Ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Jafet. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha.

2Ang mga anak ni Jafet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras.

3Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat at Togarma.

4Ang mga anak naman ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Dodanim.10:4 Dodanim: o, Rodanim. 5Ito ang mga lahi ni Jafet. Sila ang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa mga dalampasigan at mga isla. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lugar na sakop ng bansa nila, at may sarili silang wika.

6Ang mga anak ni Ham na lalaki ay sina Cush, Mizraim10:6 Mizraim: o, Egipto., Put at Canaan.

7Si Cush ay may mga anak din na lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca. Ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan.

8May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. 9Alam ng Panginoon10:9 Alam ng Panginoon: sa literal, sa harapan ng Panginoon. Maaaring ang ibig sabihin, tanyag siyang lubos. na mahusay siyang mangangaso; dito nanggaling ang kasabihang, “Katulad ka ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay na mangangaso.” 10Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babilonia, Erec, Akad. Ang lahat ng ito10:10 Ang lahat ng ito: o, lugar na Calne. ay sakop ng Shinar. 11Mula sa mga lugar na iyon, pumunta siya sa Asiria at itinayo ang Nineve, Rehobot Ir, Cala, 12at Resen na nasa gitna ng Nineve at ng Cala na isang tanyag na lungsod.

13Si Mizraim10:13 Mizraim: na siyang Egipto. ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, 14Patruseo, Caslu at ng Caftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo.

15Si Canaan ang ama nina Sidon at Het. Si Sidon ang kanyang panganay. 16Si Canaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergaseo, 17Hiveo, Arkeo, Sineo, 18Arvadeo, Zemareo, at Hamateo.

Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Canaan. 19Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon papuntang Gerar hanggang sa Gaza, at umabot sa Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim at hanggang sa Lasha.

20Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika.

21Si Shem na nakatatandang kapatid ni Jafet ang pinagmulan ng lahat ng Eber.

22Ang mga anak na lalaki ni Shem:

sina Elam, Ashur, Arfaxad, Lud at Aram.

23Ang mga anak ni Aram:

sina Uz, Hul, Geter at Meshec.

24Si Arfaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber.

25May dalawang anak na lalaki si Eber: ang isa ay pinangalanang Peleg, dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati; ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan.

26Si Joktan ang ama nina Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ofir, Havila at Jobab. Silang lahat ang anak ni Joktan.

30Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Mesha at papunta sa Sefar, sa kabundukan sa silangan.

31Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa, at may sarili silang wika.

32Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe, na nasa ibaʼt ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha.