Korean Living Bible

학개 1

성전을 지으라는 여호와의 명령

1페르시아의 다리우스황제 2년 6월 일에 여호와께서 예언자 학개를 통하여 스 알디엘의 아들인 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들인 대제사장 여호수아에게 말씀하셨다.

“전능한 나 여호와가 말한다. 이 백성들이 성전을 건축할 때가 아직 되지 않았다고 말하고 있다.

여호와께서 다시 예언자 학개를 통하여 말씀하셨다.

“내 성전은 황폐한 채로 있는데 너희는 호화 주택에 살고 있느냐?

그러므로 전능한 나 여호와가 말한다. 너희는 자기 소행을 잘 살펴보아라.

너희가 많이 심었으나 적게 거두었으며 너희가 먹어도 배부르지 않고 마셔도 흡족하지 않으며 입어도 따뜻하지 않고 품삯을 받아도 구멍 뚫린 지갑에 넣는 격이 되었다.

“전능한 나 여호와가 말한다. 너희는 자기 소행을 잘 살펴보아라.

너희는 산에 올라가서 목재를 가져다가 성전을 건축하라. 그러면 내가 그것으로 기뻐하고 영광을 얻을 것이다. 이것은 나 여호와의 말이다.

너희가 많은 수확을 기대했으나 얻은 것은 적었으며 너희가 수확한 것을 집으로 가져갔으나 내가 그것을 날려 버렸다. 그 이유가 무엇이냐? 이것은 내 집이 황폐한데도 너희가 자기 집안 일에만 급급하였기 때문이다.

10 그래서 너희 때문에 하늘이 이슬을 내리지 않고 땅에서 농산물이 나지 않게 되었으며

11 또 내가 가뭄이 들게 하였으므로 들과 산과 곡식과 새 포도주와 기름과 땅의 모든 농산물과 사람과 짐승과 애써 수고한 모든 것이 피해를 입게 되었다.”

백성들의 순종

12 그때 스알디엘의 아들 스룹바벨과 여호사닥의 아들인 대제사장 여호수아와 남은 모든 백성이 예언자 학개가 전한 여호와의 말씀에 순종하였다. 이것은 그들의 하나님 여호와께서 학개를 보내셨기 때문이었다. 그래서 백성들은 여호와를 두려워하였다.

13 그때 학개는 “내가 너희와 함께한다” 는 여호와의 말씀을 백성들에게 전하였다.

14 여호와께서 스알디엘의 아들인 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들인 대제사장 여호수아와 그리고 남아 있는 모든 백성의 마음을 감동시키시므로 그들이 자기들의 하나님, 전능하신 여호와의 성전을 재건하기 시작했는데

15 그때는 다리우스황제 2년 6월 24일이었다.

Ang Pulong Sang Dios

Haggai 1

Ang Panawagan sang Dios sa Pagpatindog sang Templo

1Sang nahauna nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia, may ginhambal ang Ginoo kay Zerubabel kag kay Josue paagi kay Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel amo ang gobernador sang Juda, kag si Josue nga anak ni Jehozadak amo ang pangulo nga pari.

2-3 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom paagi kay Propeta Haggai: “Nagasiling kamo nga indi pa ini ang tion nga patindugon liwat ang akon templo. Mabatas bala ninyo nga mag-estar sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo? Hunahunaa bala ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Madamo ang inyo ginatanom, pero diutay lang ang inyo ginaani. May pagkaon kamo, pero indi bastante. May ilimnon kamo, pero kulang-kulang ini. May bayo kamo, pero indi tuman nga makakuha sang tugnaw. May ginabaton kamo nga suweldo, pero madali lang ini maubos. Gani hunahunaa ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Karon, magtaklad kamo sa bukid kag magkuha sang mga kahoy kag patinduga liwat ninyo ang templo, agod sa sini nga paagi malipay ako kag mapadunggan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyo ginapaabot nga patubas pero diutay lang ang inyo naani. Kag sang gindala ninyo ini pauli ginpierdi ko ini. Ginhimo ko ini tungod kay guba ang akon templo samtang ang kada isa sa inyo masako sa pag-obra sang iya balay. 10 Gani tungod sa inyo indi na maghatag sing tun-og ang langit kag indi na magpatubas ang duta. 11 Ginapamala ko ang mga duta kag ang mga bukid. Gani nagakaapektuhan ang mga uyas, duga sang ubas, lana, ang iban pa nga mga patubas, pati ang mga tawo, kag ang ila mga kasapatan kag mga gintanom.”

12 Nagtuman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel halin sa pagkabihag sa Babilonia. Kay ginpamatian nila ang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios paagi kay Propeta Haggai nga ginpadala sang Ginoo sa ila. Sa sini nga paagi gintahod nila ang Ginoo.

13 Karon, nagsiling sa mga Israelinhon si Haggai nga manughambal sang Ginoo, “Nagasiling ang Ginoo nga kaupod ninyo siya.” 14 Gani gintandog sang Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel, sa pagpatindog sang templo sang ila Dios, ang Ginoo nga Makagagahom. 15 Ginsuguran nila ang pagpatindog sang ika-24 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius.