Korean Living Bible

학개 1:1-15

성전을 지으라는 여호와의 명령

1페르시아의 다리우스황제 2년 6월 일에 여호와께서 예언자 학개를 통하여 스 알디엘의 아들인 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들인 대제사장 여호수아에게 말씀하셨다.

2“전능한 나 여호와가 말한다. 이 백성들이 성전을 건축할 때가 아직 되지 않았다고 말하고 있다.

3여호와께서 다시 예언자 학개를 통하여 말씀하셨다.

4“내 성전은 황폐한 채로 있는데 너희는 호화 주택에 살고 있느냐?

5그러므로 전능한 나 여호와가 말한다. 너희는 자기 소행을 잘 살펴보아라.

6너희가 많이 심었으나 적게 거두었으며 너희가 먹어도 배부르지 않고 마셔도 흡족하지 않으며 입어도 따뜻하지 않고 품삯을 받아도 구멍 뚫린 지갑에 넣는 격이 되었다.

7“전능한 나 여호와가 말한다. 너희는 자기 소행을 잘 살펴보아라.

8너희는 산에 올라가서 목재를 가져다가 성전을 건축하라. 그러면 내가 그것으로 기뻐하고 영광을 얻을 것이다. 이것은 나 여호와의 말이다.

9너희가 많은 수확을 기대했으나 얻은 것은 적었으며 너희가 수확한 것을 집으로 가져갔으나 내가 그것을 날려 버렸다. 그 이유가 무엇이냐? 이것은 내 집이 황폐한데도 너희가 자기 집안 일에만 급급하였기 때문이다.

10그래서 너희 때문에 하늘이 이슬을 내리지 않고 땅에서 농산물이 나지 않게 되었으며

11또 내가 가뭄이 들게 하였으므로 들과 산과 곡식과 새 포도주와 기름과 땅의 모든 농산물과 사람과 짐승과 애써 수고한 모든 것이 피해를 입게 되었다.”

백성들의 순종

12그때 스알디엘의 아들 스룹바벨과 여호사닥의 아들인 대제사장 여호수아와 남은 모든 백성이 예언자 학개가 전한 여호와의 말씀에 순종하였다. 이것은 그들의 하나님 여호와께서 학개를 보내셨기 때문이었다. 그래서 백성들은 여호와를 두려워하였다.

13그때 학개는 “내가 너희와 함께한다” 는 여호와의 말씀을 백성들에게 전하였다.

14여호와께서 스알디엘의 아들인 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들인 대제사장 여호수아와 그리고 남아 있는 모든 백성의 마음을 감동시키시므로 그들이 자기들의 하나님, 전능하신 여호와의 성전을 재건하기 시작했는데

15그때는 다리우스황제 2년 6월 24일이었다.

Ang Pulong Sang Dios

Haggai 1:1-15

Ang Panawagan sang Dios sa Pagpatindog sang Templo

1Sang nahauna nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia, may ginhambal ang Ginoo kay Zerubabel kag kay Josue paagi kay Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel amo ang gobernador sang Juda, kag si Josue nga anak ni Jehozadak amo ang pangulo nga pari.

2-3Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom paagi kay Propeta Haggai: “Nagasiling kamo nga indi pa ini ang tion nga patindugon liwat ang akon templo. 4Mabatas bala ninyo nga mag-estar sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo? 5Hunahunaa bala ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. 6Madamo ang inyo ginatanom, pero diutay lang ang inyo ginaani. May pagkaon kamo, pero indi bastante. May ilimnon kamo, pero kulang-kulang ini. May bayo kamo, pero indi tuman nga makakuha sang tugnaw. May ginabaton kamo nga suweldo, pero madali lang ini maubos. 7Gani hunahunaa ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. 8Karon, magtaklad kamo sa bukid kag magkuha sang mga kahoy kag patinduga liwat ninyo ang templo, agod sa sini nga paagi malipay ako kag mapadunggan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

9Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyo ginapaabot nga patubas pero diutay lang ang inyo naani. Kag sang gindala ninyo ini pauli ginpierdi ko ini. Ginhimo ko ini tungod kay guba ang akon templo samtang ang kada isa sa inyo masako sa pag-obra sang iya balay. 10Gani tungod sa inyo indi na maghatag sing tun-og ang langit kag indi na magpatubas ang duta. 11Ginapamala ko ang mga duta kag ang mga bukid. Gani nagakaapektuhan ang mga uyas, duga sang ubas, lana, ang iban pa nga mga patubas, pati ang mga tawo, kag ang ila mga kasapatan kag mga gintanom.”

12Nagtuman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel halin sa pagkabihag sa Babilonia. Kay ginpamatian nila ang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios paagi kay Propeta Haggai nga ginpadala sang Ginoo sa ila. Sa sini nga paagi gintahod nila ang Ginoo.

13Karon, nagsiling sa mga Israelinhon si Haggai nga manughambal sang Ginoo, “Nagasiling ang Ginoo nga kaupod ninyo siya.” 14Gani gintandog sang Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel, sa pagpatindog sang templo sang ila Dios, ang Ginoo nga Makagagahom. 15Ginsuguran nila ang pagpatindog sang ika-24 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius.