Korean Living Bible

창세기 36:1-43

에서의 후손들

1에돔이라고도 하는 에서와 그 후손에 대한 이야기는 이렇다:

2에서는 가나안 여자들과 결혼하였다. 그의 아내는 헷 사람 엘론의 딸 아다와 히위 사람 시브온의 36:2 ‘딸’ 또는 ‘아들’ 로되어있는고대문헌도있다.손녀이며 아나의 딸인 오홀리바마와

3이스마엘의 딸이며 느바욧의 누이인 바스맛이었다.

4아다는 엘리바스를 낳았고 바스맛은 르우엘을,

5오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았다. 이들은 다 가나안 땅에서 태어난 에서의 아들들이었다.

6에서는 처자들과 집안의 모든 사람들과 함께 자기 짐승과 가나안 땅에서 얻은 재산을 전부 정리하여 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로 갔다.

7그가 떠난 것은 그 두 사람의 소유가 너무 많아 그들의 짐승을 함께 기르기에는 그 땅이 부족하였기 때문이었다.

8그래서 에돔이라는 에서는 세일의 산간 지역에서 살게 되었다.

9세일산 일대에 사는 에돔족의 조상이 된 에서의 후손은 이렇다:

10-13에서의 아내 아다는 엘리바스를 낳았 고 엘리바스는 데만, 오말, 스보, 가담, 그나스를 낳았으며 그의 첩 딤나는 아말렉을 낳았다. 에서의 아내 바스맛은 르우엘을 낳았고 르우엘은 나핫, 세라, 삼마, 미사를 낳았다.

14그리고 시브온의 손녀이며 아나의 딸인 에서의 다른 아내 오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았다.

15에서의 자손 가운데 족장들은 다음과 같다: 에서의 장남 엘리바스의 아들인 데만, 오말, 스보, 그나스,

16고라, 가담, 아말렉은 에돔 땅의 엘리바스에게서 나온 족장들이며 이들은 에서의 아내 아다의 손자들이었다.

17에서의 아들 르우엘의 아들인 나핫, 세라, 삼마, 미사는 에돔 땅의 르우엘에게서 나온 족장들이며 이들은 에서의 아내 바스맛의 손자들이었다.

18에서의 아내 오홀리바마의 아들인 여우스, 얄람, 고라는 아나의 딸이며 에서의 아내인 오홀리바마에게서 나온 족장들이다.

19이상은 에돔이라고도 하는 에서의 자손들로서 족장이 된 사람들이다.

세일의 자손들

20그 땅의 원주민인 호리족 세일의 아들은 로단, 소발, 시브온, 아나,

21디손, 에셀, 디산인데 이들은 에돔 땅에 있는 세일의 자손 중에서 호리족의 족장들이다.

22그리고 로단의 아들은 호리와 헤맘이고 로단의 누이는 딤나이며

23소발의 아들은 알완, 마나핫, 에발, 스보, 오남이다.

24시브온의 아들은 아야와 아나이며 이 아나는 자기 아버지의 나귀를 먹이다가 광야에서 온천을 발견한 자이다.

25그리고 아나의 자손은 아들 디손과 딸 오홀리바마이며

26디손의 아들은 헴단, 에스반, 이드란, 그란이고

27에셀의 아들은 빌한, 사아완, 아간이며

28디산의 아들은 우스와 아란이다.

29이상과 같이 호리족의 족장인 로단, 소발, 시브온, 아나

30디손, 에셀, 디산은 세일 땅에서 자기들의 집안을 따라 족장이 된 사람들이다.

에돔의 왕들

31이스라엘에 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕들을 그 순서대로 열거하면 다음과 같다:

32딘하바 사람인 브올의 아들 벨라,

33보스라 사람인 세라의 아들 요밥,

34데만 지방 출신인 후삼,

35모압 들에서 미디안 족을 친 아윗 출신 브닷의 아들 하닷,

36마스레가 출신 삼라,

37강변에 위치한 르호봇 출신 사울,

38악볼의 아들인 바알 – 하난,

39그리고 36:39 또는 ‘바이 출신 하달’바우 출신 하닷이었는데 그의 아내는 메사합의 손녀이며 마드렛의 딸인 므헤다벨이었다.

40-43에돔족의 조상은 에서이며 이들 부족 들이 사는 지방의 이름을 딴 에돔의 족장들은 딤나, 알와, 여뎃, 오홀리바마, 엘라, 비논, 그나스, 데만, 밉살, 막디엘, 그리고 이람이었다.

Holy Bible in Gĩkũyũ

Kĩambĩrĩria 36:1-43

Njiaro cia Esaũ

136:1 Kĩam 2:4; Kĩam 25:30Na rĩrĩ, ũyũ nĩguo ũhoro wa Esaũ (na nowe Edomu).

236:2 Kĩam 26:34; Kĩam 28:8-9Esaũ ahikirie atumia ake kuuma kũrĩ andũ-a-nja a Kaanani: Ada aarĩ mwarĩ wa Eloni ũrĩa Mũhiti, na Oholibama mwarĩ wa Ana ũrĩa warĩ mwarĩ wa Zibeoni ũrĩa Mũhivi, 3o na ningĩ Basemathu ũrĩa warĩ mwarĩ wa Ishumaeli na mwarĩ wa nyina na Nebaiothu.

436:4 1Maũ 1:35Ada agĩciarĩra Esaũ Elifazu, na Basemathu agĩciara Reueli, 536:5 1Maũ 1:35nake Oholibama agĩciara Jeushu, na Jalamu na Kora. Acio nĩo maarĩ ariũ a Esaũ, arĩa aaciarĩirwo kũu Kaanani.

636:6 Kĩam 12:5; 1Maũ 1:35Na rĩrĩ, Esaũ akĩoya atumia ake na ariũ ake na airĩtu ake na andũ othe a nyũmba yake, o na mahiũ make na nyamũ iria ingĩ ciake, na indo ciothe iria aagĩte nacio kũu Kaanani, na agĩthiĩ bũrũri waraihanĩrĩirie na mũrũ wa nyina Jakubu. 736:7 Kĩam 13:6; Kĩam 27:39Indo ciao ciarĩ nyingĩ mũno ũndũ matangĩahotire gũikarania hamwe; bũrũri ũrĩa maatũũraga ndũngĩahotire kũmaigana eerĩ nĩ ũndũ wa mahiũ mao. 836:8 Gũcook 2:4Nĩ ũndũ ũcio Esaũ (na nowe Edomu) agĩthiĩ gũtũũra bũrũri wa irĩma wa Seiru.

936:9 Kĩam 2:4Ũyũ nĩguo ũhoro wa Esaũ ithe wa andũ a Edomu kũu bũrũri-inĩ wa irĩma wa Seiru.

1036:10 Kĩam 36:3Maya nĩmo marĩĩtwa ma ariũ a Esaũ:

nĩ Elifazu, mũrũ wa Ada mũtumia wa Esaũ, na Reueli, mũrũ wa Basemathu mũtumia wa Esaũ.

1136:11 1Maũ 1:45Ariũ a Elifazu nĩ aya:

nĩ Temani, na Omari, na Zefo, na Gatamu, na Kenazu.

1236:12 Thaam 17:8, 16; 1Sam 15:2Elifazu mũrũ wa Esaũ o nake nĩ aarĩ na thuriya yetagwo Timina, ĩrĩa yamũciarĩire Amaleki. Acio nĩo maarĩ ariũ a mũrũ wa Ada mũtumia wa Esaũ.

1336:13 Kĩam 36:3Ariũ a Reueli nĩ aya:

nĩ Nahathu, na Zera, na Shama, na Miza. Acio nĩo maarĩ ariũ a mũrũ wa Basemathu mũtumia wa Esaũ.

1436:14 Kĩam 36:2Ariũ a Esaũ arĩa aaciarĩirwo nĩ Oholibama mũtumia wake mwarĩ wa Ana ũrĩa warĩ mwarĩ wa Zibeoni:

nĩ Jeushu, na Jalamu, na Kora.

1536:15 Kĩam 36:19-40; Thaam 15:15Nao aya nĩo maarĩ anene thĩinĩ wa njiaro cia Esaũ:

Ariũ a Elifazu irigithathi rĩa Esaũ:

Anene maarĩ Temani, na Omari, na Zefo, na Kenazu, 1636:16 Kĩam 32:3na Kora, na Gatamu, na Amaleki. Acio nĩo anene arĩa Elifazu aaciarĩire kũu Edomu; maarĩ a mũrũ wa Ada.

1736:17 1Maũ 1:37Ariũ a Reueli mũrũ wa Esaũ:

Anene maarĩ Nahathu, na Zera, na Shama, na Miza. Aya nĩo anene arĩa Reueli aaciarĩire kũu Edomu; maarĩ a mũrũ wa Basemathu mũtumia wa Esaũ.

1836:18 Kĩam 36:2Ariũ a Oholibama mũtumia wa Esaũ:

Anene maarĩ Jeushu, na Jalamu, na Kora. Aya nĩo anene arĩa maaciarirwo nĩ Oholibama mũtumia wa Esaũ mwarĩ wa Ana.

1936:19 1Maũ 1:35Aya nĩo maarĩ ariũ a Esaũ (na nowe Edomu), na acio nĩo maarĩ anene ao.

2036:20 Kĩam 14:6Aya nĩo maarĩ ariũ a Seiru ũrĩa Mũhori arĩa maatũũraga bũrũri ũcio:

Lotani, na Shobali, na Zibeoni, na Ana, 2136:21 Kĩam 36:30na Dishoni, na Ezeri, na Dishani. Ariũ acio a Seiru nĩo maarĩ anene a Ahori kũu Edomu.

22Ariũ a Lotani maarĩ:

Hori, na Homani. Timina aarĩ mwarĩ wa nyina na Lotani.

23Ariũ a Shobali maarĩ:

Alivani, na Manahathu, na Ebali, na Shefo, na Onamu.

2436:24 Kĩam 36:2Ariũ a Zibeoni maarĩ:

Aia, na Ana. Ũyũ nĩwe Ana ũrĩa wonire ithima cia maaĩ mahiũ werũ-inĩ rĩrĩa arĩithagia ndigiri cia ithe Zibeoni.

2536:25 Kĩam 36:2Ciana cia Ana ciarĩ:

Dishoni, na Oholibama mwarĩ wa Ana.

26Ariũ a Dishoni maarĩ:

Hemudani, na Eshibani, na Itharani, na Cherani.

27Ariũ a Ezeri maarĩ:

Bilihani, na Zaavani, na Akani.

28Ariũ a Dishani maarĩ

Uzu, na Arani.

2936:29 Kĩam 36:20Aya nĩo maarĩ anene a Ahori:

nĩ Lotani, na Shobali, na Zibeoni, na Ana, 3036:30 Kĩam 36:21na Dishoni, na Ezeri, na Dishani. Acio nĩo maarĩ anene a Ahori, kũringana na ikundi ciao kũu bũrũri wa Seiru.

Aathani a Edomu

3136:31 Kĩam 17:6Aya nĩo maarĩ athamaki arĩa maathamakaga Edomu o mbere ya Isiraeli gũtanagĩa na mũthamaki o na ũmwe:

32Bela mũrũ wa Beori nĩwe watuĩkire mũthamaki wa Edomu. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Dinihaba.

3336:33 Isa 34:6Rĩrĩa Bela aakuire, Jobabu mũrũ wa Zera wa kuuma Bozira agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

3436:34 Jer 49:7Rĩrĩa Jobabu aakuire, Hushamu wa kuuma bũrũri wa Atemani agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

3536:35 Ruth 1:1, 6; Kĩam 19:37Rĩrĩa Hushamu aakuire, Hadadi mũrũ wa Bedadi, ũrĩa wahootire Midiani kũu bũrũri wa Moabi, agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Avithu.

36Rĩrĩa Hadadi aakuire, Samala wa kuuma Masereka agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

3736:37 Kĩam 26:22Rĩrĩa Samala aakuire, Shauli wa kuuma Rehobothu, kũu gũkuhĩ na Rũũĩ rwa Farati, agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

38Rĩrĩa Shauli aakuire, Baali-Hanani mũrũ wa Akibori agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

39Rĩrĩa Baali-Hanani mũrũ wa Akibori aakuire, Hadadi agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Pau, na mũtumia wake eetagwo Mehetabeli mwarĩ wa Matiredi, ũrĩa warĩ mwarĩ wa Mezahabu.

4036:40 Kĩam 36:15Aya nĩo maarĩ anene kuuma kũrĩ njiaro cia Esaũ, kũringana na marĩĩtwa mao, na mĩhĩrĩga, na ngʼongo ciao:

Timina, na Aliva, na Jethethu, 41na Oholibama, na Ela, na Pinoni, 42na Kenazu, na Temani, na Mibizaru, 4336:43 Kĩam 36:9na Magidieli, na Iramu. Acio nĩo maarĩ anene a Edomu, kũringana na kũrĩa maatũũraga bũrũri-inĩ ũrĩa watuĩkĩte wao.

Esaũ ũcio nĩwe warĩ ithe wa andũ a Edomu.