Korean Living Bible

요한계시록 8

일곱째 봉인과 나팔

1어린 양이 일곱째 봉인을 떼실 때에 하늘이 반 시간쯤 고요하였습니다.

내가 보니 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있는데 그들은 각각 나팔을 받았습니다.

또 다른 천사가 금향로를 들고 와서 제단 앞에 섰습니다. 그 천사는 모든 성도들의 기도와 함께 보좌 앞에 있는 금제단에 드리려고 많은 향을 받았습니다.

그때 향의 연기가 성도들의 기도와 함께 천사의 손에서 하나님 앞으로 올라갔습니다.

그리고 천사가 향로를 가지고 와서 제단의 불을 가득 담아 땅에 던지자 천둥과 번개가 치며 지진과 요란한 소리가 났습니다.

드디어 일곱 천사가 나팔 불 준비를 하였습니다.

첫째 천사가 나팔을 불자 피 섞인 우박과 불이 땅에 떨어져 땅의 3분의 과 모든 나무의 3분의 과 풀이 모두 타 버렸습니다.

둘째 천사가 나팔을 불자 불타는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져져 바다의 3분의 이 피가 되고

바다 안에 있는 생물의 3분의 이 죽고 배의 3분의 도 파괴되었습니다.

10 셋째 천사가 나팔을 불자 횃불처럼 타는 큰 별 하나가 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 과 여러 샘에 떨어졌습니다.

11 이 별의 이름은 쑥이었으며 물의 3분의 이 쓰게 되어 그 쓴물을 먹고 많은 사람들이 죽었습니다.

12 넷째 천사가 나팔을 불자 해와 달과 별의 3분의 이 충격을 받아 어두워졌으며 낮의 3분의 이 빛이 없고 밤도 그러했습니다.

13 나는 또 지켜 보다가 공중에 날아가는 독수리 한 마리가 큰 소리로 “재난이다! 재난이다! 땅에 사는 사람들에게 재난이다! 아직도 세 천사가 불 나팔이 남아 있다” 하고 외치는 소리를 들었습니다.

Nkwa Asem

Yohane Adiyisɛm 8

Nsɔwano a ɛto so ason

1Bere a Oguammaa no buee nsɔwano a ɛto so ason no, ɔsoro nyinaa tɛm dinn bɛyɛ dɔnhwerew fa. Afei mihuu abɔfo baason a wogyinagyina Onyankopɔn anim. Wɔmaa wɔn ntorobɛnto ason.

Ɔbɔfo foforo a na ɔwɔ sikakɔkɔɔ aduhuam adaka begyinaa afɔremuka no ho. Wɔmaa no aduhuam bebree sɛ ɔmfa mmɔ mpae nka Onyankopɔn nkurɔfo no de ho na ɔmmɔ sikakɔkɔɔ a esi ahengua no anim no so afɔre. Aduhuam no hua ne Onyankopɔn nkurɔfo mpae fi abɔfo no nsam kɔɔ soro.

Afei ɔbɔfo no faa aduhuam adaka no de ogya a efi afɔremuka no so hyɛɛ no ma tow kyenee asase so. Na aprannaa ne nne ahorow ne anyinam ne asasewosow bae.

Na abɔfo baason a wokitakita ntorobɛnto ason no siesiee wɔn ho sɛ wɔrebɛhyɛn.

Ɔbɔfo a odi kan no hyɛn ne torobɛnto. Na asukɔtwea ne ogya a ɛne mogya adi afra tɔ guu asase so. Asase nkyɛm abiɛsa mu baako hyewee. Nnua nkyɛm abiɛsa mu baako hyewee, ɛnna sare nyinaa nso hyewee.

Afei ɔbɔfo a ɔto so abien no hyɛn torobɛnto. Wɔtow biribi a ɛte sɛ bepɔw kɛse a ɛredɛw too po mu. Ɛpo no nkyɛm abiɛsa mu baako danee mogya. Na abɔde a ɛwɔ nkwa a ɛwɔ po no mu nkyɛm abiɛsa mu baako wuwui maa ahyɛn mu nkyɛm abiɛsa mu baako bobɔe.

10 Afei ɔbɔfo a ɔto so abiɛsa hyɛn ne torobɛnto. Nsoromma kɛse bi a ɛredɛw sɛ ogyatɛn tew fi soro bɛhwee nsu nkyɛm abiɛsa mu baako mu. 11 Nsoromma no din de Ɔnwene. Nsu no nkyɛm abiɛsa mu baako yɛɛ nwene, na nnipa a wɔnomee no mu pii wuwui, efisɛ, na ayɛ nwene.

12 Afei ɔbɔfo a ɔto so anan no hyɛn ne torobɛnto. Na wɔkaa owia nkyekyɛm abiɛsa mu baako ne ɔsram nkyekyɛm abiɛsa mu baako, ne nsoromma nkyekyɛm abiɛsa mu baako, nkyekyɛm abiɛsa mu baako no duduruu sum, na adekyee mu nkyekyɛm abiɛsa mu baako anhyerɛn, na anadwo nso saa ara. 13 Na mehwɛe, na metee sɛ ɔkɔre bi a watu nam soro soro teɛɛm se, “Wɔn a wɔte asase so no nnue; wonnue, wonnue esiane torobɛnto a aka a abɔfo baasa no rebɛhyɛn no nti.”