Korean Living Bible

신명기 8:1-20

여호와를 기억하라

1“여러분은 오늘 내가 전하는 여호와의 모든 명령을 성실히 준수하십시오. 그 러면 여러분이 살 뿐만 아니라 번성하여 여호와께서 여러분의 조상들에게 약속하신 땅에 들어가 그 땅을 차지하게 될 것입니다.

2여러분의 하나님 여호와께서 지난 40년 동안 광야에서 어떻게 여러분을 인도하셨는지 한번 생각해 보십시오. 여호와께서는 여러분이 실제로 그 명령에 순종할 것인지 아닌지 여러분의 마음을 알아보려고 많은 어려움을 통해 여러분을 시험하셨습니다.

3여호와께서 여러분을 낮추시고 굶주리게 하시며 여러분과 여러분의 조상들이 전에 먹어 보지 못한 만나를 주어 먹게 하신 것은 사람이 빵으로만 살 것이 아니라 하나님의 모든 말씀으로 살아야 한다는 것을 여러분에게 가르치기 위해서였습니다.

4지나온 40년 동안 여러분의 옷이 해어지지 않았고 여러분의 발이 부르트지 않았습니다.

5여러분은 사람이 자기 자식을 징계하는 것처럼 여러분의 하나님 여호와께서 여러분을 징계하시는 것을 알아야 합니다.

6그러므로 여러분은 여호와의 명령을 지키고 그분의 뜻을 따라 살며 그분을 두려운 마음으로 섬기십시오.

7여러분의 하나님 여호와께서는 시냇물과 연못이 있고 산골짜기에 샘물이 흘러 넘치는 아름다운 땅으로 여러분을 인도하실 것입니다.

8그 곳은 밀과 보리와 포도와 무화과와 석류와 감람나무와 꿀이 많은 땅이며

9양식이 풍부하여 부족함이 없고 철이 돌처럼 흔하며 산에 구리가 많은 땅입니다.

10여러분은 먹을 것이 풍부할 때 여러분의 하나님 여호와께서 주신 기름진 땅에 대하여 그분에게 감사하십시오.

11“여러분은 오늘 내가 가르치는 여호와의 모든 법과 규정을 어기고 여러분의 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 조심하십시오.

12여러분이 먹을 것이 풍부하고 아름다운 집을 짓고 살며

13양떼와 소떼와 은과 금과 여러분의 재산이 많아질 때

14여러분은 교만하여 이집트에서 종살이하던 여러분을 인도해 내신 여러분의 하나님 여호와를 잊지 않도록 명심해야 합니다.

15여호와께서는 여러분을 독사와 전갈이 많고 땅이 메마른 넓고 무시무시한 광야를 지나게 하셨으며 또 여러분을 위해 바위에서 물이 솟아나게 하셨습니다.

16그리고 여러분의 조상들도 먹어 보지 못한 만나를 이 광야에서 여러분에게 먹이셨습니다. 여호와께서 여러분을 낮추시고 시험하신 것은 결국 여러분에게 유익을 주기 위한 것이었습니다.

17여러분은 여러분의 힘과 능력으로 부유해졌다고 생각해서는 안 됩니다.

18여러분에게 부유해지는 능력을 주신 분이 여러분의 하나님 여호와이심을 기억하십시오. 여호와께서 이렇게 하시는 것은 여러분의 조상들에게 하신 약속을 오늘날처럼 지키기 위해서입니다.

19“만일 여러분이 여러분의 하나님 여호와를 잊어버리고 다른 신들을 좇아 섬기며 그것에 절하면 여러분은 반드시 망하고 말 것입니다.

20여러분이 여호와께 순종하지 않으면 여호와께서는 다른 민족들과 마찬가지로 여러분도 멸망시키실 것입니다.”

Ang Pulong Sang Dios

Deuteronomio 8:1-20

Indi Ninyo Pagkalimti ang Dios

1“Sundon gid ninyo sing maayo ang tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, agod padayon kamo nga mabuhi kag magdamo, kag makapanag-iya sa duta nga ginsumpa sang Ginoo nga ihatag sa inyo mga katigulangan. 2Dumduma ninyo kon paano kamo gintuytuyan sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo pagpanglakaton sa kamingawan sa sulod sang 40 ka tuig. Ginhimo niya ini sa pagpaubos sa inyo kag sa pagtilaw sa inyo agod mahibaluan kon ano gid ang sa sulod sang inyo tagipusuon, kon bala tumanon ninyo ang iya mga sugo ukon indi. 3Ginpapaubos niya kamo paagi sa pagpagutom sa inyo kag dayon ginhatagan niya kamo sang manna—isa ka klase sang pagkaon nga wala pa gid ninyo matilawi halin sang una bisan sang inyo mga katigulangan. Ginhimo ini sang Ginoo sa pagtudlo sa inyo nga indi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong sang Ginoo. 4Sa sulod sang 40 ka tuig wala magdaan ang inyo mga bayo kag wala malap-uki ang inyo mga tiil sa pagpanglakaton. 5Dapat mareyalisar ninyo nga subong nga ang amay nagadisiplina sa iya anak, ang Ginoo nga inyo Dios nagadisiplina man sa inyo.

6“Gani tumana ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios. Magkabuhi kamo suno sa iya mga pamaagi kag tahura ninyo siya. 7Kay dal-on kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa maayo nga duta, nga may mga ililigan sang tubig kag mga tuburan nga nagailig sa mga patag kag mga bukid. 8Ina nga duta may mga trigo, barley, ubas, higos, pomegranata, olibo kag dugos. 9Indi kamo mawad-an sang pagkaon sa sina nga duta kag indi kamo pagkulangon sang bisan ano. Bugana sang mga salsalon ang mga bato kag sang mga saway ang mga bukid. 10Kon makapagusto na gani kamo kaon, dayawa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios tungod sa maayo nga duta nga iya ginhatag sa inyo.

11“Mag-andam gid kamo nga indi ninyo malimtan ang Ginoo nga inyo Dios kag indi ninyo masupak ang iya mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong. 12Kon makapagusto na gani kamo kaon kag makapatindog na sang maayo nga mga balay nga maestaran 13kag magdamo na ang inyo mga kasapatan, pilak, bulawan kag mga pagkabutang, 14mag-andam kamo nga indi kamo magpabugal kag magkalipat sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto nga sa diin gin-ulipon kamo. 15Gintuytuyan niya kamo sa malapad kag makahaladlok nga kamingawan nga may dalitan nga mga man-og kag mga iwi-iwi. Kag ini nga lugar wala sing tubig, pero ginhatagan niya kamo sang tubig halin sa bato bantiling. 16Didto sa kamingawan, ginahatagan niya kamo sang manna—isa ka pagkaon nga wala makilala sang inyo mga katigulangan. Ginhimo ini sang Ginoo sa pagpaubos sa inyo kag sa pagtilaw sa inyo agod sa ulihi mangin maayo ang inyo kahimtangan. 17Basi bala masiling kamo sa inyo kaugalingon, ‘Paagi sa akon gahom kag kusog naangkon ko ini tanan nga manggad.’ 18Pero dumdumon gid ninyo nga ang Ginoo nga inyo Dios amo ang naghatag sa inyo sang abilidad nga magmanggaranon kamo, kag ginhimo niya ini agod matuman niya ang iya kasugtanan nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginatuman niya gani ini subong.

19“Pero ginapaandaman ko na kamo subong nga kon kalimtan ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, kag magsunod kamo sa iban nga mga dios kag magsimba kag mag-alagad sa ila, sigurado gid nga malaglag kamo. 20Subong nga ginpanglaglag sang Ginoo ang mga nasyon sa inyo atubangan, panglaglagon man niya kamo kon indi kamo magtuman sa Ginoo nga inyo Dios.