Korean Living Bible

신명기 6:1-25

제일 큰 계명

1“이 모든 것은 여러분의 하나님 여호와께서 여러분에게 가르치라고 나에게 명령하신 법과 규정입니다. 여러분은 들어가 살 땅에서 이것들을 지키십시오.

2이것은 여러분과 여러분의 후손이 평생 여호와 하나님을 두려운 마음으로 섬기고 내가 여러분에게 명령한 모든 법과 규정을 지킴으로 여러분이 오랫동안 번영을 누리며 살게 하려는 것입니다.

3그러므로 여러분은 이 모든 것을 잘 듣고 지키십시오. 그러면 여러분이 복을 받아 여러분 조상의 하나님 여호와께서 여러분에게 약속하신 대로 기름지고 비옥한 땅에서 크게 번성할 것입니다.

4“여러분, 잘 들으십시오. 우리 하나님 여호와는 단 한 분밖에 없는 여호와이십니다.

5여러분은 마음을 다하고 정성을 다하고 힘을 다하여 여러분의 하나님 여호와를 사랑하십시오.

6그리고 오늘 내가 여러분에게 전하는 이 말씀을 언제나 잊지 말고

7여러분의 자녀들에게 부지런히 가르치십시오. 여러분은 집에 있을 때나 길을 갈 때나 잠자리에 들 때나 아침에 일어날 때나 이것에 대하여 항상 이야기하십시오.

8또 여러분은 그것을 손에 매어 달고 이마에 붙여 항상 생각해야 합니다.

9그리고 여러분의 집 문기둥과 문에 그 말씀을 기록하십시오.”

불순종에 대한 경고

10“여러분의 하나님 여호와께서는 여러분의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 땅으로 여러분을 인도하시고 여러분이 건축하지 않은 크고 아름다운 성을 여러분에게 주실 것입니다.

11그리고 여러분이 구입하지 않은 좋은 물건들로 가득 찬 집과 여러분이 파지 않은 우물과 여러분이 심지 않은 포도원과 감람나무를 주시고 또 여러분에게 먹을 것을 충분히 주실 것입니다.

12그때 여러분은 이집트에서 종살이하던 여러분을 인도해 내신 여호와를 잊지 않도록 조심하십시오.

13여러분은 여러분의 하나님 여호와를 경배하고 그를 섬기십시오. 그리고 맹세할 때는 여호와의 이름으로만 맹세해야 합니다.

14여러분은 주위에 있는 다른 민족의 신들을 섬기지 마십시오.

15만일 여러분이 다른 신들을 섬기면 여러분 가운데 계시는 여러분의 하나님 여호와는 질투하는 하나님이시므로 대단히 노하셔서 여러분을 지상에서 쓸어 버리실 것입니다.

16여러분은 맛사에서처럼 여러분의 하나님 여호와를 시험하지 마십시오.

17-18여러분은 여호와 하나님이 여러분에게 명령하신 모든 것을 충실히 지키고 여호와께서 보시기에 옳고 선한 일을 해야 합니다. 그러면 여러분이 복을 받아 여호와께서 여러분의 조상들에게 약속하신 좋은 땅에 들어가 그것을 점령하고

19여호와의 말씀대로 여러분의 모든 원수들을 몰아낼 수 있을 것입니다.

20“훗날 여러분의 자녀들이 ‘우리 하나님 여호와께서 우리에게 이 모든 법을 지키라고 명령하신 목적이 무엇입니까?’ 하고 물으면

21여러분은 이렇게 대답하십시오. ‘우리가 옛날에 이집트에서 바로의 노예로 있었는데 여호와께서 큰 능력으로 우리를 거기서 구출해 내셨단다.

22그때 여호와께서는 우리가 보는 데서 이집트 사람들과 바로와 그의 모든 신하들에게 크고 놀라운 기적을 행하셨으며

23우리 조상들에게 약속하신 땅으로 인도하시려고 우리를 이집트에서 이끌어내셨다.

24그리고 여호와께서는 우리에게 이 모든 법을 지키고 자기를 두려운 마음으로 섬기라고 명령하셨다. 그것은 우리가 오늘날처럼 복을 누리며 살 수 있도록 하기 위해서였다.

25만일 우리가 우리 하나님 여호와께서 명령하신 이 모든 법을 충실히 지키면 6:25 또는 ‘그것이 곧 우리의 의로움이니라’여호와께서 우리를 의로운 사람으로 여기실 것이다.’ ”

Ang Pulong Sang Dios

Deuteronomio 6:1-25

Higugmaa ang Ginoo nga inyo Dios

1“Amo ini ang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag sa akon sang Ginoo nga inyo Dios agod itudlo sa inyo. Tumana ninyo ini didto sa duta nga inyo panag-iyahan sa tabok sang Jordan, 2agod kamo kag ang inyo kabataan kag kaapuhan magtahod sa Ginoo nga inyo Dios samtang nagakabuhi kamo. Kon tumanon ninyo ang tanan niya nga mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo, magakabuhi kamo sing malawig. 3Pamati kamo, katawhan sang Israel, kag tumana ninyo sing maayo ang iya mga sugo agod mangin maayo ang inyo kahimtangan kag agod magdamo gid kamo didto sa duta nga maayo kag mapatubason,6:3 duta… mapatubason: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos. suno sa ginpromisa sa inyo sang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan.

4“Pamati kamo, katawhan sang Israel: Ang Ginoo nga aton Dios amo lang ang Ginoo.6:4 ang Ginoo nga aton Dios amo lang ang Ginoo: ukon, Ang Ginoo nga aton Dios isa lang nga Ginoo; ukon, Ang Ginoo amo ang aton Dios, ang Ginoo isa lang. 5Higugmaa ang Ginoo nga inyo Dios sa bug-os ninyo nga tagipusuon, sa bug-os ninyo nga kalag kag sa bug-os ninyo nga kusog. 6Indi gid ninyo pagkalimti ining mga sugo nga ginhatag ko sa inyo subong. 7Itudlo ini permi sa inyo mga kabataan. Hambali ninyo ini kon ara kamo sa inyo balay kag kon nagalakat kamo, kon nagahigda kamo kag kon magbangon kamo. 8Ihigot ini sa inyo mga butkon kag ibutang sa inyo mga agtang bilang padumdom sa inyo. 9Isulat ninyo ini sa mga hamba sang puwertahan sang inyo mga balay kag sa mga puwertahan sang inyo mga banwa.

10“Dal-on na kamo sang Ginoo nga inyo Dios didto sa duta nga iya ginpromisa nga ihatag sa inyo mga katigulangan nga si Abraham, Isaac kag Jacob. Ini nga duta may dalagko kag mainuswagon nga mga banwa nga indi kamo ang nagpatindog. 11May mga balay man ini nga puno sang maayo nga mga butang nga indi kamo ang nagpangabudlay, may mga bubon nga indi kamo ang nagkutkot, kag may mga talamnan sang ubas kag sang mga kahoy nga olibo nga indi kamo ang nagtanom. Kag kon makakaon na gani kamo kag magkalabusog, 12mag-andam gid kamo nga indi ninyo malimtan ang Ginoo nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto nga sa diin gin-ulipon kamo.

13“Tahura ninyo ang Ginoo nga inyo Dios; siya gid lang ang inyo alagaron kag magpromisa kamo sa iya lang ngalan. 14Indi kamo magsunod sa iban nga mga dios, ang mga dios sang mga katawhan sa inyo palibot; 15kay ang Ginoo nga inyo Dios nga kaupod ninyo indi gid gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Kon magsimba kamo sa iban nga mga dios ipaagom sang Ginoo ang iya kaakig sa inyo kag laglagon niya kamo sa duta. 16Indi pagtestingi ang Ginoo nga inyo Dios pareho sa inyo ginhimo sa Masa. 17Tumana gid ninyo ang mga sugo, mga pagpanudlo kag mga pagsulundan nga ginhatag sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo. 18Himua ninyo ang husto kag maayo sa panulok sang Ginoo agod mangin maayo ang inyo kahimtangan kag mapanag-iyahan ninyo ang maayo nga duta nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. 19Ipatabog niya sa inyo ang tanan ninyo nga kaaway suno sa iya ginsiling.

20“Sa palaabuton kon magpamangkot gani ang inyo kabataan, ‘Ano bala ang buot silingon sang mga pagpanudlo, mga pagsulundan, kag mga kasuguan nga ginmando sa inyo sang Ginoo nga aton Dios?’ 21Silinga sila, ‘Mga ulipon kami sadto sang hari6:21 hari: sa Hebreo, Faraon. sang Egipto, pero ginpaguwa kami didto sang Ginoo paagi sa iya puwerte nga gahom. 22Nakita namon mismo ang puwerte nga mga milagro kag makatilingala nga mga butang nga iya ginhimo sa pagsilot sa katawhan sang Egipto, pati na sa ila hari kag sa iya bug-os nga panimalay. 23Kag ginpaguwa niya kami sa Egipto agod dal-on sa sini nga duta nga iya ginsumpa nga ihatag sa aton mga katigulangan. 24Ginmanduan kami sang Ginoo nga tumanon namon ining tanan nga pagsulundan kag magtahod sa iya nga aton Dios, agod magmauswagon kami permi kag magkabuhi sing malawig pareho sang nagakalatabo subong. 25Kag kon tumanon lang naton sing maayo ining tanan nga sugo sang Ginoo nga aton Dios, suno sa iya ginmando sa aton, mangin matarong kita sa iya panulok.’