Korean Living Bible

신명기 20:1-20

출전할 때의 유의 사항

1“여러분이 적과 싸우러 나가서 그들의 말과 전차와 군대가 여러분보 다 많은 것을 보아도 여러분은 그들을 두려워하지 마십시오. 이집트에서 여러분을 인도해 내신 여러분의 하나님 여호와께서 여러분과 함께 계십니다.

2여러분이 전쟁을 시작하기 바로 전에 제사장은 모든 군대 앞에 나와서 이렇게 말해야 합니다.

3‘이스라엘 장병 여러분, 들으십시오. 여러분은 오늘 원수들과 싸우려고 나왔습니다. 그러므로 겁을 먹고 두려워하거나 떨지 말며 놀라지 마십시오.

4여러분의 하나님 여호와께서 여러분과 함께 가셔서 여러분을 위해 싸우시고 여러분에게 승리를 주실 것입니다!’

5“그리고 지휘관들은 자기 부하들에게 이렇게 말하십시오. ‘새 집을 짓고 준공식을 갖지 못한 자가 있느냐? 그런 사람은 집으로 돌아가거라! 그가 만일 전사하게 되면 다른 사람이 준공식을 갖게 될 것이다.

6포도원을 만들어 놓고 아직 그 포도를 먹어 보지 못한 자가 있느냐? 그런 사람은 집으로 돌아가거라! 그가 만일 전사하면 다른 사람이 그 포도를 먹게 될 것이다.

7약혼만 하고 결혼하지 못한 사람이 있느냐? 그런 사람은 집으로 돌아가거라. 그가 만일 전사하면 다른 사람이 그 약혼녀와 결혼하게 될 것이다.

8그리고 겁이 나서 두려워하는 자가 있느냐? 그런 사람은 집으로 돌아가거라. 그렇지 않으면 다른 사람까지 사기가 저하될 것이다.’

9그런 다음에 지휘관들은 각 부대장을 임명하여 자기 부대를 인솔하게 하십시오.

10“여러분은 어떤 성을 쳐들어갈 때 먼저 평화적인 항복 조건을 제시하십시오.

11만일 그들이 그 제의를 받아들이고 여러분에게 성문을 열어 주면 그들을 종으로 삼아 여러분을 섬기게 하십시오.

12그러나 만일 그들이 여러분의 제의를 거절하고 여러분을 대항하여 싸우려고 하면 여러분은 그 성을 포위하십시오.

13여러분의 하나님 여호와께서 그 성을 여러분의 손에 넘겨 주시면 여러분은 그 성의 남자들을 모조리 죽이고

14여자들과 아이들과 가축과 그 밖의 모든 전리품은 다 여러분이 소유하도록 하십시오. 여러분이 원수들에게서 빼앗은 물건은 사용해도 좋습니다. 이것은 여러분의 하나님 여호와께서 여러분에게 주신 것입니다.

15다만 여러분은 약속의 땅에 있는 성이 아니라 거기서 멀리 떨어져 있는 성들에 대해서만 이렇게 해야 합니다.

16“그러나 여러분의 하나님 여호와께서 주시는 이 가나안 민족들의 땅에서는 한 사람도 살려 두지 말고 모조리 죽이십시오.

17여러분의 하나님 여호와께서 명령하신 대로 여러분은 헷족, 아모리족, 가나안족, 브리스족, 히위족, 여부스족을 완전히 전멸시켜야 합니다.

18그렇지 않으면 그들이 우상을 섬기는 그 더러운 습관을 여러분에게 가르칠 것이며 여러분은 그들의 유혹에 빠져 여러분의 하나님 여호와께 범죄하게 될 것입니다.

19“여러분이 어떤 성을 점령하려고 오랫동안 포위하고 있을 때 도끼로 과일 나무를 찍지 마십시오. 과일은 여러분이 먹어야 하므로 과일 나무를 찍어서는 안 됩니다. 나무는 여러분이 싸워야 할 대상이 아닙니다.

20그러나 과일 나무가 아닌 나무는 잘라서 성을 공격하는 데 필요한 기구를 만들어 그 성을 함락시킬 때까지 사용하십시오.”

Asante Twi Contemporary Bible

5 Mose 20:1-20

Akodie Ho Nkyerɛkyerɛ

1Sɛ mokɔ ɔko de tia mo atamfoɔ na mohunu apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne akodɔm a wɔdɔɔso sen mo a, monnsuro wɔn. Awurade, mo Onyankopɔn, a ɔyii mo firii Misraim no bɛka mo ho. 2Sɛ morebɛkɔ ɔko a, ɔsɔfoɔ no bɛba abɛkasa akyerɛ akodɔm no. 3Ɔbɛka sɛ, “Montie me, mo Israel mmarima! Ɛnnɛ, morekɔ ɔsa yi, mommma mo akoma ntu! Mommma mo abasa mu mmu, na momma mo ho mpopo. 4Na Awurade, mo Onyankopɔn, na ɔne mo rekɔ. Ɔbɛko atia mo atamfoɔ no ama mo, na moadi nkonim.”

5Akodɔm mpanimfoɔ no bɛbisa akodɔm no sɛ, “Mo mu bi asi ɛdan foforɔ a ɔntenaa mu da? Sɛ obi wɔ ha saa a, ɔnsane nkɔ! Ebia na wɔakum no wɔ ɔko no mu na ama obi akɔtena mu! 6Obi wɔ ha a wadɔ bobefuo na ɔnnii mu aba da? Sɛ obi wɔ ha saa a, ɔnsane nkɔ! Ebia na wɔakum no wɔ ɔko no mu, na ama obi akɔdi mu aba. 7Obi wɔ ha a wagye ɔbaa bi awadeɛ? Sɛ obi wɔ ha saa a, ɔnsane nkɔ! Ebia na wɔakum no wɔ ɔko no mu, na ama obi akɔware ne siyere no.” 8Afei, mpanimfoɔ bɛkɔ so abisa sɛ, “Mo mu bi suro anaa nʼakoma atu? Ɛnneɛ, ɔnkɔ fie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ne nuammarima nso akoma ntu.” 9Sɛ mpanimfoɔ no wie akodɔm no kasakyerɛ a, afei wɔbɛpa asahene asisi wɔn ano.

10Sɛ mobɛn kuro biara a morekɔto ahyɛ wɔn so no ano a, deɛ ɛdi ɛkan no, monkyerɛ nnipa no asomdwoeɛ nhyehyɛeɛ a mowɔ ma wɔn. 11Sɛ wɔpene mo nhyehyɛeɛ no so na wɔbue wɔn apono ma mo a, nnipa a wɔwɔ mu no nyinaa, mobɛhyɛ wɔn ama wɔasom mo. 12Na sɛ wɔampene asomdwoeɛ nhyehyɛeɛ no so na sɛ wɔse wɔne mo bɛko a, ɛnneɛ, monto nhyɛ kuro no so. 13Awurade, mo Onyankopɔn, dane kuro no hyɛ mo nsa a, monkum kuro no mu mmarima nyinaa. 14Nanso, ɛyɛ a momfa kuro no mu mmaa, mmɔfra, nyɛmmoa ne asadeɛ a aka nyinaa sɛ agyapadeɛ. Momfa asadeɛ no nyinaa a Awurade de ama mo no. 15Saa nhyɛ yi fa nkuro a ɛwɔ akyiri nko ara ho, na ɛnyɛ nkuro a ɛwɔ bɔhyɛ asase no so.

16Na amanaman nkuro a Awurade, mo Onyankopɔn, de rema mo sɛ agyapadeɛ sononko no deɛ, monsɛe biribiara a nkwa wɔ mu wɔ hɔ no. 17Monsɛe Hetifoɔ, Amorifoɔ, Kanaanfoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ pasaa sɛdeɛ Awurade, mo Onyankopɔn, hyɛɛ mo no. 18Sɛ ɛba saa a, ɛremma nnipa a wɔte asase no so no nkyerɛ mo akyiwadeɛ ho amanneɛ a wɔnam so somm wɔn anyame a anka ɛbɛma mo ayɛ bɔne a emu yɛ duru atia Awurade, mo Onyankopɔn, no.

19Sɛ moretua kuropɔn bi na ɔko no rekɔ so a, monnsɛe nnua. Monni nnuaba no na monntwitwa nnua no ngu. Nnua no nyɛ atamfoɔ a ɛsɛ sɛ moto hyɛ so! 20Nanso, motumi twa nnua a monim sɛ ɛnyɛ aduane. Momfa nyɛ deɛ ɛho hia mo mfa ntua kuro no kɔsi sɛ ɛbɛdi nkoguo.