Korean Living Bible

신명기 16:1-22

유월절

1“여러분은 16:1 태양력으로 4월.아빕월, 곧 월에 유월절을 지켜 여러분의 하나님 여호와를 기억하십시오. 이것은 그 달에 여러분의 하나님 여호와께서 여러분을 밤중에 이집트에서 구출해 내셨기 때문입니다.

2여러분은 여호와 하나님이 지정하신 곳에서 소나 양을 잡아 유월절 제물로 여러분의 하나님 여호와께 드리십시오.

3여러분은 그 제물을 누룩 넣은 빵과 함께 먹어서는 안 됩니다. 여러분이 이집트에서 급히 떠나올 때 미처 누룩을 넣지 못하고 빵을 만들어 먹어야 했던 고생을 생각하면서 여러분은 7일 동안 누룩 넣지 않은 빵을 만들어 먹도록 하십시오. 이렇게 하여 여러분은 평생 동안 이집트에서 떠나온 날을 기억하십시오.

4그 7일 동안 여러분의 땅에서 누룩이 눈에 띄게 해서는 안 됩니다. 그 명절의 첫날 저녁에 잡아서 제사 드린 고기는 다음날 아침까지 남겨 두지 마십시오.

5“여러분은 유월절 제사를 여호와 하나님이 여러분에게 주신 각 성에서 드리지 말고

6여호와께서 예배처로 지정하신 곳으로 가서 여러분이 이집트에서 나오던 시각인 저녁 해질 무렵에 드리십시오.

7여러분은 거기서 유월절 고기를 구워 먹고 다음날 아침에 집으로 돌아가십시오.

8여러분은 나머지 6일 동안 누룩 넣지 않은 빵을 먹고 7일째 되는 날에는 여러분의 하나님 여호와 앞에 거룩한 모임을 갖고 아무 일도 하지 마십시오.”

칠칠절

9“여러분은 추수하기 시작한 때부터 7주를 계산하여

10여러분의 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키십시오. 그때 여러분은 여러분의 하나님 여호와께서 복을 주신 정도에 따라 자발적으로 예물을 드리십시오.

11그리고 여러분의 하나님 여호와께서 예배처로 지정하신 곳에서 여러분은 여러분의 자녀와 종들과, 여러분의 성에 사는 레위인과 외국인과 고아와 과부와 함께 다 같이 여호와 앞에서 즐거워하십시오.

12여러분은 이집트에서 종살이하던 일을 기억하고 이 규정들을 잘 지켜야 합니다.”

초막절

13“여러분은 모든 곡식을 타작하고 포도즙을 짜서 저장한 후에 7일 동안 초막절을 지키십시오.

14이 명절에 여러분은 여러분의 자녀와 종들과 여러분의 성에 사는 레위인과 외국인과 고아와 과부와 함께 다 같이 즐거워하십시오.

15여러분은 지정된 예배처에서 7일 동안 이 명절을 지키면서 여러분의 하나님 여호와께서 여러분의 농사와 여러분이 하는 모든 일에 복을 주신 것을 감사하고 기뻐하십시오.

16“모든 이스라엘 남자들은 매년 세 번씩, 곧 16:16 또는 ‘무교절’유월절과 칠칠절과 초막절에 지정된 예배처에 나와서 여호와께 예배를 드려야 합니다. 그리고 여호와 앞에 나올 때는 빈손으로 나오지 말고

17여러분의 하나님 여호와께서 복을 주신 정도에 따라 예물을 가져와서 드리십시오.”

공정한 재판

18“여러분은 여러분의 하나님 여호와께서 주신 각 성에 재판관과 사무원을 뽑아 세워 백성들을 공정하게 재판하도록 하십시오.

19여러분은 공정하지 못한 재판이나 편파적인 재판을 해서는 안 되며 뇌물을 받아서도 안 됩니다. 뇌물은 지혜로운 사람의 눈을 멀게 하고 의로운 사람의 진술을 묵살시킵니다.

20여러분은 언제나 공정하고 정직하십시오. 그러면 여러분은 살 수 있을 것이며 여러분의 하나님 여호와께서 여러분에게 주시는 땅을 소유할 것입니다.

21“여러분은 여러분의 하나님 여호와의 제단 곁에 나무로 만든 아세라 여신상을 세우지 말고

22돌기둥의 우상도 세우지 마십시오. 여러분의 하나님 여호와께서는 이런 것들을 미워하십니다.”

Tagalog Contemporary Bible

Deuteronomio 16:1-22

Ang Pista ng Paglampas ng Anghel

(Exo. 12:1-20; Lev. 23:4-8)

1“Ipagdiwang ninyo ang Pista ng Paglampas ng Anghel sa buwan ng Abib16:1 buwan ng Abib: Unang buwan sa kalendaryo ng Hebreo, mula sa kalagitnaan ng Marso hanggang sa kalagitnaan ng Abril. bilang pagpaparangal sa Panginoon na inyong Dios, dahil sa buwan na itoʼy inilabas niya kayo nang gabi sa Egipto. 2Maghandog kayo ng tupa o baka bilang pagdiriwang ng Pista ng Paglampas ng Anghel. Ihandog ninyo ito para sa Panginoon na inyong Dios doon sa lugar na pinili niya, kung saan pararangalan siya. 3Kainin ninyo ito kasama ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng pitong araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa gaya ng ginawa ninyo noong nagmamadali kayong umalis sa Egipto. Kainin ninyo ang tinapay na ito, ang simbolo ng inyong pagtitiis, para maalala ninyo sa buong buhay ninyo ang panahon na lumabas kayo sa Egipto. 4Wala dapat makitang pampaalsa sa mga bahay ninyo sa buong bansa sa loob ng pitong araw. At ang karneng inihandog nang gabi ng unang araw ay walang matitira sa kinaumagahan.

5“Bilang pagdiriwang sa Pista ng Paglampas ng Anghel, ang hayop na ihahandog ninyo ay huwag ninyong ihahandog sa kahit saang bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios, 6kundi sa lugar lang na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Kailangang ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Egipto. 7Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Dios. Pagkaumaga, bumalik kayo sa inyong mga tolda. 8Sa susunod na anim na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, at sa ikapitong araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Dios.

Ang Pista ng Pag-aani

(Exo. 34:22; Lev. 23:15-21)

9“Bumilang kayo ng pitong linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. 10Pagkatapos, ipagdiwang ninyo ang Pista ng Pag-aani para parangalan ang Panginoon na inyong Dios sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang-loob ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula sa Panginoon na inyong Dios. 11At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Dios sa lugar na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Magdiwang kayo kasama ang inyong mga anak, alipin at Levita na naninirahan sa inyong mga bayan, mga dayuhan, mga ulila at mga biyudang naninirahan sa inyong mga bayan. 12Alalahanin ninyo na naging mga alipin muna kayo sa Egipto, kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ito.

Ang Pista ng Pagtatayo ng mga Kubol

(Lev. 23:33-43; Bil. 29:12-38)

13“Ipagdiwang ninyo ang Pista ng Pagtatayo ng mga Kubol sa loob ng pitong araw sa katapusan ng tag-ani, pagkatapos na magiik ninyo ang mga trigo at mapiga ang mga ubas. 14Magsaya kayo sa pagdiriwang ninyo ng pistang ito kasama ng inyong mga anak, mga alipin, mga Levita, mga dayuhan, mga ulila at mga biyudang naninirahan sa bayan ninyo. 15Sa loob ng pitong araw, ipagdiwang ninyo ang Pistang ito para parangalan ang Panginoon na inyong Dios doon sa lugar na pinili niya. Sapagkat pagpapalain ng Panginoon na inyong Dios ang lahat ng ani ninyo at ang lahat ng ginagawa ninyo, at magiging lubos ang inyong kaligayahan.

16“Bawat taon, dapat makiisa ang bawat lalaki sa tatlong pistang ito: ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa, ang Pista ng Pag-aani at ang Pista ng Pagtatayo ng mga Kubol. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Dios sa lugar na pipiliin niya, 17at nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Dios.

Ang mga Hukom

18“Maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan nang walang pinapanigan. 19Huwag nilang babaluktutin ang hustisya at dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marurunong at matutuwid, at makakaimpluwensya sa desisyon nila. 20Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios.

Ang Pagsamba sa Ibang mga Dios-diosan

21“Huwag kayong magpapatayo ng poste na simbolo ng diosang si Ashera sa tabi ng altar na ginawa ninyo para sa Panginoon na inyong Dios, 22at huwag kayong magpapatayo ng mga alaalang bato para sambahin, dahil kinasusuklaman ito ng Panginoon na inyong Dios.