Korean Living Bible

신명기 14:1-29

깨끗한 것과 부정한 것

1“여러분은 여러분의 하나님 여호와의 백성입니다. 그러므로 죽은 사람 을 애도할 때 이방인들처럼 살을 베거나 이마의 털을 밀지 마십시오.

2여러분은 여러분의 하나님 여호와의 거룩한 백성입니다. 여호와께서는 세상의 모든 민족 중에서 여러분을 택하여 자기 백성으로 삼으셨습니다.

3-5“여러분은 부정한 것으로 선언된 것은 무엇이든지 먹지 마십시오. 여러분이 먹을 수 있는 짐승은 소와 양과 염소와 사슴과 영양과 노루와 산염소와 산양입니다.

6이와 같이 굽이 갈라지고 새김질하는 짐승은 어느 것이든지 여러분이 먹을 수 있습니다.

7그러나 굽만 갈라졌거나 새김질만 하는 짐승을 먹어서는 안 됩니다. 낙타와 토끼와 오소리는 먹지 마십시오. 이런 짐승은 새김질은 하지만 굽이 갈라지지 않았으므로 여러분에게 부정합니다.

8그리고 돼지는 굽은 갈라졌으나 새김질은 못하므로 이것도 역시 부정합니다. 여러분은 이런 종류의 짐승을 먹지 말고 그 사체도 만지지 마십시오.

9“물고기 중에서는 지느러미와 비늘이 있는 것만 먹고

10지느러미와 비늘이 없는 것은 먹지 마십시오. 그런 것은 여러분에게 다 부정합니다.

11“새도 깨끗한 것은 여러분이 먹을 수 있습니다.

12-18그러나 여러분이 먹을 수 없는 새는 독 수리, 솔개, 물수리, 말똥가리, 매 종류와 까마귀 종류, 타조, 쏙독새, 갈매기, 새매 종류, 올빼미, 부엉이, 따오기, 사다새, 왜가리, 가마우지, 학, 황새 종류, 오디새, 박쥐입니다.

19“그리고 14:19 또는 ‘날기도 하고 기어다니기도 하는 것’떼지어 사는 날개 달린 곤충은 여러분에게 부정하므로 먹지 마십시오.

20그러나 깨끗한 곤충은 여러분이 먹을 수 있습니다.

21“여러분은 여러분의 하나님 여호와의 거룩한 백성입니다. 그러므로 여러분은 무엇이든지 저절로 죽은 것을 먹지 마십시오. 그러나 여러분은 그것을 여러분 가운데 사는 이방인에게 주어 먹게 하거나 외국인에게 팔 수는 있습니다. 그리고 여러분은 염소 새끼를 그 어미의 젖에 넣고 삶지 마십시오.”

십일조에 관한 규정

22“여러분은 해마다 농산물의 십일조를 반드시 바쳐야 합니다.

23그리고 여러분은 곡식과 포도주와 감람기름의 십일조와 소와 양의 첫태생을 여러분의 하나님 여호와께서 예배처로 지정하신 곳으로 가지고 가서 그분 앞에서 먹도록 하십시오. 이렇게 하여 여러분은 여러분의 하나님 여호와를 항상 두려운 마음으로 섬기는 법을 배워야 합니다.

24그러나 그 예배처가 여러분이 있는 곳에서 너무 멀리 떨어져 있어서 여호와의 축복으로 얻은 여러분의 풍성한 농산물의 십일조를 그 곳까지 가지고 갈 수 없으면

25그것을 팔아 그 돈을 가지고 가서

26여러분이 원하는 대로 소나 양이나 포도주나 독주를 사서 여러분의 하나님 여호와 앞에서 여러분과 여러분의 가족이 함께 먹고 즐거워하십시오.

27“여러분의 성에 사는 레위인들은 여러분과 같이 땅을 분배받지 않았습니다. 그러므로 여러분은 그들을 보살피는 데 소홀히 해서는 안 됩니다.

28여러분은 3년마다 그 해 연말에 여러분의 모든 농산물의 십일조를 여러분의 성에 저장해 놓고

29분배받은 땅이 없는 레위인과 여러분의 성에 사는 외국인과 고아와 과부들이 와서 필요한 대로 가져가서 먹게 하십시오. 그러면 여러분의 하나님 여호와께서 여러분이 하는 모든 일에 복을 주실 것입니다.”

Tagalog Contemporary Bible

Deuteronomio 14:1-29

Mga Utos tungkol sa Pagluluksa sa Patay

1“Mga anak kayo ng Panginoon na inyong Dios. Kaya kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong susugatan ang mga sarili ninyo o aahitan ang mga ulo ninyo. 2Sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon na inyong Dios. Sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan.

Ang mga Hayop na Itinuturing na Malinis at Marumi

(Lev. 11:1-47)

3“Huwag kayong kakain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. 4Ito ang mga hayop na pwede ninyong kainin: baka, tupa, kambing, 5usa, mailap na kambing, mailap na tupa at iba pang klase ng usa.14:5 Ang ibang mga hayop dito sa tekstong Hebreo ay mahirap kilalanin at ang iba ay wala rito sa Pilipinas. 6Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng kanilang kinain. 7Ngunit huwag ninyong kakainin ang mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito pero hindi biyak ang kuko, gaya ng kamelyo, kuneho at daga sa batuhan. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. 8Huwag din ninyong kakainin ang baboy, dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguya ang kinakain nito. Huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ito o hahawakan ang kanilang patay na katawan.

9“Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na nabubuhay sa tubig na may mga palikpik at mga kaliskis. 10Pero huwag ninyong kainin ang walang palikpik at kaliskis. Ituring ninyo itong marumi. 11Pwede ninyong kainin ang anumang klase ng ibon na itinuturing na malinis. 12-18Pero huwag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak, at paniki.14:12-18 paniki: o, paniking-bahay. Itinuturing ito na ibon ng mga Israelita. 19Huwag din ninyong kakainin ang mga insektong may pakpak na gumagapang. 20Pero pwede ninyong kainin ang mga insektong itinuturing na malinis.

21“Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na patay na. Maaari ninyo itong ipagbili sa mga dayuhan o ibigay sa mga dayuhang naninirahang sa bayan nʼyo, at kakainin nila ito. Pero huwag kayong kakain nito, dahil ibinukod kayo bilang mamamayan ng Panginoon na inyong Dios.

“Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina.

Ang Ikapu

22“Dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. 23Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Dios, kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Dios. 24Pero kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon, at mahihirapan kayo sa pagdadala ng ikasampung bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon na inyong Dios, 25ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Dios. 26Pagkatapos, ang pilak na iyon ang ipambili ninyo ng baka, tupa, katas ng ubas o ng iba pang inumin, o ng anumang magustuhan ninyo. Pagkatapos, kainin ninyo ito ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Dios at magsaya. 27At huwag ninyong kalilimutan ang mga Levita na naninirahan sa bayan ninyo, dahil wala silang bahagi o lupang minana.

28“Sa katapusan ng bawat tatlong taon, tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng ani ninyo sa taong iyon, at dalhin ninyo ito sa pinagtataguan nito sa mga bayan ninyo. 29Ibigay ninyo ito sa mga Levita na walang lupang minana, sa mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo, sa mga ulila at sa mga biyuda sa bayan ninyo para makakain din sila at mabusog. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Dios sa lahat ng ginagawa ninyo.