Korean Living Bible

시편 91

우리를 보호하시는 하나님

1가장 높으신 분의
그늘 아래 사는 자는
전능하신 분의 보호를 받으리라.
내가 여호와에 대하여 말하리라.
“그는 나의 피난처요 요새이며
내가 신뢰하는 하나님이시다.”

그가 너를 모든 함정에서 구하고
죽을 병에서 너를 건지시리라.
그가 깃털로 너를 감싸주실 것이니
네가 그 날개 아래서
피난처를 찾으리라.
그의 성실하심이
너의 방패가 될 것이니
너는 밤의 공포와
낮에 나는 화살을
두려워하지 않을 것이며
흑암의 무서운 질병과
대낮의 파멸하는 재앙을
두려워하지 않을 것이다.
천 사람이 네 곁에서 쓰러지고
만 사람이 네 주변에서 죽어가도
그 재앙이
너를 가까이하지 못하리라.
오직 너는 악인들이 벌받는 것을
네 눈으로 목격만 하게 될 것이다.

네가 여호와를 너의 보호자로 삼고
가장 높으신 분을
너의 피난처로 삼았으니
10 화가 너에게 미치지 못하고
재앙이 네 집에
가까이하지 못할 것이다.
11 그가 천사들에게 명령하여
네가 어디를 가든지
너를 지키게 하시리라.
12 천사들이 손으로 너를 받들어
네 발이 돌에
부딪히지 않게 할 것이다.
13 네가 사자와 독사를
짓밟아 누르리라.
14 하나님이 말씀하신다.
“그가 나를 사랑하므로
내가 그를 구출하리라.
그가 내 이름을 알고 있으니
내가 그를 보호하리라.
15 그가 나에게 부르짖을 때
내가 응답할 것이며
그가 어려움을 당할 때
내가 그와 함께하여 그를 구하고
그를 영화롭게 하리라.
16 내가 그를 장수하게 하여
만족을 누리게 하고
그에게 내 구원을 보이리라.”

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 91

Obwesige bw’oyo atya Katonda.

1Oyo abeera mu kifo eky’ekyama eky’oyo Ali Waggulu Ennyo;
    aliwumulira mu kisiikirize kya Katonda Ayinzabyonna.
Nnaayogeranga ku Mukama nti, Oli kiddukiro kyange era ekigo kyange;
    ggwe Katonda wange gwe nneesiga.

Ddala ddala y’anaakuwonyanga omutego gw’omuyizzi,
    ne kawumpuli azikiriza.
Alikubikka n’ebyoya bye,
    era mu biwaawaatiro bye mw’onoddukiranga;
    obwesigwa bwe bunaabanga ngabo yo okukukuumanga.
Tootyenga ntiisa ya kiro,
    wadde akasaale akalasibwa emisana;
newaakubadde olumbe olusoobasooba mu kizikiza,
    wadde kawumpuli azikiriza mu ttuntu.
Abantu olukumi balifiira ku lusegere lwo,
    n’omutwalo ne bafiira ku mukono gwo ogwa ddyo,
    naye olumbe terulikutuukako.
Olitunuulira butunuulizi n’amaaso go;
    n’olaba ekibonerezo ky’omukozi w’ebibi.

Kubanga bw’olifuula Mukama ekiddukiro kyo;
    Ali Waggulu Ennyo n’omufuula ekifo kyo mw’obeera,
10 tewali kabi kalikutuukako,
    so tewali kibonoobono kirisemberera nnyumba yo.
11 Kubanga Mukama aliragira bamalayika be
    bakukuume mu makubo go gonna.
12 Balikuwanirira mu mikono gyabwe;
    oleme okwekoona ekigere kyo ku jjinja.
13 Olirinnya ku mpologoma ne ku nswera;
    olirinnyirira empologoma ey’amaanyi, n’omusota.

14 “Olw’okuba nga njagala kyendiva muwonya;
    nnaamukuumanga, kubanga amanyi erinnya lyange.
15 Anankowoolanga ne muyitabanga;
    nnaabeeranga naye mu biseera eby’akabi.
    Ndimuwonya era ndimuwa ekitiibwa.
16 Ndimuwangaaza n’asanyuka
    era ndimulaga obulokozi bwange.”