Korean Living Bible

시편 38

고통당하는 사람의 기도

(다윗의 시)

1여호와여,
주의 분노로
나를 책망하거나 벌하지 마소서.
주의 화살이 나를 찌르고
주의 손이 나를
내리누르고 있습니다.
주의 분노로 내 몸이 병들었고
나의 죄 때문에
내 뼈가 성한 곳이 없습니다.
내 죄가 내 머리까지 넘쳐
무거운 짐같이 되었으므로
내가 감당할 수 없습니다.

나의 어리석음 때문에
내 상처가 곪아 악취가 납니다.
내 허리가 굽고 꼬부라졌으므로
내가 하루 종일 슬픔으로 다닙니다.
내 등은 열로 후끈거리고
내 몸에는 성한 곳이 없습니다.
내가 피곤하고 지쳤으며
심적인 고통으로
괴로워하고 신음합니다.

여호와여,
주는 나의 소원을 아십니다.
주께서는 나의 탄식을
들으셨습니다.
10 내 심장이 뛰고 내 기력이 쇠하며
내 눈빛도 흐려졌습니다.
11 나의 사랑하는 자들과 친구들이
내 상처 때문에
나에게 가까이하기를 꺼려하고
내 가족까지도 나를 멀리합니다.
12 나를 죽이려는 자가 덫을 놓고
나를 해치려는 자가
나를 파멸시키려고 위협하며
하루 종일 못된 음모를
꾸미고 있습니다.

13 내가 귀머거리처럼 되어
듣지 못하며
벙어리같이 되어
입을 열 수 없습니다.
14 나는 듣지 못해서
대답할 수 없는 사람처럼
되었습니다.
15 여호와여, 내가 주를 신뢰합니다.
내 주 하나님이시여,
나에게 응답하소서.
16 내 원수들이 나를 보고
기뻐하지 못하게 하시며
내가 넘어질 때
그들이 의기 양양하여
뻐기지 못하게 하소서.
17 내가 넘어지게 되었고
내 근심이 떠날 날이 없습니다.
18 내가 내 죄를 고백하고
내가 행한 일을 슬퍼합니다.
19 내 원수들의 세력이 막강하고
이유 없이 나를 미워하는 자가
많습니다.
20 선을 악으로 갚는 자들이
내가 선을 추구한다는 이유로
나를 비방하고 있습니다.
21 여호와여, 나를 버리지 마소서.
나의 하나님이시여,
나를 멀리하지 마소서.
22 나의 구원이 되시는 여호와여,
속히 와서 나를 도우소서.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 38

Pangamuyo sang Tawo nga Nagaantos

1Ginoo, indi ako pagsabdunga ukon pagsiluti sa imo kaakig.
Kay daw sa ginpilas mo ako sang pana kag ginsumbag.
Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas tungod sang imo kaakig sa akon mga sala.
Daw malumos na ako sa akon mga sala,
pareho ini sang mabug-at nga palas-anon nga indi ko masarangan.
Tungod sang akon kabuangan, ang akon mga pilas naghubag kag nagbaho.
Nagabarikutot ako sa puwerte nga kasakit,
kag nagapangasubo ako sa bilog nga adlaw.
Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas kay nagangutngot ang akon hawak.
Puwerte na gid sa akon kaluya.
Nagaugayong ako sa kasakit sang akon balatyagon.
Ginoo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahandom kag nabatian mo ang akon pag-ugayong.
10 Nagakubakuba ang akon dughan; wala na ako sang kusog,
kag malubog na ang akon panulok.
11 Ang akon mga abyan kag mga kaupod nagalikaw sa akon tungod sang akon balatian.
Bisan ang akon mga paryente nagapalayo sa akon.
12 Ang mga tawo nga gusto magpatay sa akon nagabutang sang siod agod dakpon ako.
Sila nga gusto magsakit sa akon nagaestoryahanay kon paano nila ako malaglag.
Sa bilog nga adlaw nagaplano sila sa pagtraidor sa akon.

13 Nagapabungol-bungol lang ako, nga kuno indi makabati.
Nagapaapa-apa lang ako, nga kuno indi makahambal.
14 Ginapabungol-bungulan ko lang ang ila malain nga ginaplano kag wala ako nagasabat,
15 kay nagasalig ako sa imo, Ginoo.
Ikaw, Ginoo nga akon Dios, ang magasabat sang akon pangamuyo.
16 Gani nagapangamuyo ako nga indi mo pagtugutan ang akon mga kaaway nga magkalipay ukon magpabugal kon mapukan ako.
17 Daw malaglag na gani ako, kag wala untat ang akon pag-antos.
18 Gani ginatuad ko ang akon mga sala nga nagapatublag sa akon.
19 Kon parte sa akon mga kaaway, mabakod kag madamo sila.
Ginakainitan nila ako nga wala sing kabangdanan.
20 Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila.
Kag ginakontra nila ako kay nagatinguha ako sa paghimo sang maayo.

21 Ginoo nga akon Dios, indi ako pagpabay-i;
indi ka magpalayo sa akon.
22 Buligi ako gilayon, Ginoo nga akon manluluwas.