Korean Living Bible

시편 17

죄 없는 사람의 기도

(다윗의 기도)

1여호와여, 나의 정당한
간청을 들어주소서.
나의 부르짖는 소리에
귀를 기울이소서.
거짓되지 않은 입술에서 나오는
내 기도를 들어주소서.
주는 언제나 공정하신 분이십니다. 나를 정당하게 판단하소서.

주께서 내 마음을 시험하시고
밤에 나를 조사하여
철저히 살피셨으나
나에게서 아무런 흠도
찾지 못하셨으니
내가 입으로 범죄하지 않을 것을
결심하였습니다.
나는 주의 말씀을 좇아
스스로 조심하고
잔인하고 악한 자들과
어울리지 않았습니다.
나는 항상 주의 길을 따르고
그 길에서 벗어나지 않았습니다.

하나님이시여,
주께서 응답하실 줄 알고
내가 주를 불렀습니다.
나에게 귀를 기울여
내 기도를 들으소서.
주께 피하는 자를
그 대적의 손에서 구원하시는 주여, 나에게 주의 놀라운 사랑을
나타내소서.
주의 눈동자처럼 나를 지키시고
주의 날개 그늘 아래 나를 숨기시며
나를 괴롭히는 악인들과
나를 에워싼 원수들에게서
내가 벗어나게 하소서.
10 그들은 [a]무정하며
거만스럽게 말합니다.
11 그들은 내 발길이 닿는 곳마다
나를 에워싸고 나를 넘어뜨릴
기회만 엿보고 있습니다.
12 그들은 숨어서 먹이를 기다리는
굶주린 사자처럼 나를 기다리며
나를 갈기갈기 찢고자 합니다.

13 여호와여, 일어나소서.
그들을 대항하여 물리치시고
주의 칼로 악인들에게서
나를 구하소서.
14 여호와여,
자기들의 몫을 다 받은
이 세상 사람들에게서
나를 구하소서.
그들은 주의 것으로 배불리 먹고
그 자녀들도 풍족하게 먹이고
남은 재산을 그 후손에게까지
물려 주려고 합니다.
15 그러나 나는 의로운 가운데
주를 볼 것이며
[b]천국에서 깰 때에는
주의 모습을 보고 만족할 것입니다.

Notas al pie

  1. 17:10 또는 ‘자기 기름에 잠겼으며’
  2. 17:15 암시됨.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 17

Okusaba kwa Dawudi.

1Wulira, Ayi Mukama, okukoowoola kwange nga nneegayirira,
    wuliriza okukaaba kwange.
Tega okutu owulirize okukoowoola kwange,
    kubanga tekuva ku mimwa gya bulimba.
Nzigyako omusango;
    kubanga olaba ekituufu.

Weekenneenyezza omutima gwange era n’onkebera n’ekiro.
    Ne bw’onongezesa toobeeko kibi ky’onsangamu;
    kubanga mmaliridde obutayogeranga bya bulimba.
Ggwe, gwe nkoowoola,
    ngoberedde ebigambo by’akamwa ko,
ne neewala
    ebikolwa by’abantu abakambwe.
Nnyweredde mu makubo go,
    era ebigere byange tebiigalekenga.

Nkukoowoola, Ayi Katonda, kubanga mmanyi ng’onnyanukula;
    ontegere okutu kwo owulire okusaba kwange.
Ndaga okwagala kwo okutaggwaawo, okwewuunyisa,
    ggwe alokola n’omukono gwo ogwa ddyo
    abo bonna abakweyuna nga badduka abalabe baabwe.
Onkuume ng’emmunye ey’eriiso lyo; onkweke mu kisiikirize ky’ebiwaawaatiro byo.
Omponye ababi abannumba,
    n’abalabe bange abanneetoolodde.

10 Omutima gwabwe mukakanyavu,
    n’akamwa kaabwe koogera by’amalala.
11 Banzingizza era banneetoolodde;
    bansimbye amaaso nga beeteeseteese okunsuula wansi.
12 Bali ng’empologoma enjala gy’eruma eyeeteeseteese okutaagula omuyiggo gwayo
    era ng’empologoma enkulu eteeze.

13 Golokoka n’ekitala kyo, Ayi Mukama,
    oyolekere abalabe bange obawangule, omponye ababi abo.
14 Ayi Mukama, mponya abantu,
    abantu ab’ensi n’omukono gwo, kubanga balowooleza mu bya bulamu buno byokka, n’emigabo gyabwe giri mu nsi.

Embuto zaabwe zigezze,
    obagaggawazizza ne baterekera n’abaana baabwe
    ne bazzukulu baabwe.
15 Nze ndikulaba n’amaaso mu butuukirivu
    era ndimatira, bwe ndiraba obwenyi bwo nga nzuukuse.