Korean Living Bible

시편 140

악한 자들에게서 보호하소서

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1여호와여,
악인들에게서
나를 구하시고
난폭한 자들에게서
나를 보호하소서.
그들이 항상 악한 음모를 꾸미며
매일 말썽을 일으킵니다.
그들의 혀는 뱀의 혀와 같고
그들의 입술에는
독사의 독이 있습니다.

여호와여, 악인들의 손에서
나를 지키시고
난폭한 자들에게서
나를 보호하소서.
그들이 나를 넘어뜨릴
음모를 꾸미고 있습니다.
교만한 자들이 나를 잡으려고
덫을 놓고 그물을 치며
길가에 함정을 팠습니다.

여호와여,
내가 주께 말합니다.
“주는 나의 하나님이십니다.
내가 간절히 부르짖는 소리에
귀를 기울이소서.”
내 구원의 능력이 되시는
주 여호와여,
주는 전쟁터에서
나를 보호하셨습니다.
여호와여,
악인들이 소원하는 것을
허락하지 마시고
그들의 계획이
성공하지 못하게 하소서.
그렇지 않으면 그들이
교만할 것입니다.

나를 둘러싼 내 원수들의 악담이
도로 그들의 머리로
돌아가게 하소서.
10 뜨거운 숯불이
그들에게 떨어지게 하시고
그들이 불 속이나
깊은 웅덩이에 빠져서
다시 나오지 못하게 하소서.
11 남을 헐뜯는 자들은 이 세상에서
성공하지 못하게 하시고
난폭한 자들에게는
재앙이 따라다니게 하소서.

12 여호와여, 주는 가난하고
고통당하는 자들을 돕고
그들의 권리를
옹호하시는 분이심을
내가 알고 있습니다.
13 참으로 의로운 자들이
주의 이름을 찬양하며
정직한 자들이
주 앞에서 살 것입니다.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 140

Ya mukulu w’okuyimba. Zabbuli ya Dawudi.

1Omponye abakola ebibi, Ayi Mukama,
    omponye abantu abakambwe;
abateesa mu mitima gyabwe okukola ebibi;
    abanoonya entalo buli kiseera.
Ebigambo byabwe byogi ng’ennimi z’emisota;
    ebiva mu kamwa kaabwe busagwa ng’obw’essalambwa.

Onkuume abakola ebibi baleme okunkwatako, Ayi Mukama;
    omponye abantu abakambwe
    abateesa okunkyamya.
Abantu ab’amalala banteze omutego;
    banjuluzza ekitimba kyabwe;
    ne batega emitego mu kkubo lyange.

Nagamba Mukama nti, “Ggwe oli Katonda wange.”
    Wulira okwegayirira kwange, onsaasire, Ayi Mukama!
Ayi Mukama, Mukama wange, ggw’omponya n’amaanyi go,
    ggwe engabo yange mu lutalo.
Ayi Mukama, abakola ebibi tobawa bye beetaaga,
    era tokkiriza ntekateeka zaabwe kutuukirira;
    baleme kuba na malala wadde okwenyumiriza.

Abanneetoolodde baleke enkwe zaabwe
    zibeekyusizeeko baboneebone.
10 Amanda agaaka omuliro gabagwire;
    basuulibwe mu muliro,
    bakasukibwe mu bunnya obutakoma mwe bataliva emirembe gyonna.
11 Tokkiriza balimba kweyongera bungi;
    abakambwe bayigganyizibwe bazikirire.

12 Mmanyi nga Mukama ayamba abo ababonaabona, y’ayamba abanaku okuyisibwa mu bwenkanya.
13 Abatuukirivu banaakutenderezanga,
    era w’oli we banaabeeranga.