Korean Living Bible

빌레몬서

그리스도 예수님을 전파하다가 갇힌 바울과 디모데는 사랑하는 동역자 빌레몬과

자매 압비아와 또 함께 그리스도의 군인이 된 아킵보와 그대의 집에서 모이는 교회에

하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다.

바울의 부탁

나는 기도할 때마다 그대를 생각하며 언제나 내 하나님께 감사하고 있습니다.

그것은 그대가 주 예수님을 굳게 믿고 모든 성도들을 사랑한다는 말을 내가 듣고 있기 때문입니다.

그대는 믿음의 교제를 함으로써 우리가 그리스도 안에서 가진 모든 선한 것을 충분히 이해하기를 기도합니다.

형제여, 나는 그대가 베푼 사랑으로 성도들이 용기를 얻게 되었다는 말을 듣고 큰 기쁨과 위로를 받았습니다.

그러므로 내가 그리스도 안에서 그대가 해야 할 일을 담대하게 명령할 수도 있습니다.

그러나 사랑하는 마음으로 그대에게 부탁하려고 합니다. 이제 나이 많아 그리스도 예수님을 위해 죄수가 된

10 나 바울은 갇힌 중에 얻은 믿음의 아들 오네시모를 위해 그대에게 부탁합니다.

11 그가 전에는 그대에게 쓸모없는 사람이었으나 이제는 그대와 나에게 필요한 사람이 되었습니다.

12 그래서 내 심장과 같은 그를 그대에게 돌려보냅니다.

13 나는 기쁜 소식을 위해 내가 갇혀 있는 동안 그를 내 곁에 두고 그대를 대신해서 나를 돕게 하고 싶었습니다.

14 그러나 나는 그대의 승낙 없이는 아무것도 하고 싶지 않습니다. 이것은 그대의 선한 일이 억지가 아니라 자발적인 것이 되도록 하기 위한 것입니다.

15 그가 잠시 그대를 떠나게 된 이것으로 인해서 그가 영원히 그대를 섬기게 될지도 모릅니다.

16 이제부터는 그를 종으로서가 아니라 종 이상의 사랑하는 형제로 대해 주시오. 나에게 이처럼 소중한 그는 종으로서, 주님을 믿는 형제로서 그대에게 더욱더 소중할 것입니다.

17 만일 그대가 나를 친구로 여긴다면 나를 대하듯 그를 반갑게 맞아 주시오.

18 그가 그대에게 손해를 끼쳤거나 빚진 것이 있으면 그것을 나에게 청구하시오. 내가 다 갚겠습니다.

19 내가 직접 이 글을 써서 말하지만 내가 갚겠습니다. 내가 이런 말을 하지 말아야겠지만 그대도 나에게 빚진 것이 있음을 기억하시오.

20 형제여, 내가 주님 안에서 그대를 통해 기쁨을 얻게 하고 그리스도 안에서 내 마음이 평안하게 해 주시오.

21 나는 그대가 내 말에 순종하리라는 것을 확신하고 또 기대 이상으로 해 줄 것을 알고 이 글을 씁니다.

22 그리고 내가 머물 방도 하나 마련해 주시오. 여러분의 기도로 내가 그 곳에 갈 수 있게 되기를 바랍니다.

23 그리스도 예수님을 전파하다가 함께 갇힌 에바브라가 그대에게 문안합니다.

24 또 함께 일하는 마가와 아리스다고와 데마와 누가도 그대에게 문안합니다.

25 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분과 함께하기를 기도합니다.

Ang Pulong Sang Dios

Filemon

Ako si Pablo nga napriso tungod kay Cristo Jesus. Ako kag si Timoteo nga aton utod kay Cristo nagapangamusta sa imo Filemon bilang pinalangga man namon nga utod kag kaupod nga manugpangabudlay Nagapangamusta man kami kay Afia nga aton utod, kay Arkipus nga aton kapareho nga soldado ni Cristo, kag sa mga tumuluo nga nagatipon[a] dira sa imo balay sa pagsimba sa Dios.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[b] kag paghidaet[c] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Gugma kag Pagtuo ni Filemon

Permi ako nagapasalamat sa Dios kada pangamuyo ko para sa imo, tungod nakabati ako nga malig-on ang imo pagtuo kay Ginoong Jesus kag mahigugmaon ka sa mga katawhan sang Dios. Nagapangamuyo ako nga kabay pa nga ang imo pagkamahinatagon, nga bunga sang imo pagtuo,[d] magapadayon samtang nagadalom pa gid ang imo pag-intiendi parte sa tanan nga maayo nga mga butang nga nabaton naton tungod nga kita iya na ni Cristo. Pinalangga ko nga utod, tungod sang imo pagpalangga sa mga katawhan sang Dios naglig-on sila, gani nalipay gid ako kag naglig-on man.

Ang Pangabay ni Pablo

Karon may ipangabay ako sa imo. Nahibaluan ko nga tungod sa awtoridad nga ginhatag sa akon ni Cristo makasugo ako sa imo. Pero tungod nga ginapalangga ko ikaw, mapangabay na lang ako sa imo. Gani bilang isa ka tigulang kag napriso tungod kay Cristo Jesus, 10 nagapangabay ako subong sa imo para kay Onesimus, nga kon mahimo patawaron mo siya. Ginakabig ko siya nga bilang akon anak tungod nga nadala ko siya sa pagtuo kay Cristo diri sa prisohan. 11 Sang una wala mo siya mapusli, pero subong duha na kita ang makapulos sa iya.

12 Karon ginapabalik ko dira sa imo ang akon pinalangga nga si Onesimus. 13 Gusto ko kuntani nga diri na lang siya agod paagi sa iya makabulig ka sa akon samtang ari pa ko sa prisohan tungod sa akon pagwali sang Maayong Balita. 14 Pero indi ko gusto nga himuon ini nga wala ka sing pagtugot, agod indi magguwa nga ginpilit ko lang ikaw nga magbulig sa akon, kundi gusto ko nga kon magbulig ka gid man, magbulig ka sing tinagipusuon.

15 Ginbuot siguro sang Dios nga makapalayo anay si Onesimus sa imo, agod nga sa pagbalik niya sa imo indi na gid kamo magbulagay hasta san-o. 16 Karon indi na siya ulipon lang, kundi imo pa nga pinalangga nga utod. Palangga ko siya, pero mas palangga mo pa gid siya tungod nga subong indi mo lang siya ulipon kundi imo man siya utod sa Ginoo.

17 Gani, kon ginakabig mo ako nga imo kapareho nga tumuluo, batuna siya nga daw ako ang imo ginabaton. 18 Kon nakasala siya sa imo ukon nakautang man siya, ako ang mabayad sina. 19 Ako gid mismo, si Pablo, ang nagsulat sini: “Ako ang magabayad kon may utang siya sa imo.” Ugaling nahibaluan mo nga may dako ka man nga utang sa akon, kay paagi sa akon nabaton mo ang kaluwasan. 20 Gani utod, tumana ining akon ginapangabay sa imo tungod nga pareho na kita nga nagatuo sa Ginoo. Lipaya man ako bilang imo utod kay Cristo. 21 Dako ang akon pagsalig nga tumanon mo ang akon ginapangabay, gani amo ini nga nagasulat ako sa imo. Kag nagapati ako nga sobra pa gid sining akon ginapangabay ang imo himuon sa iya. 22 May pangabay pa gid ako sa imo. Kon mahimo preparahan mo ako sang akon dalayunan, kay nagasalig ako nga paagi sa inyo mga pangamuyo makakadto ako dira sa inyo.

Katapusan nga Pagpangamusta

23 Ang akon kaupod nga si Epafras nga napriso man tungod kay Cristo Jesus nagapangamusta man sa imo. 24 Nagapangamusta man ang akon mga kaupod nga mga manugpangabudlay nga sanday Marcos, Aristarcus, Demas, kag Lucas.

25 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 1:2 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya.
  2. 1:3 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:3 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
  4. 1:6 pagkamahinatagon, nga bunga sang imo pagtuo: ukon, pagsugid parte sa imo pagtuo.