Korean Living Bible

베드로후서 3:1-18

주님이 다시 오심

1사랑하는 여러분, 지금 나는 여러분에게 두 번째 편지를 씁니다. 나는 이 편 지로 여러분에게

2옛날 거룩한 예언자들이 전한 말씀과 우리의 주님이신 구주께서 여러분의 사도들을 통해 명령하신 것을 다시 한번 상기시켜 주려고 합니다.

3여러분은 먼저 이것을 아십시오. 마지막 때에 자기들의 정욕대로 사는 사람들이 일어나 여러분을 비웃으며

4“예수가 다시 온다는 약속은 도대체 어떻게 되었소? 우리 조상들이 죽은 이후로 세상은 창조된 그대로 있지 않소?” 하고 말할 것입니다.

5-6그들은 하나님의 말씀대로 하늘이 창 조되었고 땅은 물에서 나와 물로 이루어졌으며 옛 세상이 홍수로 멸망되었다는 사실을 일부러 잊으려고 합니다.

7그러나 현재의 하늘과 땅은 심판 날에 모든 경건치 않은 사람들을 불로 멸망시키기 위해 동일한 하나님의 말씀으로 보존되고 있습니다.

8사랑하는 여러분, 주님에게는 하루가 천 년 같고 천 년이 하루와 같다는 사실을 잊지 마십시오.

9주님은 어떤 사람들이 생각하듯이 약속을 지키는 데 더디신 분이 아니라 여러분에게 오래 참으셔서 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하게 되기를 바라십니다.

10그러나 주님의 날은 도둑같이 갑자기 올 것입니다. 그 날에는 하늘이 큰 소리를 내며 사라지고 천체는 불에 타서 녹아 버릴 것이며 땅과 거기 있는 모든 것이 타서 없어질 것입니다.

11모든 것이 이렇게 녹아 버릴 텐데 여러분은 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 경건하고 거룩한 생활을 하면서

12하나님의 날이 속히 오기를 간절히 기다려야 합니다. 그 날에는 하늘이 불에 타서 없어지고 천체도 그 열로 녹아 버릴 것입니다.

13그러나 우리는 하나님의 약속대로 정의만이 있는 새 하늘과 새 땅을 기다리고 있습니다.

14그러므로 사랑하는 여러분, 여러분은 그 날을 기다리며 하나님 앞에서 흠 없는 깨끗한 생활을 하여 평안한 마음으로 그분을 뵙도록 노력하십시오.

15우리 주님이 오래 참으시는 것은 여러분을 구원하기 위한 것임을 아십시오. 우리의 사랑하는 형제 바울도 하나님께 받은 지혜로 이와 같은 편지를 여러분에게 써 보냈습니다.

16그의 모든 편지에서도 그는 이와 같은 말을 했는데 그 가운데는 알기 어려운 말이 더러 있습니다. 무식하고 믿음이 약한 사람들이 다른 성경처럼 그것도 억지로 해석하여 스스로 멸망을 불러들이고 있습니다.

17사랑하는 여러분, 그러므로 여러분은 이것을 알고 늘 조심하여 악한 사람들의 꼬임에 빠지지 않도록 믿음을 굳게 지키십시오.

18여러분은 우리 주님이신 구주 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에서 점점 자라가십시오. 주님께 이제와 영원히 영광이 있기를 바랍니다. 아멘.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Pedro 3:1-18

Apunchij Jesús shamuna punllamantami huillashca

1Cʼuyashca crijcuna, cai cutihuanca ishqui cutinmi quillcani. Ishquindij quillcapimi cunashpa, cancunapaj chuya yuyaiman rimashpa yuyachishcani. 2Dios ima nishcata huillaj, Diospajlla runacuna huillashcatapish, Quishpichij Apu mandashcata, huillagrichun mingashcacuna cancunaman huillashcatapish yuyaipi causachunmi, chashna yuyachishcani.

3Caitaraj yachaichij: Shamuj punllacunapica, Diosmanta yachachishcata pugllashpa asijcunami tiyanga. Chaicunaca, quiquin millai munaicunallatami rurashpa puringacuna. 4Chaicunami: «¿Maitagari Cristo cutin shamusha nishcaca? Mana pajtanca. Ñucanchij yayacunapish ñami huañushca. Tucui imalla tiyajcunata Dios rurashca punllamanta cunancama, tucui imapish chashnallatajmari» ningacuna. 5Taita Diosmari, rimashpalla jahua pachatapish, cai pachatapish, ñaupallamantaj rurarca. Chaitaca, quiquin yuyaimantatajmi mana crisha nincuna. Cai pachataca, yacumanta chʼicanyachishcata, yacullamantataj tiyacushcatapish mana crincunachu. 6Chaimantami, ñaupa tiyaj cai pachataca, yacu millpushpa chingachirca. 7Ashtahuanpish cunan tiyaj cai pachatapish, jahua pachatapish Diospaj Shimi rimashcallahuantajmi, ninahuan rupachingapaj huaquichishpa charicun. Chaicunataca, imalla rurashcata ricuchina punllapimi ninahuan chingachingapaj charicun. Paita mana manchajcunatapish, chaipimi chingachinga.

8Shina cajpipish cʼuyashca crijcuna, Mandaj Diospajca shuj punllallami huaranga huatacuna shina. Huaranga huataca, shuj punlla shinallami. Chaitaca yuyaipi caichigari. 9Apunchij Jesusca, Pai nishca shinallataj ñallami shamunga. Yangallami maijancunaca, Pai unaiyacushcata yuyancuna. Mana paicuna yuyashca shinachu. Ashtahuanpish tucuicuna Diospajman cutirichunmi munan. Chashna shujllapish ama chingarichun nishpallami, cancunata llaquishcamanta manaraj shamun.

10Shina cajpipish Apunchij Jesusca, mana yuyashca punllapimari, tuta shuhua shamuj shina, ñapish shamunga. Chaipica, jahua pachapish manchanayajta cʼulun nishpami chingaringa. Tucui imalla tiyajcunatapish ninahuanmi chingachinga. Cai pachapish, tucui ima tiyajcunandij rupachishcami canga.

11Chashna tucuita chingachina cashcata yachashcamantaca, ¡Diospajlla tucushpamari, tucui munaihuan Dios munashca shina causana canguichij! 12¡Taita Dios shamuna punllata alli chaparacuichij! ¡Chai punlla utca chayamuchunca, ima allitapish rurai tucushcataca, tucuicuna alli ruracuichijlla! Chai punllapica, jahua pachacunapish ninahuan tucuchishcami canga. Tucui imalla tiyajcunapish, nina rupachijpi yacuyangami. 13Ashtahuanpish ñucanchijca, Dios Paipaj quiquin Shimihuan: ‘Mushuj jahua pachata, mushuj cai pachata rurashami’ nishcatami shuyacunchij. Chaipimi, tucuicuna imatapish Dios munashca shina rurashpa causana tiyanga.

14Cʼuyashca crijcuna, tucui chaicuna chayamungacamaca, ima mapa illajlla, ima juchachina illajlla, alli sumajta causashunchij. Chashna causacujta Dios japichun, tucui imatapish rurai tucushcataca, chai yuyai ruracuichijlla. 15Apunchij Jesusca, quishpirichun shuyashpallami, manaraj shamun. Chaita yuyaringuichij. Ñucanchij cʼuyashca huauqui Pablopish, Dios alli yachaita cujpimi chashnallataj quillcashca. 16Pai cachashca tucui quillcacunapimi, caicunallatataj yachachishpa rimashca. Huaquincunallapimi mana jahualla yachai tucuipaj ricurin. Chʼahuanyashca, mana yuyaita japijcunallami chai quillcacunatapish, caishuj Quillcacunatapish paicuna quiquinllataj chingaringapaj panda yachachincuna.

17Cʼuyashca crijcuna, chashna tucuna cashcata cunanman yachashcamantaca huaquichirinami canguichij. Ñataj chai millaicuna panda yachachishcata uyashpaca, allipish caticushcata saquishpa, paicunata catinguichijman. 18Chaipaj randica, mana cʼuyaipajcunata ñucanchij Apu, Quishpichij Jesucristo cʼuyaj cashcata ashtahuan yachashpa, Paita rijsishpa catichij. ¡Cunanpish, huiñai huiñaitapish, Paica sumajyachishca cachun! Chashna cachun.