Korean Living Bible

디모데전서 3

감독과 집사의 자격

1여기에 믿을 만한 말이 있습니다. 감독의 직분을 얻고자 하는 사람은 선한 일 을 사모한다는 것이 바로 그것입니다.

그러므로 감독은 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이어야 하며 절제할 줄 알고 신중하며 단정하고 남을 잘 대접하고 잘 가르치는 사람이어야 합니다.

또 감독은 술을 좋아하거나 구타하는 일이 있어서는 안 되며 오히려 관용을 베풀고 다투지 말며 돈을 사랑하지 않고

자기 가정을 잘 다스려 자녀들로 깍듯이 순종하게 하는 사람이어야 합니다.

자기 가정도 다스릴 줄 모르는 사람이 어떻게 하나님의 교회를 돌볼 수 있겠습니까?

믿은 지 얼마 안 되는 사람이 감독이 되어서는 안 됩니다. 그렇게 되면 그가 교만해져서 마귀가 받은 것과 같은 심판을 받게 될 것입니다.

그리고 감독은 교회 밖에 있는 불신자들에게도 좋은 평을 받아야 합니다. 그래야 남에게 비난을 받지 않고 마귀의 함정에 빠지지 않을 것입니다.

이와 같이 집사들도 단정하고 한 입으로 두 말을 하지 않으며 술을 좋아하지 않고 더러운 이익을 탐내지 않으며

깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 사람이어야 합니다.

10 그러나 이런 사람이라도 먼저 시험해 보고 책망할 것이 없으면 집사로 섬기게 하시오.

11 [a]그들의 아내들도 이와 같이 단정하고 남을 헐뜯지 않고 절제하며 모든 일에 충성된 사람이어야 합니다.

12 집사들은 한 아내의 남편이 되어 자녀들과 자기 가정을 잘 다스려야 합니다.

13 집사의 직무를 잘 수행한 사람은 높은 지위를 얻고 큰 확신을 가지고 그리스도 예수님을 믿게 됩니다.

14 내가 그대에게 속히 가기를 바라면서도 이 편지를 쓰는 것은

15 나의 방문이 혹시 늦어지더라도 교회에서 그대가 해야 할 일을 알려 주려는 것입니다. 교회는 살아 계신 하나님의 집이며 진리의 기둥과 터입니다.

16 경건의 비밀은 정말 놀랍습니다. 이것을 부정할 사람은 아무도 없습니다. [b]그리스도는 육신으로 나타나셔서 영으로는 의롭다는 것이 입증되셨습니다. 그리고 천사들에게 보이셨고 모든 민족에게 전파되셨으며 온 세상 사람들의 믿음의 대상이 되셨고 영광 중에 하늘로 올라가셨습니다.

Notas al pie

  1. 3:11 또는 ‘여집사’
  2. 3:16 후대 사본에는 ‘하나님’

Ang Pulong Sang Dios

1 Timoteo 3

Ang mga Manugdumala sang mga Tumuluo

1Matuod ang ginasiling nga kon may ara nga luyag nga mangin manugdumala sang mga tumuluo, maayo nga katungdanan ang iya ginahandom. Kinahanglan ang manugdumala sang mga tumuluo lalaki nga wala sing kasawayan,[a] isa lang ang iya asawa, kahibalo magpugong sang iya kaugalingon, kahibalo magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi, talahuron, maabiabihon sa mga dumuluong, kag maayo magtudlo. Dapat indi siya palahubog kag indi mapintas, kundi malulo kag indi palaaway. Kinahanglan indi siya dalok sa kuwarta. Kon parte sa iya panimalay, dapat maayo siya magdumala, kag ginatahod siya kag ginatuman sang iya mga anak. Kay paano ang iya pagdumala sa iglesya sang Dios kon indi gani siya kahibalo magdumala sang iya kaugalingon nga panimalay? Dapat indi siya bag-o lang nga tumuluo, kay basi kon magpabugal siya kag pagasilutan pareho kay Satanas. Kinahanglan man nga ginatahod siya bisan sang mga tawo nga wala nagatuo sa Dios, agod indi siya mahuy-an kag mahulog sa siod ni Satanas.

Ang mga Manugbulig sa Iglesya

Kon parte sa mga manugbulig sa iglesya,[b] dapat ginatahod sila, masaligan sa ila ginahambal, indi palainom, indi dalok, kag ginahuptan nila nga may matinlo nga konsensya ang kamatuoran parte sa pagtuo kay Cristo, nga gintago sang una. 10 Dapat usisaon gid anay ang ila pamatasan, kag kon wala sing kasawayan nga makita sa ila, makaalagad na sila. 11 Ang ila asawa dapat ginatahod man, wala nagaintra sa kutsokutso, kahibalo magpugong sang ila kaugalingon, kag masaligan sa tanan nga butang. 12 Dapat isa lang ang asawa sang mga manugbulig sa iglesya, kag dapat maayo sila magdumala sa ila mga anak kag sa ila bug-os nga panimalay. 13 Ang mga manugbulig nga husto ang ila pag-alagad ginatahod sang mga tawo kag wala nahadlok maghambal parte sa ila pagtuo kay Cristo Jesus.

Ang Isa ka Butang nga Makatilingala

14 Nagaplano ako nga magkadto dira sa labing madali agod magpakigkita sa imo. Pero ginasulat ko pa gid ining mga butang, 15 agod kon maatrasar ako, mahibaluan mo na kon paano magginawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya pamilya. Kita nga mga tumuluo amo ang iglesya sang buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga mag-uyat kag magdepensa sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. 16 Indi mapanginwala nga makatilingala gid ang mga kamatuoran sang aton relihiyon, nga gintago sang una:

Nagpakita siya bilang tawo,
ginpamatud-an sang Espiritu Santo nga siya matarong,
nakita siya sang mga anghel,
ginwali sa kalibutan,
gintuohan sang mga tawo,
kag gindala pabalik sa langit.

Notas al pie

  1. 3:2 wala sing kasawayan: ukon, may maayo nga reputasyon.
  2. 3:8 manugbulig sa iglesya: sa Griego, diakonos.