Korean Living Bible

데살로니가후서 3:1-18

1형제 여러분, 끝으로 다시 한번 부탁합니다. 주님의 말씀이 여러분 가운데서 와 같이 급속히 퍼져나가 사람들이 경건하게 받아들일 수 있도록 우리를 위해 기도해 주십시오.

2또 심술궂고 악한 사람들에게서 우리를 구해 달라고 기도해 주십시오. 모든 사람이 다 믿는 것은 아닙니다.

3그러나 주님은 신실하신 분이시므로 여러분을 굳세게 하시고 악한 사람에게서 지켜 주실 것입니다.

4우리가 명령한 것을 여러분이 지금도 실천하고 있으며 앞으로도 그렇게 하리라는 것을 우리는 주님 안에서 확신합니다.

53:5 또는 ‘주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라’주님이 여러분을 인도하셔서 하나님을 사랑하게 하시고 인내를 가지고 그리스도를 기다리게 해 주시기를 기도합니다.

6형제 여러분, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 명령합니다. 여러분은 제멋대로 사는 사람들과 우리에게 가르침을 받은 대로 살지 않는 사람들을 멀리하십시오.

7여러분은 우리를 본받아야 한다는 것을 잘 알고 있습니다. 우리는 여러분과 함께 있을 때 제멋대로 살지 않았으며

8아무에게도 공밥을 얻어먹지 않았습니다. 오히려 우리는 여러분에게 짐이 되지 않으려고 밤낮 수고하며 열심히 일했습니다.

9우리가 여러분에게 도움을 받을 권리가 없어서 그렇게 한 것이 아니라 여러분이 우리를 본받게 하려고 몸소 모범을 보인 것입니다.

10우리가 여러분과 함께 있을 때에 “일하기 싫은 사람은 먹지도 말라” 고 가르쳤습니다.

11그런데 여러분 가운데 게을러서 아무 일도 하지 않고 돌아다니며 문제만 일으키는 사람들이 있다는 말을 들었습니다.

12그러므로 우리는 주 예수 그리스도의 이름으로 이런 사람들에게 명령하며 권합니다. 조용히 일하며 자기 생활비를 벌어서 살도록 하십시오.

13형제 여러분, 선을 행하다가 낙심하지 마십시오.

14이 편지에서 우리가 지시한 것에 순종하지 않는 사람이 있거든 여러분은 특별히 그런 사람을 주의하고 사귀지 마십시오. 그러면 그 사람이 부끄러움을 느끼게 될 것입니다.

15그러나 그런 사람을 원수처럼 여기지는 말고 형제처럼 충고하십시오.

16평화의 주님이 항상 모든 일에 여러분에게 평안을 주시기를 바라며 여러분 모두와 함께 계시기를 기도합니다.

17나 바울은 손수 이 인사말을 써서 문안합니다. 이것은 내 모든 편지에 서명과 같은 것이므로 내가 이렇게 씁니다.

18우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분과 함께하기를 기도합니다.

Ang Pulong Sang Dios

2 Tesalonica 3:1-18

Magpangamuyo Kamo para sa Amon

1Karon, mga utod, magpangamuyo kamo para sa amon nga ang pulong sang Ginoo magalapnag sa iban pa nga mga lugar kag batunon sang mga tawo nga may pagpasalamat sa Dios pareho sang inyo nga ginhimo. 2Ipangamuyo man ninyo nga ilikaw kami sang Dios sa mga malain nga mga tawo; tungod nga indi tanan nagapati sa amon ginawali.

3Pero masaligan ang Ginoo. Siya ang magapalig-on kag magaapin sa inyo agod indi kamo maano ni Satanas. 4Tungod sa Ginoo, nagasalig kami nga ginahimo ninyo kag padayon nga himuon ang amon mga ginasugo sa inyo.

5Kabay pa nga tuytuyan kamo sang Ginoo nga makita sa inyo ang paghigugma sang Dios kag ang pagbatas ni Cristo.

Parte sa mga Matamad

6Mga utod, sa ngalan3:6 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad. ni Ginoong Jesu-Cristo, nagasugo kami sa inyo nga likawan ninyo ang aton mga utod nga matamad kag wala nagasunod sa mga tradisyon nga nabaton ninyo3:6 ninyo: sa iban nga mga kopya sang Griego, nila. sa amon. 7Nahibaluan ninyo nga dapat ninyo sundon ang amon ginhimo. Wala kami nagtinamad sang ara pa kami dira sa inyo. 8Wala kami nagbaton sang pagkaon halin sa inyo nga wala namon pagbayari. Adlaw-gab-i nagpanikasog kami sa pag-obra agod wala sing may mabug-atan sa inyo sa pagsagod sa amon. 9Ginhimo namon ini, indi tungod nga wala kami sing rason nga magpangayo sang bulig sa inyo para sa amon mga kinahanglanon, kundi gusto namon nga mangin halimbawa agod sundon ninyo. 10Sang kami kaupod pa ninyo dira, nagsiling kami sa inyo nga ang bisan sin-o nga indi mag-obra, indi pagpakaunon.

11Ini ginasiling namon tungod nga nakabalita kami nga may ara sa inyo nga mga matamad nga wala sing iban nga ginahimo kundi ang pagpanghilabot sa ginahimo sang iban. 12Gani suno sa awtoridad nga ginhatag sa amon ni Ginoong Jesu-Cristo, ginasugo namon inang mga matamad nga magpangita sang ila kaugalingon nga palangabuhian, kag indi magpanghilabot sa kabuhi sang iban.

13Kag kamo inyo, mga utod, indi kamo magkataka sa paghimo sang maayo. 14Kon may ara nga indi magtuman sa amon ginasiling sa sini nga sulat, tandai ninyo kon sin-o kag indi kamo mag-upod sa iya, agod mahibaluan niya nga indi husto ang iya ginahimo. 15Pero indi ninyo siya pagkabiga nga kaaway, kundi padumdumon ninyo siya bilang utod kay Cristo.

Bendisyon kag Katapusan nga Pagpangamusta

16Kabay pa nga ang Ginoo nga ginahalinan sang kalinong amo gid ang maghatag sang kalinong sa inyo sa tanan nga oras bisan ano ang inyo kahimtangan. Kag kabay pa nga ubayan niya kamo tanan.

17Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat sini nga pagpangamusta:3:17 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat. Kamusta sa inyo tanan. Amo ini ang akon panulat sa tanan ko nga mga sulat.

18Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.