Korean Living Bible

데살로니가전서 5:1-28

1형제 여러분, 그 때와 시기에 대해서는 여러분에게 더 말할 필요가 없습니다.

2주님의 날이 밤중에 도둑같이 온다는 것을 여러분이 잘 알기 때문입니다.

3마치 해산할 여자에게 고통이 닥치듯 사람들이 평안하고 안전한 세상이라고 마음 놓고 있을 때 갑자기 그들에게 멸망이 닥칠 것이며 사람들은 절대로 그것을 피하지 못할 것입니다.

4형제 여러분, 그러나 여러분은 어두움 가운데 있지 않기 때문에 그 날이 여러분에게 도둑처럼 닥치지는 않을 것입니다.

5여러분은 모두 빛의 5:5 원문에는 ‘아들들’자녀들이며 낮의 자녀들입니다. 우리는 밤이나 어두움에 속하지 않았습니다.

6그러므로 우리는 다른 사람들처럼 잠자고 있을 것이 아니라 깨어 정신을 차려야 합니다.

7잠자는 사람들은 밤에 자고 술 마시는 사람들도 밤에 마시고 취합니다.

8그러나 우리는 낮에 속하였으므로 정신을 똑바로 차리고 5:8 또는 ‘믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자’믿음과 사랑과 구원의 희망으로 완전 무장합시다.

9하나님이 우리를 택하신 것은 벌하시기 위한 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도를 통해 우리가 구원을 얻도록 하기 위한 것입니다.

10예수님은 우리가 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려고 우리를 위해 죽으셨습니다.

11그러므로 여러분은 지금까지 생활해 온 그대로 서로 격려하며 도와주십시오.

여러 가지 명령과 부탁

12형제 여러분, 주님을 섬기는 일에 여러분을 지도하고 가르치는 분들의 수고를 잊지 마십시오.

13여러분을 위해 일하는 그들을 존경하고 사랑하며 서로 화목하게 지내십시오.

14그리고 제멋대로 사는 사람들을 훈계하고 마음이 약한 사람들을 격려하며 힘이 없는 사람들을 도와주고 모든 사람들을 인내로 대하십시오.

15누구에게나 악으로 악을 갚지 말고 여러분 자신과 모든 사람을 위해 언제나 선을 추구하십시오.

16항상 기뻐하십시오.

17쉬지 말고 기도하십시오.

18모든 일에 감사하십시오. 이것은 그리스도 예수님 안에서 여러분을 위한 하나님의 뜻입니다.

19성령님의 활동을 제한하지 말며

20예언을 멸시하지 마십시오.

21모든 것을 잘 살펴 선한 것은 붙잡고

22악한 것은 흉내도 내지 마십시오.

23평화의 하나님이 여러분을 온전히 거룩하게 하시고 우리 주 예수 그리스도께서 다시 오실 때 여러분의 영과 혼과 몸을 흠 없이 완전하게 지켜 주시기를 기도합니다.

24여러분을 부르시는 분은 신실하시기 때문에 이 일을 반드시 이루어 주실 것입니다.

25형제 여러분, 우리를 위해 기도해 주십시오.

265:26 원문에는 ‘거룩하게 입맞춤으로’그리스도의 사랑으로 모든 성도들에게 문안하십시오.

27나는 이 편지를 모든 성도들에게 꼭 읽어 줄 것을 주님의 이름으로 여러분에게 부탁합니다.

28우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분과 함께하기를 기도합니다.

Tagalog Contemporary Bible

1 Tesalonica 5:1-28

Maging Handa sa Pagbalik ng Panginoon

1Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, 2dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. 3Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na. At hindi sila makakaligtas. 4Ngunit kayo, mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. 5Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. 6Kaya nga, huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. 7Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili.5:7 sa literal, Sapagkat ang taong natutulog ay sa gabi natutulog; at ang taong naglalasing ay sa gabi naglalasing. 8Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig, at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Dios. 9Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Dios para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 10Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. 11Dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isaʼt isa, katulad nga ng ginagawa ninyo.

Mga Pangwakas na Bilin at Pagbati

12Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. 13Ibigay nʼyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo nang may mabuting pakikitungo sa isaʼt isa.

14Nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na pagsabihan nʼyo ang mga tamad. Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. 15Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isaʼt isa at sa lahat. 16Lagi kayong magalak, 17laging manalangin, 18at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Dios para sa inyo na mga nakay Cristo Jesus.

19Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng Banal na Espiritu, 20at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Dios. 21Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Dios o hindi. Panghawakan nʼyo ang mabuti, 22at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan.

23Pakabanalin nawa kayong lubos ng Dios na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawaʼy panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao – ang espiritu, kaluluwa at katawan – hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 24Tapat ang Dios na tumawag sa inyo, at gagawin niya itong mga sinasabi namin.

25Ipanalangin nʼyo rin kami, mga kapatid.

26Magiliw ninyong batiin ang lahat ng mga kapatid diyan.5:26 sa literal, Batiin nʼyo ng banal na halik ang lahat ng mga kapatid.

27Iniuutos ko sa inyo, sa pangalan ng Panginoon, na basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid.

28Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Jesu-Cristo.