King James Version

Revelation 21

1And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife.

10 And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,

11 Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal;

12 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:

13 On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates.

14 And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.

15 And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

16 And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.

17 And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.

18 And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like unto clear glass.

19 And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;

20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolyte; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst.

21 And the twelve gates were twelve pearls: every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

22 And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.

23 And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.

24 And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.

25 And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.

26 And they shall bring the glory and honour of the nations into it.

27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb's book of life.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 21

Nové nebo a nová zem

1 Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo.

A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi.

A počul som od trónu mohutný hlas: To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi; oni budú jeho ľud a on -- ich Boh -- bude s nimi.

Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo."

A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové." Potom doložil: Napíš: Tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé."

A povedal mi: Už sa splnili. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.

Kto zvíťazí, dostane toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.

Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť -- večné oddelenie od Boha."

Nový Jeruzalem

Tu pristúpil jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmimi pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku."

10 Preniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha

11 a žiari Božou vznešenosťou. Jagalo sa ako najvzácnejší drahokam, ako krištáľovo priezračný jaspis.

12 Malo mohutné a vysoké hradby, dvanásť brán strážených dvanástimi anjelmi a na bránach napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela.

13 Tri brány boli na východ, tri brány na sever, tri brány na juh a tri brány na západ.

14 Mestské hradby boli postavené na dvanástich základných kameňoch a na nich boli mená dvanástich Baránkových apoštolov.

15 Ten, čo sa so mnou zhováral, mal mieru zo zlatej trstiny, aby zmeral mesto, jeho brány i hradby.

16 Mesto je postavené do štvorca: je rovnako dlhé ako široké. Zmeral to mesto a bolo podľa dnešných mier približne dvetisícpäťsto kilometrov dlhé, široké aj vysoké.

17 Potom zmeral aj hradby mesta. Boli asi sedemdesiat metrov vysoké.

18 Hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rýdzeho zlata a jagalo sa ako krištáľ.

19 Základy hradieb tohto mesta sú samý drahokam. Prvý základný kameň je jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd,

20 piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a dvanásty ametyst.

21 A dvanásť brán je z dvanástich perál, každá z jednej perly. A námestie tohto mesta je z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu.

22 Ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci, a Baránok.

23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je Baránok.

24 V jeho svetle budú žiť národy a králi sveta mu prinesú svoje bohatstvo.

25 Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň; noci tam už nebude.

26 Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov.

27 Ale nič nečisté, nik, kto sa rúha, alebo klame, tam nebude mať prístup, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.