King James Version

Psalm 82

1God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.

How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.

Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.

They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 82

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1พระเจ้าทรงเป็นประธานในการประชุมใหญ่
พระองค์ทรงประกาศคำตัดสินท่ามกลาง “เทพเจ้าทั้งหลาย” ว่า

“พวกเจ้าจะตัดสินอย่างอยุติธรรม
และลำเอียงเข้าข้างคนชั่วไปนานสักเท่าใด?
เสลาห์
จงให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้าพ่อ
จงผดุงสิทธิของผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ถูกกดขี่ข่มเหง
จงช่วยกู้ผู้อ่อนแอและขัดสน
ปลดปล่อยเขาจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

“พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลย
พวกเขาต่างเดินวนเวียนอยู่ในความมืด
รากฐานทั้งมวลของโลกจึงสั่นคลอน

“เรากล่าวว่า ‘พวกเจ้าเป็น “เทพเจ้า”
และพวกเจ้าล้วนเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด’
แต่เจ้าจะตายเยี่ยงมนุษย์ปุถุชน
เจ้าจะล้มลงเหมือนเจ้านายคนอื่นๆ ทุกคน”

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาโลก
เพราะมวลประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์