King James Version

Psalm 115

1Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.

Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

Their idols are silver and gold, the work of men's hands.

They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

O Israel, trust thou in the Lord: he is their help and their shield.

10 O house of Aaron, trust in the Lord: he is their help and their shield.

11 Ye that fear the Lord, trust in the Lord: he is their help and their shield.

12 The Lord hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.

13 He will bless them that fear the Lord, both small and great.

14 The Lord shall increase you more and more, you and your children.

15 Ye are blessed of the Lord which made heaven and earth.

16 The heaven, even the heavens, are the Lord's: but the earth hath he given to the children of men.

17 The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence.

18 But we will bless the Lord from this time forth and for evermore. Praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 115

1Kwa ife ayi Yehova, kwa ife ayi
    koma ulemerero ukhale pa dzina lanu,
    chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika ndiponso chifukwa cha kukhulupirika kwanu.

Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akunena kuti,
    “Mulungu wawo ali kuti?”
Mulungu wathu ali kumwamba;
    Iye amachita chilichonse chimene chimamukondweretsa.
Koma mafano awo ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
Pakamwa ali napo koma sayankhula,
    maso ali nawo koma sapenya;
makutu ali nawo koma samva,
    mphuno ali nazo koma sanunkhiza;
manja ali nawo koma akakhudza samva kanthu;
    mapazi ali nawo koma sayenda;
    kapena pakhosi pawo kutulutsa mawu.
Anthu amene amapanga mafanowo adzafanana nawo,
    chimodzimodzinso onse amene amadalira mafanowo.

Inu Aisraeli, dalirani Yehova;
    Iye ndiye thandizo lanu ndi chishango chanu.
10 Iwe nyumba ya Aaroni, dalira Yehova;
    Iye ndiye thandizo lako ndi chishango chako.
11 Inu amene mumaopa Iye, dalirani Yehova;
    Iye ndiye thandizo lanu ndi chishango chanu.

12 Yehova watikumbukira ndipo adzatidalitsa:
    adzadalitsa nyumba ya Israeli,
    adzadalitsa nyumba ya Aaroni,
13 adzadalitsa iwo amene amaopa Yehova;
    aangʼono ndi aakulu omwe.

14 Yehova akuwonjezereni madalitso;
    inuyo pamodzi ndi ana anu.
15 Mudalitsidwe ndi Yehova,
    Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

16 Kumwamba ndi kwa Yehova,
    koma dziko lapansi Iye walipereka kwa anthu.
17 Si anthu akufa amene amatamanda Yehova,
    amene amatsikira kuli chete;
18 ndi ife amene timatamanda Yehova,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Tamandani Yehova.