King James Version

Psalm 111

1Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein.

His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

He hath made his wonderful works to be remembered: the Lord is gracious and full of compassion.

He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.

He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.

The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 111

Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ang Ginoo! Pasalamatan ko ang Ginoo sa bug-os ko nga tagipusuon sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo.
Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo;
ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini.
Gamhanan kag halangdon ang mga binuhatan sang Dios,
kag ang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala sing katapusan.
Ginapadumdom gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Maluluy-on siya kag mabinalak-on;
ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya,
kag ginadumdom niya permi ang iya kasugtanan.
Ginapakita niya sa iya katawhan kon ano kagamhanan ang iya mga binuhatan,
paagi sa paghatag sa ila sang mga duta sang iban nga mga nasyon.
Matutom kag matarong siya sa tanan niya nga ginahimo,
kag masaligan ang tanan niya nga mga sugo.
Ining iya mga sugo nagapadayon sa wala sing katapusan,
kag ginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong.
Ginluwas niya ang iya katawhan,
kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan.
Balaan siya kag makatilingala.

10 Kon ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo.
Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga paghangop.
Dalayawon siya sa wala sing katapusan.