King James Version

Genesis 36:1-43

1Now these are the generations of Esau, who is Edom. 2Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite; 3And Bashemath Ishmael’s daughter, sister of Nebajoth.36.3 Bashemath: or, Mahalath 4And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel; 5And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan. 6And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob.36.6 persons: Heb. souls 7For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle. 8Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom.

9¶ And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:36.9 the Edomites: Heb. Edom 10These are the names of Esau’s sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau. 11And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.36.11 Zepho: or, Zephi 12And Timna was concubine to Eliphaz Esau’s son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau’s wife. 13And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau’s wife.

14¶ And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau’s wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah.

15¶ These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz, 16Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.

17¶ And these are the sons of Reuel Esau’s son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau’s wife.

18¶ And these are the sons of Aholibamah Esau’s wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau’s wife. 19These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes.

20¶ These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, 21And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom. 22And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan’s sister was Timna.36.22 Hemam: or, Homam 23And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam.36.23 Alvan: or, Alian36.23 Shepho: or, Shephi 24And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father. 25And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah. 26And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran.36.26 Hemdan: or, Amram 27The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan.36.27 Akan: or, Jakan 28The children of Dishan are these; Uz, and Aran. 29These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah, 30Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir.

31¶ And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel. 32And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah. 33And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. 34And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead. 35And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. 36And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead. 37And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead. 38And Saul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead. 39And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.36.39 Hadar, Pau: or, Hadad, Pai: after his death was an Aristocracy 40And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,36.40 Alvah: or, Aliah 41Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon, 42Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar, 43Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.36.43 the Edomites: Heb. Edom

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 36:1-43

Ang mga Kaliwat ni Esau

(1 Cro. 1:34-37)

1Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau (nga ginatawag man nga Edom).

2Nagpangasawa si Esau sang mga babayi nga taga-Canaan. Sila amo si Ada nga anak ni Elon nga Hithanon kag si Oholibama nga anak ni Ana kag apo ni Zibeon nga Hivhanon. 3Ginpangasawa man niya si Basemat nga utod ni Nebayot nga anak ni Ishmael. 4Ang anak ni Esau kay Ada amo si Elifaz. Ang iya anak kay Basemat amo si Reuel. 5Kag ang iya mga anak kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

6Gindala ni Esau ang iya mga asawa, mga anak, kag ang tanan nga sakop sang iya pamilya, pati ang iya mga pagkabutang kag kasapatan nga natipon niya sa Canaan, kag nagsaylo siya sa isa ka lugar palayo kay Jacob nga iya utod. 7Kay indi na sila puwede mag-upod sa isa ka lugar tungod sa kadamuon sang ila pagkabutang; kag ang lugar nga ila ginaestaran indi na makasustiner sa ila tungod sa kadamuon sang ila kasapatan. 8Gani didto nag-estar si Esau (nga ginatawag man nga Edom) sa kabukiran sang Seir.

9Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau nga amay sang mga Edomnon nga nagaestar sa kabukiran sang Seir.

10Ang anak ni Esau kay Basemat amo si Reuel, kag ang anak niya kay Ada amo si Elifaz.

11Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo, Gatam kag Kenaz. 12May anak man si Elifaz nga si Amalek sa isa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada.

13Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

14Ang mga anak ni Esau kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. (Si Oholibama anak ni Ana kag apo ni Zibeon.)

15Amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau: Si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16Kora,36:16 Kora: Indi ini makita sa Samaritan Pentateuch. Tan-awa man sa Gen. 36:11 kag 1 Cro. 1:36. Gatam, kag Amalek. Ini sila nga mga pangulo sang lugar sang Edom mga anak ni Elifaz kag mga apo ni Ada.

17Nangin pangulo man sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

18Nangin pangulo man ang mga anak ni Esau kay Oholibama nga anak ni Ana. Sila amo si Jeush, Jalam, kag Kora.

19Sila tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sang Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

(1 Cro. 1:38-42)

20Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Seir nga Horhanon nga nagaestar sa Edom: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21Dishon, Ezer, kag Dishan. Nangin pangulo man sila sang mga Horhanon nga nagaestar sa Edom.

22Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Hemam.36:22 Hemam: ukon, Homam. Si Lotan may utod nga babayi nga si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz.

23Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, kag Onam.

24Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. Si Ana amo ang nakasapo sang tuburan didto sa kamingawan sang nagabantay siya sang mga asno sang iya amay. 25Ang mga anak ni Ana amo si Dishon kag si Oholibama.

26Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan, Eshban, Itran, kag Keran.

27Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.

28Ang mga anak ni Dishan amo si Uz kag si Aran.

29-30Amo ini sila ang mga pangulo sang mga Horhanon nga may mga ginadumalahan nga mga lugar sa Seir: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan.

Ang mga Hari sang Edom

(1 Cro. 1:43-54)

31Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon: 32Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor nangin hari sa Edom. 33Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 35Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 36Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 38Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadar nga taga-Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab.

40-43Si Esau (nga gintawag man nga Edom) amo ang ginhalinan sang mga Edomnon. Kag amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ila mga tribo kag lugar ginpangalanan sa ila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, kag Iram.