King James Version

Genesis 10:1-32

1Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. 2The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. 3And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. 4And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.10.4 Dodanim: or, as some read it, Rodanim 5By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.

6¶ And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. 7And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. 8And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. 9He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. 10And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.10.10 Babel: Gr. Babylon 11Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,10.11 went…: or, he went out into Assyria10.11 the city…: or, the streets of the city 12And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. 13And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, 14And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.

15¶ And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,10.15 Sidon: Heb. Tzidon 16And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, 17And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, 18And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. 19And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.10.19 Gaza: Heb. Azzah 20These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.

21¶ Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. 22The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.10.22 Arphaxad: Heb. Arpachshad 23And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. 24And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.10.24 Salah: Heb. Shelah 25And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.10.25 Peleg: that is Division 26And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, 27And Hadoram, and Uzal, and Diklah, 28And Obal, and Abimael, and Sheba, 29And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. 30And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. 31These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. 32These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 10:1-32

Ang mga Kaliwat sang mga Anak ni Noe

(1 Cro. 1:5-23)

1Amo ini ang estorya parte sa mga pamilya sang mga anak ni Noe nga sila ni Shem, Ham, kag Jafet. Nagkalatawo ang ila mga anak pagkatapos sang grabe gid nga baha.

2Ang mga anak nga lalaki ni Jafet amo sila ni Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, kag Tiras. 3Si Gomer may mga anak man nga sila ni Ashkenaz, Rifat, kag Togarma. 4Ang mga anak ni Javan amo sila ni Elisha, Tarshish, Kitim, kag Dodanim.10:4 Dodanim: ukon, Rodanim. 5Amo ini sila ang mga kaliwat ni Jafet. Sila amo ang ginhalinan sang mga tawo nga nagaestar sa mga lugar nga malapit sa dagat kag sa mga isla. Ang kada pamilya nila nagaestar sa ila kaugalingon nga lugar nga sakop sang ila nasyon, kag may kaugalingon sila nga lingguahe.

6Ang mga anak nga lalaki ni Ham amo sila ni Cush, Mizraim,10:6 Mizraim: ukon, Egipto. Put, kag Canaan. 7Si Cush may mga anak man nga sila ni Sheba, Havila, Sabta, Raama, kag Sabteca. Ang mga anak ni Raama amo si Sheba kag si Dedan. 8May isa pa ka anak si Cush nga ang iya ngalan si Nimrod. Si Nimrod nga ini nangin gamhanan nga tawo sa kalibutan. 9Maayo gid siya nga mangangayam sa atubangan sang Ginoo, gani may hulubaton nga nagasiling, “Pareho ka kay Nimrod nga maayo gid nga mangangayam sa atubangan sang Ginoo.” 10Ang una nga ginharian nga gin-gamhan ni Nimrod amo ang Babilonia, Erec, Acad, kag Calne. Ini sila tanan sakop sang Shinar. 11Halin sa sadto nga mga lugar nagkadto siya sa Asiria kag gintukod niya ang Nineve, Rehobot Ir, Cala, 12kag Resen nga ara sa tunga-tunga sang Nineve kag sang Cala nga isa ka bantog nga banwa.

13Si Mizraim amo ang ginhalinan sang mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 14Patrusnon, Caslunon, kag sang mga Caftornon10:14 Caftornon: ukon, Cretenhon. nga amo ang ginhalinan sang mga Filistinhon.

15Si Canaan amo ang amay ni Sidon kag ni Het.10:15 Sidon… Het: Si Sidon amo ang ginhalinan sang mga Sidonhon kag si Het amo ang ginhalinan sang mga Hithanon. Si Sidon amo ang magulang. 16Si Canaan amo man ang ginhalinan sang mga Jebusnon, Amornon, Girgashnon, 17Hivhanon, Arkhanon, Sinhanon, 18Arvadnon, Zemarnon, kag sang mga Hamatnon.

Sang uhili naglapta ang mga kaliwat ni Canaan. 19Ang dulunan sang ila kadutaan nagahalin sa Sidon pakadto sa Gerar hasta sa Gaza, kag nagalambot sa Sodom, Gomora, Adma, Zeboyim, hasta sa Lasha.

20Amo ini sila ang mga kaliwat ni Ham. Ang kada pamilya nila nagaestar sa ila kaugalingon nga lugar nga sakop sang ila nasyon, kag may kaugalingon sila nga lingguahe.

21Si Shem nga magulang ni Jafet amo ang ginhalinan sang tanan nga Hebreo.10:21 Hebreo: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. 22Ang iya mga anak nga lalaki amo sila ni Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, kag Aram. 23Ang mga anak ni Aram amo sila ni Uz, Hul, Geter, kag Meshec. 24Si Arfaxad amay ni Shela, kag si Shela amay ni Eber. 25May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang isa gin-ngalanan nga Peleg, tungod kay sang iya panahon ang mga tawo sa kalibutan nagabinahin-bahin; ang ngalan sang iya utod amo si Joktan. 26Si Joktan amo ang amay nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ofir, Havila, kag Jobab. Sila tanan amo ang mga anak ni Joktan. 30Ang kadutaan nga ginaestaran nila nagahalin sa Mesha kag nagapakadto sa Sefar, sa kabukiran sa sidlangan. 31Amo ini sila ang mga kaliwat ni Shem. Ang kada pamilya nila nagaestar sa ila kaugalingon nga lugar nga sakop sang ila nasyon, kag may kaugalingon sila nga lingguahe.

32Amo ato tanan ang mga kaliwat sang mga anak ni Noe. Ini sila ara sa nagkalain-lain nga mga nasyon. Tungod sa ila, natukod ang mga nasyon sa bug-os nga kalibutan pagkatapos sang grabe gid nga baha.