King James Version

Esther 10:1-3

1And the king Ahasuerus laid a tribute upon the land, and upon the isles of the sea. 2And all the acts of his power and of his might, and the declaration of the greatness of Mordecai, whereunto the king advanced him, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia?10.2 advanced…: Heb. made him great 3For Mordecai the Jew was next unto king Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted of the multitude of his brethren, seeking the wealth of his people, and speaking peace to all his seed.

Vietnamese Contemporary Bible

Ê-xơ-tê 10:1-3

Mạc-đô-chê Được Tuyên Dương

1Vua A-suê-ru buộc các nước thuộc đế quốc, trong lục địa cũng như hải đảo, đều phải nộp thuế. 2Các công trình và uy quyền của vua, việc vua thăng chức cho Mạc-đô-chê lên địa vị cao trọng, đều được chép trong Sách Lịch Sử Các Vua Mê-đi và Ba Tư. 3Mạc-đô-chê người Do Thái làm tể tướng dưới triều Vua A-suê-ru, là vị anh hùng của dân tộc Do Thái, được toàn dân quý mến, vì ông luôn luôn bảo vệ và bênh vực quyền lợi dân tộc.