King James Version

2 Thessalonians 1

1Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;

So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:

Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:

Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;

And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,

In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:

Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;

10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.

11 Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

12 That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Ang Pulong Sang Dios

2 Tesalonica 1

1Ako si Pablo, kag kaupod ko si Silas kag si Timoteo. Nagapangamusta kami sa iglesya[a] dira sa Tesalonica, kamo nga ara sa aton Dios nga Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[b] kag paghidaet[c] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Magabalik si Cristo kag Magahukom

Mga utod kay Cristo, nagapasalamat kami permi sa Dios tungod sa inyo. Kag dapat gid man nga magpasalamat kami permi sa iya, kay nagadugang pa gid ang inyo pagtuo kay Cristo kag ang inyo paghigugma sa isa kag isa. Gani ginapabugal namon kamo sa mga iglesya sang Dios sa iban nga mga lugar. Ginasugid namon sa ila nga bisan ano nga paghingabot kag kabudlayan ang inyo ginaagihan ginabatas ninyo ini kag nagapadayon kamo sa inyo pagtuo.

Ini nagapamatuod lang nga matarong ang paghukom sang Dios, tungod nga ang mga pag-antos nga inyo ginaagihan para mapaluntad ang paghari sang Dios gamiton niya nga pamatuod nga kamo bagay gid nga masakop sa iya nga paghari. Kay kon ano ang matarong amo gid ang himuon sang Dios. Paantuson niya ang mga nagapaantos sa inyo. Kag kamo nga nagaantos papahuwayon niya kaupod sa amon. Matabo ini sa pagbalik ni Ginoong Jesus halin sa langit kaupod sang iya gamhanan nga mga anghel. Sa iya palibot may nagadabadaba nga kalayo, kag silutan niya ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios kag wala nagatuman sa Maayong Balita parte sa aton Ginoong Jesus. Pagasilutan sila sang wala sing katapusan nga kalaglagan, nga nahamulag sa Ginoo kag indi gid nila makita ang iya makatilingala nga gahom. 10 Ini matabo sa adlaw nga ang Ginoo magaabot kag dayawon siya sang iya mga katawhan nga wala sing iban kundi ang tanan nga nagtuo sa iya. Kamo mangin kaupod man nila, kay nagtuo kamo sa pulong sang Dios nga amon ginwali sa inyo.

11 Amo ini ang kabangdanan nga nagapangamuyo kami permi para sa inyo. Ginapangamuyo namon sa Dios nga buligan niya kamo nga magkabuhi nga bagay bilang iya mga tinawag. Kag ginapangamuyo man namon nga paagi sa iya gahom mahimo ninyo ang tanan nga maayo nga gusto ninyo himuon tungod sa inyo pagtuo. 12 Sa sini nga paagi mahatagan ninyo sang kadayawan ang aton Ginoong Jesus, kag kamo dayawon man niya. Ini matabo tungod sa bugay sang aton Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 1:1 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo.
  3. 1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.