King James Version

2 Kings 13:1-25

1In the three and twentieth year of Joash the son of Ahaziah king of Judah Jehoahaz the son of Jehu began to reign over Israel in Samaria, and reigned seventeen years.13.1 three…: Heb. twentieth year and third year 2And he did that which was evil in the sight of the LORD, and followed the sins of Jeroboam the son of Nebat, which made Israel to sin; he departed not therefrom.13.2 followed: Heb. walked after

3¶ And the anger of the LORD was kindled against Israel, and he delivered them into the hand of Hazael king of Syria, and into the hand of Ben-hadad the son of Hazael, all their days. 4And Jehoahaz besought the LORD, and the LORD hearkened unto him: for he saw the oppression of Israel, because the king of Syria oppressed them. 5(And the LORD gave Israel a saviour, so that they went out from under the hand of the Syrians: and the children of Israel dwelt in their tents, as beforetime.13.5 as beforetime: Heb. as yesterday, and third day 6Nevertheless they departed not from the sins of the house of Jeroboam, who made Israel sin, but walked therein: and there remained the grove also in Samaria.)13.6 walked: Heb. he walked13.6 remained: Heb. stood 7Neither did he leave of the people to Jehoahaz but fifty horsemen, and ten chariots, and ten thousand footmen; for the king of Syria had destroyed them, and had made them like the dust by threshing.

8¶ Now the rest of the acts of Jehoahaz, and all that he did, and his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? 9And Jehoahaz slept with his fathers; and they buried him in Samaria: and Joash his son reigned in his stead.13.9 Joash: also called, Jehoash

10¶ In the thirty and seventh year of Joash king of Judah began Jehoash the son of Jehoahaz to reign over Israel in Samaria, and reigned sixteen years. 11And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel sin: but he walked therein. 12And the rest of the acts of Joash, and all that he did, and his might wherewith he fought against Amaziah king of Judah, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? 13And Joash slept with his fathers; and Jeroboam sat upon his throne: and Joash was buried in Samaria with the kings of Israel.

14¶ Now Elisha was fallen sick of his sickness whereof he died. And Joash the king of Israel came down unto him, and wept over his face, and said, O my father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. 15And Elisha said unto him, Take bow and arrows. And he took unto him bow and arrows. 16And he said to the king of Israel, Put thine hand upon the bow. And he put his hand upon it: and Elisha put his hands upon the king’s hands.13.16 Put thine…: Heb. Make thine hand to ride 17And he said, Open the window eastward. And he opened it. Then Elisha said, Shoot. And he shot. And he said, The arrow of the LORD’s deliverance, and the arrow of deliverance from Syria: for thou shalt smite the Syrians in Aphek, till thou have consumed them. 18And he said, Take the arrows. And he took them. And he said unto the king of Israel, Smite upon the ground. And he smote thrice, and stayed. 19And the man of God was wroth with him, and said, Thou shouldest have smitten five or six times; then hadst thou smitten Syria till thou hadst consumed it: whereas now thou shalt smite Syria but thrice.

20¶ And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year. 21And it came to pass, as they were burying a man, that, behold, they spied a band of men; and they cast the man into the sepulchre of Elisha: and when the man was let down, and touched the bones of Elisha, he revived, and stood up on his feet.13.21 was…: Heb. went down

22¶ But Hazael king of Syria oppressed Israel all the days of Jehoahaz. 23And the LORD was gracious unto them, and had compassion on them, and had respect unto them, because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he them from his presence as yet.13.23 presence: Heb. face 24So Hazael king of Syria died; and Ben-hadad his son reigned in his stead. 25And Jehoash the son of Jehoahaz took again out of the hand of Ben-hadad the son of Hazael the cities, which he had taken out of the hand of Jehoahaz his father by war. Three times did Joash beat him, and recovered the cities of Israel.13.25 took…: Heb. returned and took

Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 13:1-25

Ang Paghari ni Jehoahaz sa Israel

1Nahimong hari sa Israel si Jehoahaz nga anak ni Jehu sa ika-23 nga tuig sa paghari ni Joas, nga anak ni Ahazia, sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 17 ka tuig. 2Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Gisunod niya ang mga sala nga gihimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel. Ug wala gayod siya mobiya niini. 3Busa nasuko ang Ginoo sa Israel, ug sulod sa taas nga panahon, gipasakop niya sila kang Hazael nga hari sa Aram ug sa anak niini nga si Ben Hadad.

4Nagaampo si Jehoahaz, ug gipatalinghogan siya sa Ginoo, kay nakita sa Ginoo ang labihan nga pagpangdaog-daog sa hari sa Aram ngadto sa Israel. 5Gihatagan sila sa Ginoo ug pangulo nga miluwas kanila gikan sa mga taga-Aram. Busa nagpuyo na usab nga malinawon ang mga Israelinhon sama kaniadto. 6Apan wala sila mobiya sa pagsunod sa mga sala sa panimalay ni Jeroboam, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa Israel. Wala usab nila gub-a ang poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera sa Samaria.

7Walay nahibilin sa armadong puwersa ni Jehoahaz gawas sa 50 ka tigkabayo, 10 ka karwahe, ug 10,000 ka mga sundalo, kay ang uban gipamatay sa hari sa Aram, ug gitunob-tunoban nga daw abog.

8Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Jehoahaz, ug ang tanan niyang gihimo ug ang iyang mga kadaogan, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 9Sa dihang namatay si Jehoahaz, gilubong siya didto sa gilubngan sa iyang mga katigulangan sa Samaria. Ug si Jehoash nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Jehoash sa Israel

10Nahimong hari sa Israel si Jehoash nga anak ni Jehoahaz sa ika-37 nga tuig sa paghari ni Joas sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 16 ka tuig. 11Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Wala siya mobiya sa pagsunod sa tanang mga sala nga gihimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

12Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Jehoash, ang tanan niyang gihimo ug ang iyang mga kadaogan, apil ang iyang pagpakiggira kang Amazia nga hari sa Juda, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 13Sa dihang namatay si Jehoash, gilubong siya didto sa gilubngan sa mga hari sa Israel didto sa Samaria. Ug ang iyang anak nga si Jeroboam II mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Namatay si Eliseo

14Sa buhi pa si Haring Jehoash, nagsakit si Eliseo ug sakit nga makamatay. Miadto si Haring Jehoash kaniya ug mihilak. Miingon si Jehoash, “Amahan ko! Amahan ko! Ang mga karwahe ug mga tigkarwahe sa Israel!”13:14 Ang mga karwahe… sa Israel: Posible nga ang buot ipasabot, si Eliseo ang tigpanalipod nga gisaligan sa Israel, tungod kay kon mosulti ang Ginoo pinaagi kaniya, ang iyang pulong daw sama kagamhanan sa daghang mga karwahe ug kabayo. 15Miingon si Eliseo, “Pagkuha ug pana ug mga udyong.” Ug gituman kini ni Jehoash. 16Unya giingnan siya ni Eliseo nga kuptan ang pana. Sa dihang gikuptan na niya kini, gikuptan ni Eliseo ang iyang kamot 17ug giingnan siya, “Ablihi ang bintana sa sidlakang dapit.” Ug giablihan niya kini. Unya giingnan siya ni Eliseo nga mopana. Pagpana niya, miingon si Eliseo, “Kana nga udyong timailhan nga padaogon ka sa Ginoo batok sa Aram. Laglagon mo sa hingpit ang mga Aramehanon sa Afek.”

18Giingnan pag-usab ni Eliseo si Jehoash nga magkuha ug mga udyong. Ug sa dihang nakakuha na siya, miingon si Eliseo, “Panaa ang yuta.” Ug gipana niya ang yuta sa tulo ka higayon, ug unya miundang siya. 19Nasuko si Eliseo kaniya ug miingon, “Kalima o kaunom ka unta mipana aron malaglag mo sa hingpit ang mga Aramehanon. Apan karon, mapildi mo lang sila sa tulo ka higayon.”

20Sa kaulahian namatay si Eliseo ug gilubong.

Matag tuig may mga grupo sa mga Moabihanon nga mosulong sa Israel. 21Usa niana ka higayon, may mga Israelinhon nga naglubong ug patay. Sa dihang nakita nila ang grupo sa mga Moabihanon nga misulong, gidali-dali nila ug butang ang patayng lawas didto sa langub nga gilubngan kang Eliseo ug unya nanagan. Pagdapat sa patay sa mga bukog ni Eliseo, nabuhi kini ug mitindog.

22Gidaog-daog ni Hazael nga hari sa Aram ang Israel sa tibuok nga panahon sa paghari ni Jehoahaz. 23Apan nalooy ug nahangawa kanila ang Ginoo tungod sa iyang kasabotan kang Abraham, Isaac ug Jacob, ug hangtod karon wala gihapon niya sila laglaga o isalikway.

24Namatay si Hazael nga hari sa Aram, ug si Benhadad nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. 25Gipildi ni Jehoash ang Aram sa tulo ka higayon, ug nabawi niya gikan kang Ben Hadad ang mga lungsod nga nailog sa amahan niini nga si Hazael sa dihang nakiggira siya kang Jehoahaz nga amahan ni Jehoash.