King James Version

1 Chronicles 25:1-31

1Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was: 2Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.25.2 Asarelah: otherwise called Jesharelah25.2 according…: Heb. by the hands of the king 3Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.25.3 Zeri: or, Izri 4Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:25.4 Uzziel: also called, Azareel25.4 Shebuel: also called, Shubael 5All these were the sons of Heman the king’s seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.25.5 words: or, matters 6All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king’s order to Asaph, Jeduthun, and Heman.25.6 according…: Heb. by the hands of the king 7So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.

8¶ And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar. 9Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve: 10The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve: 11The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve: 12The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 13The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 14The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 15The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 16The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 17The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve: 18The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve: 19The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 20The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve: 21The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 22The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve: 23The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 24The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 25The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve: 26The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve: 27The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 28The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve: 29The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve: 30The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve: 31The four and twentieth to Romamti-ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.

Tagalog Contemporary Bible

1 Cronica 25:1-31

Ang mga Musikero

1Pumili si David at ang mga kumander ng mga sundalo mula sa mga anak ni Asaf, Heman at Jedutun para ipahayag ang mensahe ng Dios na tinutugtugan ng mga alpa, lira at pompyang. Ito ang talaan ng mga pangalan nila at gawain:

2Mula sa mga anak na lalaki ni Asaf: sina Zacur, Jose, Netania at Asarela. Naglingkod sila sa ilalim ng pamamahala ng kanilang ama. Si Asaf ang nagpapahayag ng mensahe ng Dios kung ipinag-uutos ito ng hari.

3Mula sa mga anak na lalaki ni Jedutun: sina Gedalia, Zeri, Jeshaya, Shimei,25:3 Shimei: Wala ito sa karamihang tekstong Hebreo, ngunit makikita ito sa isang tekstong Hebreo at sa iilang tekstong Septuagint. Hashabia at Matitia – anim silang lahat. Naglingkod din sila sa ilalim ng pamamahala ng ama nilang si Jedutun, na nagpahayag ng mensahe ng Dios na tinutugtugan ng alpa, na may pasasalamat at papuri sa Panginoon.

4Mula sa mga anak na lalaki ni Heman: sina Bukia, Matania, Uziel, Shebuel,25:4 Shebuel: o, Shubael. Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Joshbekasha, Malloti, Hotir at Mahaziot. 5Silang lahat ang anak ni Heman na propeta ng hari. Pinarangalan siya ng Dios sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 14 na anak na lalaki at tatlong anak na babae, ayon sa ipinangako ng Dios sa kanya.

6Ang lahat ng lalaking ito ay pinamahalaan ng kanilang ama sa pagtugtog nila ng mga pompyang, lira at alpa bilang paglilingkod sa bahay ng Dios. Sina Asaf, Jedutun at Heman ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. 7Sila at ang mga kamag-anak nila, na 288 lahat ay mahuhusay na musikero para sa Panginoon. 8Nagpalabunutan sila para malaman ang kanya-kanyang tungkulin, bata man o matanda, guro man o mag-aaral.

9Ang unang nabunot sa pamilya ni Asaf ay si Jose at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak25:9 at ang mga … kamag-anak: Wala ito sa Hebreo, pero makikita sa Septuagint. – 12 sila.

Ang ikalawa ay si Gedalia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

10Ang ikatlo ay si Zacur at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

11Ang ikaapat ay si Izri25:11 Izri: o, Zeri. at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

12Ang ikalima ay si Netania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

13Ang ikaanim ay si Bukia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

14Ang ikapito ay si Jesarela25:14 Jesarela: o, Azarela. at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

15Ang ikawalo ay si Jeshaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

16Ang ikasiyam ay si Matania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

17Ang ikasampu ay si Shimei at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

18Ang ika-11 ay si Azarel25:18 Azarel: o, Uziel. at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

19Ang ika-12 ay si Hashabia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

20Ang ika-13 ay si Shebuel25:20 Shebuel: o, Shubael. at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

21Ang ika-14 ay si Matitia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

22Ang ika-15 ay si Jerimot25:22 Jerimot: o, Jeremot. at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

23Ang ika-16 ay si Hanania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

24Ang ika-17 ay si Joshbekasha at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

25Ang ika-18 ay si Hanani at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

26Ang ika-19 ay si Malloti at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

27Ang ika-20 ay si Eliata at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

28Ang ika-21 ay si Hotir at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

29Ang ika-22 ay si Gedalti at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

30Ang ika-23 ay si Mahaziot at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.

31Ang ika-24 ay si Romamti Ezer at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak – 12 sila.