King James Version

1 Chronicles 16:1-43

1So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. 2And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD. 3And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.

4¶ And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel: 5Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obed-edom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;16.5 with psalteries…: Heb. with instruments of psalteries and harps 6Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.

7¶ Then on that day David delivered first this psalm to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren. 8Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people. 9Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. 10Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD. 11Seek the LORD and his strength, seek his face continually. 12Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth; 13O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones. 14He is the LORD our God; his judgments are in all the earth. 15Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations; 16Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac; 17And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, 18Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;16.18 the lot: Heb. the cord 19When ye were but few, even a few, and strangers in it.16.19 few, even: Heb. men of number, etc 20And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people; 21He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes, 22Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm. 23Sing unto the LORD, all the earth; shew forth from day to day his salvation. 24Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations. 25For great is the LORD, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods. 26For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens. 27Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place. 28Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength. 29Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness. 30Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. 31Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The LORD reigneth. 32Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein. 33Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth. 34O give thanks unto the LORD; for he is good; for his mercy endureth for ever. 35And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise. 36Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.

37¶ So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day’s work required: 38And Obed-edom with their brethren, threescore and eight; Obed-edom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters: 39And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon, 40To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;16.40 morning…: Heb. in the morning, and in the evening 41And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy endureth for ever; 42And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.16.42 porters: Heb. for the gate 43And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.

Tagalog Contemporary Bible

1 Cronica 16:1-43

1Inilagay nila ang Kahon ng Dios sa loob ng toldang itinayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon.16:1 handog para sa mabuting relasyon: Tingnan sa Talaan ng mga Salita sa likod. 2Pagkatapos nilang maghandog nina David, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. 3Binigyan niya ng tinapay, karne,16:3 karne: Ito ang nasa tekstong Syriac. Sa Hebreo, hindi malinaw ang ibig sabihin nito. at pasas ang bawat isang Israelita, lalaki man o babae.

4Pumili si David ng mga Levita na maglilingkod sa harap ng Kahon ng Panginoon para manalangin, magpasalamat at magpuri sa Panginoon, ang Dios ng Israel. 5Si Asaf ang nanguna sa kanila at siya ang nagpapatunog ng mga pompyang. Sumunod sa kanya ay sina Zacarias, Jeyel, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom at Jeyel. Sila ang mga tagatugtog ng lira at alpa. 6Ang mga pari na sina Benaya at Jahaziel ang palaging nagpapatunog ng mga trumpeta sa harapan ng Kahon ng Kasunduan ng Dios.

Ang Awit ng Pasasalamat ni David

(Salmo 105:1-15; 96:1-13; 106:1, 47-48)

7Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon ay ibinigay ni David kay Asaf at sa mga kapwa niya Levita ang awit na ito ng pasasalamat sa Panginoon:

8Pasalamatan nʼyo ang Panginoon. Sambahin nʼyo siya!

Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa.

9Awitan nʼyo siya ng mga papuri;

ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa.

10Purihin nʼyo ang kanyang banal na pangalan.

Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon.

11Magtiwala kayo sa Panginoon,

at sa kanyang kalakasan.

Palagi kayong dumulog sa kanya.

12-13Kayong mga pinili ng Dios na mga lahi ni Jacob na lingkod ng Dios, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala, at ang kanyang mga paghatol.

14Siya ang Panginoon na ating Dios,

at siya ang namamahala sa buong mundo.

15Hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan at pangako sa libu-libong henerasyon.

16Ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham,

at ipinangako niya kay Isaac.

17Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob,16:17 Jacob: sa literal, Israel.

at magpapatuloy ito magpakailanman.

18Sinabi niya sa bawat isa sa kanila,

“Ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Canaan,

ipamamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan.”16:18 inyong … angkan: sa Hebreo, mana ninyo.

19Noon iilan pa lang ang mga mamamayan ng Dios,

at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng Canaan.

20Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian.

21Ngunit hindi pinahintulutan ng Dios na apihin sila.

Para maproteksyunan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila.

22Sinabi niya,

“Huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod,

huwag ninyong saktan ang aking mga propeta.”

23Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon.

Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin.

24Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang mga gawa.

25Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan.

Dapat siyang katakutan ng higit kaysa sa lahat ng mga dios,

26dahil ang lahat ng dios ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin,

ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit.

27Nasa kanya ang kaluwalhatian at karangalan;

ang kalakasan at kagalakan ay nasa kanyang tahanan.

28Purihin ninyo ang Panginoon,

kayong lahat ng tao sa mundo.

Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan.

29Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa kanya.

Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa kanyang presensya.

Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan.

30Matakot kayo sa kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan.

Matatag niyang itinayo ang mundo at hindi ito mauuga.

31Magalak ang buong kalangitan at mundo;

ipahayag sa mga bansa, “Naghahari ang Panginoon.”

32Magalak din ang mga karagatan, bukirin at ang lahat ng nasa kanila.

33At ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon.

Dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo.

34Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siyaʼy mabuti;

ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan.

35Manalangin kayo, “Iligtas nʼyo kami, O Dios na aming Tagapagligtas;

palayain nʼyo po kami sa mga bansa at muli kaming tipunin sa aming lupain,

upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan.”16:35 kabanalan: sa literal, banal na pangalan.

36Purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, magpakailanman.

At ang lahat ay magsabing, “Amen!” Purihin ninyo ang Panginoon!

37Ipinagkatiwala ni David kay Asaf at sa kapwa nito Levita ang palaging paglilingkod sa harap ng Kahon ng Kasunduan ng Panginoon, ayon sa kailangang gawin sa bawat araw. 38Kabilang sa grupong ito ay si Obed Edom na anak ni Jedutun, si Hosa, at ang 68 pang Levita, na mga guwardya ng Tolda.

39Ipinagkatiwala ni David sa pari na si Zadok at sa kanyang mga kapwa pari ang Tolda ng Panginoon doon sa mataas na lugar sa Gibeon. 40Sila ang palaging nag-aalay ng mga handog na sinusunog sa altar, araw at gabi, ayon sa lahat ng nakasulat sa Kautusan ng Panginoon na ibinigay niya sa Israel. 41Kasama rin nila sina Heman, Jedutun, at ang iba pang mga pinili sa pag-awit ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niyang walang hanggan. 42Tungkulin nina Heman at Jedutun ang pagpapatunog ng mga trumpeta, pompyang at ng iba pang mga instrumento na ginagamit sa pag-awit ng mga awitin para sa Panginoon. Ang mga anak ni Jedutun ang pinagkatiwalaan na magbantay sa pintuan.

43Pagkatapos, umuwi ang lahat sa mga bahay nila, at si David ay umuwi rin para basbasan ang kanyang pamilya.