King James Version

1 Chronicles 1

1Adam, Sheth, Enosh,

Kenan, Mahalaleel, Jered,

Henoch, Methuselah, Lamech,

Noah, Shem, Ham, and Japheth.

The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.

And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.

And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.

11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.

13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,

14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,

15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.

19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.

20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,

22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,

23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

24 Shem, Arphaxad, Shelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah,

27 Abram; the same is Abraham.

28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.

29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,

31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

32 Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.

33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.

34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.

35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.

36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezar, and Dishan.

39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.

40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. and the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.

41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.

43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.

44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.

47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.

48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.

49 And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.

50 And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.

51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,

52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,

53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,

54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

  1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
  2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
  3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne.
  4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
  5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
  6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
  7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
  8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.