Japanese Living Bible

へブル人への手紙 1

御子と天使

1神は昔、幻や夢や、時には直接の啓示などいろいろな方法で、預言者を通してご自分の計画を少しずつ明らかになさいました。 しかし今の時代には、ご自分の御子(イエス・キリスト)を通して語っておられます。神は、彼によって世界とその中のすべてのものをお造りになり、その御子にすべてを受け継がせたのです。 御子は神の栄光を受けて、まばゆいばかりに輝いています。また、その人格と行動すべてにおいて神であることを示し、力あることばによって万物を治めておられます。そればかりか、私たちのすべての罪の記録を消し去ってきよめるために死んでくださいました。そして今は、最高の栄誉を受けて、天におられる偉大な神のそばにいらっしゃるのです。 こうして、父なる神がお与えになった「神の御子」という名が、天使たちの名よりさらにすぐれていたように、この方は天使よりもはるかにまさった存在となりました。

神はどの天使に対しても、「あなたはわたしの子。今日、わたしがあなたを生んだ」詩篇2・7などと言われたことはありません。しかし、イエスに対しては、そう言われたのです。さらに、「わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる」Ⅱサムエル7・14と宣言されました。 それから、長子であるイエスを地上に送る時、「天使はみな、彼を拝め」と言われました。 天使たちについて神は、「風のように速い使者、燃える炎のような力を持つしもべ」詩篇114・4と紹介しましたが、 御子についてはこう言われました。

「神(神の子)よ。あなたの国は永遠に続く。
その支配は、いつも公平で正しい。
あなたは正義を愛し、悪を憎む。
それであなたの神(父なる神)は、
ほかのだれよりも多く、
あなたに喜びを注がれた。」詩篇45・6-7
10 また、御子を「主」と呼んで、こう言われました。
「主よ。あなたは世の初めに地を造った。
天も、あなたの手による作品である。
11 これらは、やがて無に返る。
しかしあなたは、いつまでも変わらない。
すべてのものは、古着のようにすり切れる。
12 いつかあなたは、それらを捨て、
別のものと取り替える。
しかしあなたは、決して変わらず、
あなたの年には終わりがない。」詩篇102・25―27
13 神が天使に、次のようなことばをおかけになったことがありますか。
「わたしがあなたの敵を
完全に征服するまで、
わたしの右に座っていなさい。」詩篇110・1

14 天使は、救われる人々を助けるために遣わされた、霊の使者なのです。

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 1

Vznešenosť Božieho Syna

1 Mnoho ráz a mnohorakým spôsobom sa Boh oddávna prihováral našim otcom ústami prorokov.

Ale teraz, v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám vo svojom Synovi. Jeho ustanovil za dediča všetkého a skrze neho stvoril aj svet.

On je odbleskom Božej slávy a obrazom Božej podstaty. Jeho slovo je sila, ktorá udržiava celý vesmír. Svojou smrťou nás zbavil ťarchy hriechu, zaujal najčestnejšie miesto po boku Božieho majestátu v nebesiach

a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil ako oni.

Kristus väčší ako anjeli

Veď komu z anjelov kedy Boh povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil?" Alebo na inom mieste: Ja budem jeho Otcom a on bude mojím Synom?"

A keď uvádza Prvorodeného do sveta, hovorí zasa: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

A o anjeloch hovorí ako o vanutí vetra a ohnivých plameňoch.

Ale o svojom Synovi hovorí: Bože, tvoja vláda bude trvať na večné veky a bude v nej panovať spravodlivosť.

Lebo ty miluješ právo a nenávidíš bezprávie. Preto ťa tvoj Boh vyvýšil nad ostatných a obdaril radosťou."

10 A na inom mieste o ňom hovorí: Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom tvojich rúk.

11-12 Nebesia pominú, ale ty zostaneš naveky."

13 Alebo povedal Boh niektorému z anjelov: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?"

14 Všetci anjeli sú iba bytosti, ktoré slúžia Bohu. Posiela ich, aby pomáhali všetkým, ktorým chce darovať spásu.